Uchwała nr 122/2021 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 122/2021

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 4 listopada 2021 r.

 

 

 

§ 1

W statucie Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych Naczelnej Rady Adwokackiej dokonuje się następujących zmian:

  1. uchyla się dotychczasową treść § 7 pkt 1 i nadaje się mu następujące brzmienie:

„Instytut realizuje swoje zadania poprzez powołane uchwałą Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej Zespoły stałe, w tym w szczególności:

  1. Zespół ds. opiniowania i sporządzania projektów legislacyjnych w zakresie prawa karnego i postępowania karnego,
  2. Zespół ds. opiniowania i sporządzania projektów legislacyjnych w zakresie prawa cywilnego i postępowania cywilnego,
  3. Zespół ds. opiniowania i sporządzania projektów legislacyjnych w zakresie prawa gospodarczego,
  4. Zespół ds. opiniowania i sporządzania projektów legislacyjnych w zakresie prawa podatkowego,
  5. Zespół ds. opiniowania i sporządzania projektów legislacyjnych w zakresie prawa administracyjnego,
  6. Zespół ds. opiniowania i sporządzania projektów legislacyjnych w zakresie prawa rodzinnego i nieletnich,
  7. Zespół ds. prac parlamentarnych.”
  8. uchyla się dotychczasową treść § 7 pkt 6 i nadaje się mu następujące brzmienie:

„Pracami zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu. Skład osobowy zespołu może być zmieniany lub uzupełniany na wniosek Przewodniczącego Zespołu lub Dyrektora Instytutu w każdym czasie.”

§ 2

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przyjmuje tekst jednolity Statut Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych Naczelnej Rady Adwokackiej w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Przemysław Rosati)

adw. Przemysław Rosati

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.