Uchwała nr 29/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


Uchwała nr 29/2011
Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 17 września 2011 roku


w sprawie skierowania wniosku do Trybunału KonstytucyjnegoNa podstawie at. 191 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz na podstawie art. 58 pkt 1 ustawy z 26 maja 1982 roku Prawo o adwokaturze (tj. Dz. U. nr 146
z 2009 r., poz. 1188 z późn. zm.), Naczelna Rada Adwokacka postanawia:
1. Wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności
z Konstytucją (wniosek, określający szczegółowy zakres zaskarżenia oraz wzorce konstytucyjne stanowi załącznik do niniejszej uchwały):
a) art. 66 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo o adwokaturze (tj. Dz. U. nr 146
z 2009 r., poz. 1188 z późn. zm.) w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 5 ustawy z 20 lutego 2009 roku o zmianie ustawy Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy Prawo o notariacie (Dz. U. nr 37 z 2009 roku, poz. 286);
b) art. 66 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo o adwokaturze (tj. Dz. U. nr 146 z 2009 r., poz. 1188 z późn. zm.) w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 5 ustawy z 20 lutego 2009 roku
o zmianie ustawy Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy Prawo
o notariacie (Dz. U. nr 37 z 2009 roku, poz. 286);
c) art. 68 ust. 3 pkt 5 ustawy Prawo o adwokaturze (tj. Dz. U. nr 146 z 2009 r., poz. 1188 z późn. zm.) w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 7 b) ustawy z 20 lutego 2009 roku
o zmianie ustawy Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy Prawo
o notariacie (Dz. U. nr 37 z 2009 roku, poz. 286);
d) art. 78a ust. 4 pkt 6 ustawy Prawo o adwokaturze (tj. Dz. U. nr 146 z 2009 r., poz. 1188 z późn. zm.) w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 25 ustawy z 20 lutego 2009 roku
o zmianie ustawy Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy Prawo
o notariacie (Dz. U. nr 37 z 2009 roku, poz. 286);
e) art. 66 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo o adwokaturze (tj. Dz. U. nr 146 z 2009 r., poz. 1188 z późn. zm.) w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 5 ustawy z 20 lutego 2009 roku
o zmianie ustawy Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy Prawo
o notariacie (Dz. U. nr 37 z 2009 roku, poz. 286);
f) art. 77a, art. 78 ust. 1, ust. 3, ust. 4, ust. 8, ust. 9 i ust. 15, art. 78d, art. 78e, art. 78h ustawy Prawo o adwokaturze (tj. Dz. U. nr 146 z 2009 r., poz. 1188 z późn. zm.) odpowiednio w brzmieniu lub dodane przez art. 1 pkt 23, 24, 27 ustawy z 20 lutego 2009 roku o zmianie ustawy Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy Prawo o notariacie (Dz. U. nr 37 z 2009 roku, poz. 286);
2. Udzielić pełnomocnictwa do reprezentowania wnioskodawcy
w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym adw. Andrzejowi Zwara,
adw. dr Szymonowi Byczko i adw. dr Jackowi Skrzydło.
3. Zobowiązać Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej do wykonania niniejszej uchwały.
4. Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej jest upoważnione do modyfikacji (w tym do rozszerzenia) wniosku, jeżeli chodzi o zakres zaskarżenia oraz przywołane wzorce konstytucyjne.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
6. Uchwałę podjęto jednogłośnie na posiedzeniu Naczelnej Rady Adwokackiej w dniu 17 września 2011 roku.


Podstawa prawna

Na mocy art. 188 pkt 1 w zw. z art. 191 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zbadania zgodności ustawy z Konstytucją może wystąpić ogólnokrajowa organizacja zawodowa, jeżeli akt normatywny dotyczy spraw objętych zakresem jej działania.
Zgodnie z art. 58 pkt 1 ustawy Prawo o adwokaturze, do zakresu działania Naczelnej Rady Adwokackiej należy reprezentowanie adwokatury, a w myśl art. 59 ust. 3, Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej sprawuje czynności należące do zakresu działania Naczelnej Rady Adwokackiej.Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Andrzej Zwara)
adw. Andrzej Zwara

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.