Uchwała nr 28/2021 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


UCHWAŁA NR 28/2021

Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 23 października 2021 r.

 

 

 

W związku z treścią rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K 3/21
z dnia 7 października 2021 r. Naczelna Rada Adwokacka stoi na stanowisku, że nie ma ono żadnego wpływu na skuteczność i ważność orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Naczelna Rada Adwokacka stwierdza, że podważanie mocy wiążącej art. 1, art. 2,
art. 4 ust. 3 i art. 19 Traktatu o Unii Europejskiej, którego dokonał Trybunał Konstytucyjny,
jest w istocie podważaniem i ograniczaniem praw obywateli polskich do bezstronnego
i niezawisłego sądu oraz do efektywnego i skutecznego środka odwoławczego
w postępowaniu sądowym.

Poszanowanie wiążących Rzeczpospolitą Polską traktatów międzynarodowych, statuujących Unię Europejską, nie stoi w sprzeczności z zasadami wynikającymi z Konstytucji
i nie godzi w suwerenność oraz bezpieczeństwo Polski, lecz stanowi ich gwarancję. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej oznaczać musi lojalność w przestrzeganiu ustanowionych w niej reguł.

            Naczelna Rada Adwokacka wyraża stanowczy sprzeciw wobec treści rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego oraz w pełni podziela stanowiska innych gremiów prawniczych
i przychyla się do oświadczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku
z 10 października 2021 r. oraz do uchwały 04/2021 Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk z 12 października 2021 r.

 

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Przemysław Rosati)

adw. Przemysław Rosati

 

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.