Uchwała nr 33/2021 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

UCHWAŁA NR 33/2021

Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 27 listopada 2021 r.

 

 

w sprawie zmiany

Założeń Programowych Aplikacji Adwokackiej. Ramowego Programu Szkolenia

 

 

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 4 i art. 58 pkt 12 lit. b) ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo
o adwokaturze (Dz. U. z 2020 r., poz. 1651, 2320) Naczelna Rada Adwokacka uchwala, co następuje:

 

§ 1

Zmienia się „Założenia Programowe Aplikacji Adwokackiej. Ramowy Program Szkolenia”
w następujący sposób:

 

1)    Punkt 1 zmienia się na pkt 1.1

 

2)    Dodaje się pkt 1.2 o treści:

Rekomenduje się wprowadzenie przez Okręgowe Rady Adwokackie stałych ewaluacyjnych ankiet dla aplikantów adwokackich, których celem ma być ocena procesu oraz poziomu i jakości kształcenia, stosowanych metod szkoleniowych i ich przydatności dla realizacji celów szkolenia aplikantów adwokackich.

 

3)    Pkt 2.1 otrzymuje brzmienie:

2.1. Podstawową formą kształcenia aplikantów pozostaje model patronacki. System ten opiera się na relacji uczeń –mistrz, która budowana jest w oparciu o trwały i najważniejszy filar, jakim jest wiedza i doświadczenie zawodowe adwokata zdobyte podczas praktyki na rynku usług prawnych oraz na bazie kontaktów z klientami i analizy ich problemów. Aplikanci odbywają szkolenie organizowane przez Okręgowe Rady Adwokackie oraz suplementarne organizowane przez Naczelną Radę Adwokacką, które ma na celu uzupełnienie szkolenia przez patrona (w tym przy wykorzystaniu nowoczesnych metod e-learningowych).

 

4)    pkt 2.3.1 otrzymuje brzmienie

Na każdym roku aplikacji określa się czas prowadzenia zajęć na minimum 140 godzin, liczonych według modułów 45 minutowych. Ramowy program zajęć z poszczególnych bloków tematycznych określa jedynie minimum programowe, pozostawiając Okręgowym Radom Adwokackim wybór sposobu przeprowadzenia zajęć oraz możliwość modyfikacji ram czasowych, w których poszczególne zagadnienia zostaną zrealizowane. Rekomenduje się organizowanie szkolenia przekraczającego wskazane ramy minimalne.

 

 

5)    pkt 2.3.3 otrzymuje brzmienie:

W drugim semestrze III roku aplikacji prowadzone są zajęcia powtórzeniowe w zakresie przedmiotów objętych egzaminem adwokackim. Zajęcia te polegają na sporządzaniu pism procesowych, w tym aktu oskarżenia, pozwu, apelacji, skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego i skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego, opinii prawnych, umów w oparciu o akta lub przedstawiony stan faktyczny opracowane w formie analogicznej do zadań przygotowywanych na egzamin zawodowy.

W drugim semestrze III roku aplikacji rekomenduje się przeprowadzenie próbnego egzaminu adwokackiego na zasadach przewidzianych w Regulaminie odbywania aplikacji adwokackiej.

Biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia aplikantom adwokackim optymalnego przygotowania do wykonywania zawodu, rekomenduje się przeprowadzenie w drugim semestrze III roku aplikacji ponownych zajęć związanych z zasadami prowadzenia kancelarii adwokackiej wskazanych w punkcie 6.7 poniżej.

 

6)    pkt 2.3.5 otrzymuje brzmienie:

Zajęcia szkoleniowe powinny być prowadzone z formie seminaryjnej w grupach nie większych niż 20 osób z wykorzystaniem i zastosowaniem metod szkolenia ukierunkowanych na nabycie praktycznych umiejętności wykonywania zawodu, w tym również umiejętności w zakresie retoryki, prowadzenia negocjacji, psychologii sądowej, podstaw zarządzania kancelarią. Kształcenie aplikantów prowadzone jest przy pomocy następujących metod:

a)      metoda kazusowa – omawianie interesujących przypadków z zawodowej praktyki adwokackiej oraz orzecznictwa sądowego z dogłębną analizą kwalifikacji prawnej, stosowanej procedury w ujęciu wariantowym oraz zasad deontologii, stosowanej procedury w ujęciu wariantowym oraz zasad deontologii, case study,

b)      warsztaty, podczas których aplikanci będą na podstawie przedstawionych stanów faktycznych lub akt przygotowywać projekty pism procesowych, następnie sprawdzanych indywidualnie przez prowadzących zajęcia,

c)      rozwiązywanie kazusów,

d)      case method,

e)      konwersatoria,

f)       grupy studyjne,

g)      ćwiczenia i seminaria,

h)      symulacje rozpraw,

i)        e-learning.

W ramach aplikacji umożliwia się aplikantom udział w kursie mediacji organizowanym przez Centrum Mediacji działającym przy NRA.

Wykłady dla większych niż wskazywana grupa aplikantów powinny wyjątkiem od zasady i powinny dotyczyć tylko niektórych przedmiotów objętych programem szkolenia.

W ramach porozumień zainteresowanych izb zajęcia szkoleniowe mogą być także organizowane w formie konferencji szkoleniowych dla aplikantów kilku izb adwokackich, w szczególności w zakresie przedmiotów interdyscyplinarnych. W procesie szkolenia Komisja Aplikacji Adwokackiej działająca w ramach Naczelnej Rady Adwokackiej organizuje wykłady monograficzne oraz ogólnopolskie zajęcia repetytoryjne.

Właściwi kierownicy szkolenia diagnozują i zgłaszają Komisji Aplikacji Adwokackiej potrzeby aplikantów adwokackich w zakresie zajęć dodatkowych (nieobjętych realizowanym programem lub minimum programowym), które można by uczynić przedmiotem wykładów monograficznych, o których mowa powyżej.

Z uwagi na różnorodną wielkość Izb – właściwi kierownicy szkolenia zgłaszają Komisji Aplikacji Adwokackiej wszelkie przeszkody natury organizacyjnej lub kadrowej, które uniemożliwiają lub utrudniają realizację minimum programowego, zgodnie z założeniami Ramowego Programu Szkolenia.

 

7)    pkt 3.1. otrzymuje brzmienie:

Weryfikacja wiedzy aplikanta dokonywana jest w szczególności w drodze sprawdzianów i kolokwiów, a także próbnego egzaminu adwokackiego (pkt 2.3.3. wyżej). Kolokwia obejmują bloki przedmiotów niezbędnych do prowadzenia praktyki adwokackiej.

Zaleca się, ale decyzję pozostawia się Okręgowym Radom Adwokackim, przeprowadzenie kolokwiów w formie egzaminu pisemnego (sporządzenie pisma procesowego lub opinii prawnej) lub egzaminu ustnego lub w obu formach łącznie.

Sprawdziany (kolokwia cząstkowe) przeprowadza się z przedmiotów objętych programem szkolenia, przy czym:

a)      sprawdzian z przedmiotów objętych z programem szkolenia w I semestrze I roku (historia adwokatury, prawo o adwokaturze, kształtowanie wizerunku adwokata, etyka adwokacka, prawo o ustroju sądów, ustawa o prokuraturze) powinien się odbyć w czerwcu danego roku i może mieć formę egzaminu ustnego,

b)      sprawdziany z przedmiotów objętych pisemnym egzaminem adwokackim powinny mieć formę pisemną (sporządzenie umowy, opinii prawnej, pozwu, apelacji, odwołania, skargi do WSA, skargi kasacyjnej do NSA).

 

8)    pkt 4.3. otrzymuje brzmienie:

III rok aplikacji

 

9)    pkt 6.6. otrzymuje brzmienie:

Adwokacki savoir vivre. Retoryka. Emisja głosu. Konstrukcja przemówienia adwokackiego. Przemówienia sądowe i inne wystąpienia publiczne:

 1. przygotowanie się do rozprawy/przemowy/ udziału w konkursie krasomówczym,
 2. koncentracja uwagi sądu/uczestników,
 3. reakcje na zachowania sądu/stron/uczestników,
 4. mowa ciała i pierwsze wrażenie.

 

10) pkt 6.7. otrzymuje brzmienie:

Zasady prowadzenia kancelarii adwokackiej, zasady wykonywania zawodu:

 1. negocjacje i procedura zawierania umów z klientem,
 2. wycena stawek adwokackich,
 3. założenie, prowadzenie i efektywne zarządzanie kancelarią adwokacką,
 4. marketing usług prawniczych,
 5. sposób postępowania w przypadku tzw. trudnych klientów,
 6. reakcja na skargi klientów i obowiązki ciążące na adwokacie, aplikancie adwokackim względem organów samorządu adwokackiego,
 7. sposób postępowania w sytuacjach konfliktowych,
 8. reagowanie na stres związany z wykonywaniem zawodu.

Zajęcia powinny być przeprowadzone ściśle przy zastosowaniu metody warsztatowej w niewielkich grupach przy maksymalnym zaangażowaniu aplikantów adwokackich

 

§ 2.

W pozostałym zakresie „Założenia Programowe Aplikacji Adwokackiej. Ramowy Program Szkolenia” pozostaje bez zmian.

 

§3.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

 

§4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Piśmie Adwokatury Polskiej „Palestra” oraz na stronach internetowych Naczelnej Rady Adwokackiej.

 

§5

Naczelna Rada Adwokacka upoważnia Prezydium NRA do obwieszczenia tekstu jednolitego „Założeń Programowych Aplikacji Adwokackiej. Ramowego Programu Szkolenia”, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

Przemysław Rosati

Adw. Przemysław Rosati

 

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.