Uchwała nr 38/2021 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 38/2021

Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 27 listopada 2021 r.

 

 

 

 

Naczelna Rada Adwokacka uznaje za niedopuszczalne rozstrzygnięcia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego o odsunięciu od orzekania SSO Piotra Gąciarka i SSO Macieja Ferka.

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 15 lipca 2021 r. w sprawie
C-791/19, obecny system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów może być wykorzystywany do politycznej kontroli orzeczeń sądowych lub wywierania nacisków na sędziów. Ostatnie rozstrzygnięcia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego dotyczące sędziów Piotra Gąciarka i Macieja Ferka potwierdzają te obawy.

Na szczególną dezaprobatę zasługuje wydawanie przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego rozstrzygnięć na posiedzeniach niejawnych, bez zawiadamiania sędziów o procedowaniu w ich sprawach oraz z pominięciem orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zgodnie z którym działalność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego powinna zostać niezwłocznie zawieszona.

Rozstrzygnięcia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego to kolejne przykłady ingerencji
w niezawisłość sędziowską, które wcześniej stosowano także wobec m.in. sędziów Igora Tuleyi i Pawła Juszczyszyna. Mają na celu odsunięcie od orzekania sędziów, którzy dla władzy politycznej są niewygodni, a u innych sędziów mają wywołać efekt zastraszenia. Jako takie są nie do pogodzenia
z fundamentalnymi zasadami demokratycznego państwa prawa, polską Konstytucją i wiążącymi Polskę umowami międzynarodowymi. Godzą w prawo obywateli do rozpoznania sprawy przez sąd należycie obsadzony i niezależny oraz niezawisłego sędziego.

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

Przemysław Rosati

Adw. Przemysław Rosati

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.