Uchwała nr 118/2021 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

UCHWAŁA NR 118/2021

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 14 października 2021 r.

 

 

w składzie:

  1. adw. Przemysław Rosati – Prezes NRA,
  2. adw. Bartosz Tiutiunik – Wiceprezes NRA,
  3. adw. Bartosz Grohman – Sekretarz NRA,
  4. adw. Jarosław Szczepaniak – Zastępca Sekretarza NRA.

 

Na podstawie art. 1 ust. 1 oraz art. 59 ust. 3 Prawa o adwokaturze, w związku z treścią rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K 3/21 z dnia 7 października 2021 r. Prezydium NRA stoi na stanowisku, że:

1. rozstrzygnięcie to (podobnie jak i poprzednie z 15 lipca 2021 r.) nie ma żadnego wpływu na skuteczność i ważność orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydanych odnośnie przepisów regulujących tzw. reformę sądownictwa w Polsce.

W przypadku, gdy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdza uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego, na państwie tym spoczywa obowiązek przyjęcia środków niezbędnych do tego, by uchybienie to ustało. Każdy organ władzy publicznej w Polsce, w tym Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, każdy sąd i sędzia, będący funkcjonariuszem publicznym, w zakresie własnej kompetencji ma prawny obowiązek respektować i wykonać orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w tym postanowienia w przedmiocie środków tymczasowych.

2. podważanie mocy wiążącej art. 1, art. 2 , art. 4 ust. 3 i art. 19 Traktatu o Unii Europejskiej, którego dokonał Trybunał Konstytucyjny, jest w istocie podważaniem i ograniczaniem praw obywateli polskich w zakresie prawa do bezstronnego i niezawisłego sądu, prawa do efektywnego i skutecznego środka odwoławczego w postępowaniu sądowym;

3. pomija rzeczywisty powód wydawania przez  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejski Trybunał Praw Człowieka orzeczeń podważających tzw. reformę wymiaru sprawiedliwości w Polsce, a to sprzeczność tych rozwiązań ustawowych zarówno z Konstytucją RP, jak i prawem wspólnotowym. Ani prawo Unii Europejskiej, ani orzecznictwo TSUE i ETPCZ w żadnym zakresie nie jest sprzeczne z Konstytucją RP, nie kwestionują one również nadrzędności Konstytucji względem innych norm prawnych;

4. zostało wydane z udziałem tzw. dublerów – osób wybranych na miejsca uprzednio obsadzone w wyniku prawidłowej procedury powołania sędziów Trybunału Konstytucyjnego oraz poza kompetencją Trybunału Konstytucyjnego. Jak zasadnie wskazał Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 7 maja 2021 r. w sprawie Xero Flor przeciwko Polsce (skarga 4907/18), z tego powodu rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego narusza art. 6 ust. 1 ETPCZ.

            Prezydium NRA przyłącza się i aprobuje stanowiska różnych gremiów prawniczych wyrażających stanowczy sprzeciw wobec treści orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i pogłębiającego się w jego wyniku chaosu prawnego w Polsce, a w szczególności do Oświadczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku z 10 października 2021 r. oraz do Uchwały 04/2021 Komitetu Nauk Prawnych PAN z 12 października 2021r.

 

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Przemysław Rosati)

adw. Przemysław Rosati

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.