Uchwała nr 34/2021 Naczelnej Rady Adwokackiej w sprawie zmiany Regulaminu odbywania aplikacji adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

UCHWAŁA NR 34/2021

Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 27 listopada 2021 r.

 

 

w sprawie zmiany Regulaminu odbywania aplikacji adwokackiej

(przyjętego uchwałą nr 55/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 19 listopada 2011 roku z późn. zm., tekst jednolity - obwieszczenie Prezydium NRA z 23 czerwca 2020 roku)

 

 

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 4 i art. 58 pkt 12 lit. b) ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo
o adwokaturze (Dz. U. z 2020 r., poz. 1651, 2320) Naczelna Rada Adwokacka uchwala, co następuje:

 

§ 1

Zmienia się „Regulamin odbywania aplikacji adwokackiej” w następujący sposób:

 

1)     § 10 otrzymuje brzmienie:

1. Aplikant odbywa aplikację pod kierunkiem patrona wyznaczonego przez dziekana okręgowej rady adwokackiej spośród adwokatów spełniających kryteria wymienione w ust. 2 niniejszego paragrafu.

2. Okręgowa rada adwokacka może prowadzić listę patronów. Patronem może być adwokat, który łącznie spełnia następujące warunki:

a) jest wpisany na listę adwokatów wykonujących zawód w izbie adwokackiej, w której odbywa aplikację mający pozostawać pod jego patronatem aplikant adwokacki i wykonuje zawód adwokata od co najmniej 5 lat,

b) nie jest karany orzeczeniem sądu dyscyplinarnego,

c) wyraził zgodę na podjęcie się obowiązków patrona i złożył pisemne oświadczenie, iż znane są mu obowiązki patrona.

3. W wyjątkowych wypadkach dziekan okręgowej rady adwokackiej może wyrazić zgodę na pełnienie obowiązków patrona przez adwokata wpisanego na listę adwokatów wykonujących zawód i wykonującego zawód od trzech lat.

4. Aplikant ma możliwość wskazania patrona, pod którego kierunkiem chciałby odbywać aplikację. W takim wypadku jest zobowiązany do przedstawienia pisemnego oświadczenia patrona o gotowości podjęcia się wobec niego obowiązków patrona.

5. W wyjątkowych wypadkach dziekan okręgowej rady adwokackiej może wyrazić zgodę na pełnienie obowiązków patrona przez adwokata wpisanego na listę adwokatów wykonujących zawód na terenie innej izby adwokackiej aniżeli ta, w której odbywa szkolenie mający pozostawać pod jego patronatem aplikant adwokacki.

6. W trakcie aplikacji dziekan okręgowej rady adwokackiej może skierować aplikanta do innego patrona po uprzednim zasięgnięciu opinii dotychczasowego patrona oraz po wysłuchaniu aplikanta.

7. Adwokat może być patronem nie więcej niż trzech aplikantów, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach - na jego wniosek i za zgodą okręgowej rady adwokackiej - większej liczby.

8. Patron zawiadamia okręgową radę adwokacką o podjęciu przez aplikanta czynności oraz o przerwach w wykonywaniu tych czynności.

9. Aplikant może wykonywać czynności na zlecenie innego adwokata jedynie za zgodą patrona.

 

2)     § 11 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Patron składa na piśmie okręgowej radzie adwokackiej szczegółową opinię o aplikancie i o przebiegu jego aplikacji przed zakończeniem każdego roku szkoleniowego. Dziekan okręgowej rady adwokackiej może zażądać od patrona uzupełnienia opinii. Wzór i szczegółowy zakres opinii określa odrębna uchwała Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej. Okręgowa rada adwokacka może w razie potrzeby rozszerzyć zakres informacji zawartych w opinii.

 

3)     § 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

W razie potrzeby kierownik szkolenia dokonuje podziału aplikantów danego roku na grupy szkoleniowe, ewentualnie ustala ich opiekunów i przedstawia do zatwierdzenia okręgowej radzie adwokackiej. Opiekunem grupy lub roku może zostać adwokat spełniający wymogi określone w §10 ust. 2 lub ust. 3.

 

4)     § 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Okręgowa rada adwokacka powołuje wykładowców spośród adwokatów posiadających odpowiednie umiejętności dydaktyczne, a także umiejętności praktyczne, doświadczenie zawodowe, jak i przygotowanie teoretyczne.

 

5)            § 19 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Negatywna ocena z jakiejkolwiek części na kolokwium albo sprawdzianie oznacza negatywną ocenę kolokwium albo sprawdzianu i powoduje konieczność jego powtórzenia w terminie poprawkowym. W przypadku kolokwium obejmującego część pisemną i ustną obowiązkowi powtórzenia w terminie poprawkowym podlega tylko ta z tych część kolokwium, z której aplikant otrzymał ocenę negatywną.

 

6)     § 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Okręgowe rady adwokackie wyznaczają terminy kolokwium i kolokwium poprawkowego oraz zasady ich przeprowadzenia w danej izbie adwokackiej do dnia 30 czerwca każdego roku i niezwłocznie zamieszczają o tym informację na stronie internetowej. Jeśli do kolokwium przystępuje osoba z niepełnosprawnością, okręgowa rada adwokacka, na jej wniosek złożony nie później niż 21 dni przed terminem kolokwium, może ustalić szczególne zasady przeprowadzenia kolokwium, w tym może wydłużyć o połowę czas kolokwium.

 

7)     Dodaje się rozdział „IVa. Egzamin próbny”, w ramach którego dodaje się § 24.a o treści:

1. W czwartym kwartale każdego roku szkoleniowego rekomenduje się przeprowadzenie dla aplikantów adwokackich III roku aplikacji próbnego egzaminu adwokackiego, którego termin określa Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej do dnia 31 maja tego roku, z następujących przedmiotów:

a)      prawo karne (polegający na przygotowaniu aktu oskarżenia albo apelacji, a w przypadku uznania, że jest brak podstaw do ich wniesienia, na sporządzeniu opinii prawnej w oparciu o akta lub przedstawiony stan faktyczny opracowane na potrzeby egzaminu),

b)      prawo cywilne lub rodzinne (polegający na przygotowaniu pozwu lub wniosku albo apelacji, a w przypadku uznania, że jest brak podstaw do ich wniesienia, na sporządzeniu opinii prawnej w oparciu o akta lub przedstawiony stan faktyczny opracowane na potrzeby egzaminu),

c)      prawo gospodarcze (polegający na przygotowaniu umowy albo sporządzeniu pozwu, wniosku lub apelacji, a w przypadku uznania, że jest brak podstaw do ich wniesienia, na sporządzeniu opinii prawnej w oparciu o akta lub przedstawiony stan faktyczny opracowane na potrzeby egzaminu),

d)      prawo administracyjne (polegający na przygotowaniu skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego lub skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego, a w przypadku uznania, że jest brak podstaw do ich wniesienia, na sporządzeniu opinii prawnej w oparciu o akta lub przedstawiony stan faktyczny opracowane na potrzeby egzaminu),

e)      zasady wykonywania zawodu lub zasad etyki (polegający na przygotowaniu opinii prawnej w oparciu o akta lub przedstawiony stan faktyczny opracowane na potrzeby egzaminu).

2.         Zadania egzaminacyjne przygotowuje zespół ds. przygotowania zadań na próbny egzamin adwokacki, zwany dalej zespołem, składający się z ośmiu osób powoływanych spośród adwokatów posiadających odpowiednie umiejętności dydaktyczne, a także umiejętności praktyczne, doświadczenie zawodowe, jak i przygotowanie teoretyczne. W skład zespołu mogą być powołane osoby niebędące adwokatami posiadające odpowiednie przygotowanie teoretyczne i praktyczne w wymiarze nie większym niż 50% składu zespołu.

3.         Zespół powołuje Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej na wniosek Komisji Aplikacji Adwokackiej do 30 czerwca każdego roku szkoleniowego.

4.         Egzamin próbny przeprowadzają komisje egzaminacyjne składające się z od 4 do 8 członków powoływane przez okręgowe rady adwokackie.

5.         Zespół przekazuje zadania egzaminacyjne poszczególnym okręgowym radom adwokackim w terminie do 30 września każdego roku szkoleniowego.

6.         Termin egzaminu próbnego podaje się do wiadomości aplikantów adwokackich do dnia 31 sierpnia każdego roku szkoleniowego.

7.         Opisów istotnych zagadnień nie publikuje się do czasu zakończenia egzaminu próbnego (lub ostatniej jego części) w ostatniej z izb.

8.         Próbny egzamin adwokacki jest oceniany na zasadach przewidzianych dla egzaminu adwokackiego wskazanych w ustawie prawo o adwokaturze.

9.         Negatywny wynik próbnego egzaminu adwokackiego bądź nieprzystąpienie do niego nie stanowi podstawy do odmowy wydania aplikantowi zaświadczenia o odbyciu aplikacji adwokackiej, o którym mowa w art. 76 ust. 2 ustawy prawo o adwokaturze.

10. Jeżeli przemawiają za tym względy natury organizacyjnej dopuszcza się przeprowadzenie wspólnego egzaminu próbnego dla aplikantów adwokackich dwóch lub więcej izb adwokackich na podstawie porozumienia właściwych dziekanów okręgowych rad adwokackich.

 

8)  §30 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Aplikacja adwokacka jest odpłatna. Koszty szkolenia aplikantów adwokackich pokrywane są z wyodrębnionej pozycji w budżecie okręgowych rad adwokackich.

9)   §30 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Aplikant wnosi opłatę za każdy rok szkoleniowy najpóźniej do 31 stycznia danego roku szkoleniowego. Jeżeli data podjęcia uchwały o wpisie na listę aplikantów uniemożliwia zachowanie tego terminu aplikant wnosi opłatę w terminie 14 dni od podjęcia uchwały.

 

§2.

W pozostałym zakresie „Regulamin odbywania aplikacji adwokackiej” pozostaje bez zmian.

 

§3.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

 

§4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Piśmie Adwokatury Polskiej „Palestra” oraz na stronach internetowych Naczelnej Rady Adwokackiej.

 

§5.

Naczelna Rada Adwokacka upoważnia Prezydium NRA do obwieszczenia tekstu jednolitego „Regulaminu odbywania aplikacji adwokackiej”, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

Przemysław Rosati

Adw. Przemysław Rosati

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.