Uchwała nr 35/2021 w sprawie zmiany Regulaminu konkursów krasomówczych dla aplikantów adwokackich

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

UCHWAŁA NR 35/2021

Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 27 listopada 2021 r.

 

 

w sprawie zmiany Regulaminu konkursów krasomówczych dla aplikantów adwokackich (przyjętego uchwałą nr 27/2015 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 16 stycznia 2015 r. ze zmianami, tekst jednolity ‒ obwieszczenie Prezydium NRA z 9 maja 2017 r.)

 

 

Na podstawie art. 3 ust. 1. pkt 4 i art. 58 pkt 12 lit. b) ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo
o adwokaturze (Dz. U. 2020 r., poz. 1651, 2320) Naczelna Rada Adwokacka uchwala, co następuje:

 

§ 1

Zmienia się „Regulamin konkursów krasomówczych dla aplikantów adwokackich”
w następujący sposób:

1) §1 lit. c otrzymuje brzmienie:

Komisja – Komisja Aplikacji Adwokackiej.

 

§ 2.

W pozostałym zakresie „Regulamin konkursów krasomówczych dla aplikantów adwokackich” pozostaje bez zmian.

 

§3.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

§4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Piśmie Adwokatury Polskiej „Palestra” oraz na stronach internetowych Naczelnej Rady Adwokackiej.

 

§5

Naczelna Rada Adwokacka upoważnia Prezydium NRA do obwieszczenia tekstu jednolitego „Regulaminu konkursów krasomówczych dla aplikantów adwokackich”, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

Przemysław Rosati

Adw. Przemysław Rosati

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.