Regulamin konkursów krasomówczych dla aplikantów adwokackich

Wróć do listy dokumentów


Obwieszczenie

 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 2 grudnia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Regulaminu konkursów krasomówczych dla aplikantów adwokackich

 

Na podstawie uchwały nr 35/2021 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 27 listopada 2021 r.

ogłasza się jednolity tekst

Regulaminu konkursów krasomówczych dla aplikantów adwokackich

przyjętego uchwałą nr 27/2015 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 16 stycznia 2015 r.

ze zmianami wprowadzonymi uchwałami: nr 13/2017 Naczelnej Rady Adwokackiej

z 25 marca 2017 r. oraz nr 35/2021 Naczelnej Rady Adwokackiej z 27 listopada 2021 r.

 

 

Regulamin konkursów krasomówczych dla aplikantów adwokackich

 

 

Kierując się potrzebą pogłębiania wiedzy prawniczej, a także koniecznością doskonalenia sztuki przemawiania, Naczelna Rada Adwokacka zaleca organizowanie konkursów krasomówczych dla aplikantów adwokackich jako jednego z istotnych elementów szkolenia.

 

§ 1

 

Przez użyte w Regulaminie terminy i pojęcia rozumie się:

a)    NRA – Naczelna Rada Adwokacka,

b)   ORA – Okręgowa Rada Adwokacka,

c)    Komisja – Komisja Aplikacji Adwokackiej,

d)   konkurs – konkurs izbowy, środowiskowy, finałowy,

e)   konkurs izbowy – konkurs krasomówczy organizowany corocznie celem wyłonienia reprezentantów na konkurs środowiskowy,

f)     konkurs środowiskowy – konkurs krasomówczy organizowany corocznie celem wyłonienia reprezentantów na konkurs finałowy,

g)    konkurs finałowy – Konkurs Krasomówczy imienia adwokata Stanisława Mikke organizowany corocznie, w którym udział biorą aplikanci, którzy zajęli I i II miejsca
w konkursach środowiskowych,

h)   jury – jury konkursu izbowego, środowiskowego, finałowego.

 

§ 2

 

Każdy aplikant adwokacki ma obowiązek wziąć udział w konkursie izbowym, a w większych izbach ‒ w grupowych eliminacjach konkursowych, przynajmniej raz w okresie odbywania aplikacji adwokackiej.

 

§ 3

 

 1. Konkursy izbowe powinny być organizowane corocznie w terminie od 15 stycznia do
  30 marca we wszystkich izbach.
 2. Izby adwokackie mogą organizować grupowe eliminacje konkursowe, które wyłonią uczestników konkursu izbowego.
 3. Zwycięzcy konkursów izbowych, po dwóch z każdej izby, biorą udział w konkursach środowiskowych, które przeprowadzane są w sześciu grupach terenowych, o których mowa w § 4, w terminie do 30 czerwca każdego roku.
 4. W Warszawskiej Izbie Adwokackiej konkurs jest organizowany w grupach, w których wyłania się zwycięzców do warszawskiego konkursu środowiskowego.
 5. Konkurs finałowy odbywa się corocznie i biorą w nim udział aplikanci, którzy zajęli I i II miejsca w konkursach środowiskowych.

 

§ 4

 

Tworzy się następujące grupy terenowe dla środowiskowych konkursów krasomówczych dla aplikantów z izb mających siedzibę w:

a)    Bydgoszczy, Gdańsku, Koszalinie, Olsztynie, Toruniu,

b)   Białymstoku, Lublinie, Płocku, Radomiu, Siedlcach,

c)    Częstochowie, Kielcach, Krakowie, Rzeszowie,

d)   Bielsku-Białej, Katowicach, Opolu, Wałbrzychu, Wrocławiu,

e)   Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Zielonej Górze,

f)     Warszawie.

 

§ 5

 

 1. Organizatorami konkursów izbowych są ORA.
 2. Organizatorami konkursów środowiskowych są poszczególne ORA izb objętych grupą wskazaną w par. 4. w kolejności ustalonej przez Dziekanów.
 3. Organizatorem konkursu finałowego jest ORA wskazana przez Prezydium NRA spośród izb, której reprezentanci byli w gronie laureatów poprzedniego konkursu finałowego, przy merytorycznym wsparciu Komisji. W uzasadnionych przypadkach Prezydium NRA może wskazać inną ORA jako organizatora konkursu finałowego.
 4. Osobami odpowiedzialnymi za organizację konkursów są Kierownicy szkolenia aplikantów adwokackich lub osoby wskazane przez Dziekana ORA z izby organizującej konkurs.

 

§ 6

 

 1. Jury konkursu izbowego powołuje ORA w składzie:

a)    Przewodniczący oraz

b)   od 2 do 4 Członków,

 1. W skład jury konkursu środowiskowego wchodzą:

a)    Przewodniczący z izby adwokackiej organizującej konkurs,

b)   Członkowie delegowani po jednym przez poszczególne ORA z izb objętych grupą wskazaną w § 4.

 1. Jury konkursu finałowego powołuje Prezydium NRA w składzie: Przewodniczący i pięciu członków – w tym przynajmniej dwie osoby z Komisji oraz jedna osoba z izby organizującej konkurs.
 2. Do pracy w jury mogą być również powoływane osoby spoza adwokatury, których wykształcenie lub nabyte umiejętności pozwalają na ocenę uczestników konkursu.

 

§ 7

 

 1. Kazusy obejmujące tematykę z prawa karnego i cywilnego przygotowują:

a)    organizatorzy w przypadku konkursów izbowych i środowiskowych,

b)   Komisja w przypadku konkursu finałowego.

 1. Organizatorzy konkursów izbowych przekazują je zainteresowanym nie później niż
  2 tygodnie przed wyznaczonym terminem konkursu. Przekazanie kazusów na konkursy środowiskowe i finałowy następuje za pośrednictwem właściwych dla uczestników okręgowych rad adwokackich.
 2. Przewodniczący jury lub upoważniony przez niego członek jury przeprowadza losowanie kazusu i roli procesowej przypadającej każdemu z uczestników na 3 dni przed terminem konkursu i informuje obecnych uczestników o wynikach losowania. W przypadku konkursu środowiskowego i finałowego wyniki losowania niezwłocznie przekazuje się również do właściwych dla uczestników ORA.
 3. Termin, godzina oraz miejsce losowania kazusów jest podawane w zawiadomieniu
  o konkursie i każdy uczestnik konkursu ma prawo brać udział w losowaniu.

 

§ 8

 

 1. Konkurs krasomówczy odbywa się publicznie w salach o odpowiedniej akustyce.
 2. Przemówienia konkursowe nie mogą trwać dłużej niż 20 minut. Możliwe jest prawo do repliki, która nie może trwać dłużej niż 5 minut.

 

§ 9

 

 1. Jury dokonuje oceny wystąpień, biorąc pod uwagę między innymi poprawność rozstrzygnięcia zagadnień prawnych, styl i język przemówienia, jego formę, poprawność fonetyczną, konstrukcję przemówienia, sposób przedstawienia strony faktycznej sprawy
  i wywołane nim wrażenie.
 2. W konkursach krasomówczych wyłania się laureatów, którzy zajęli pierwsze trzy miejsca
  z tym, że nie mogą być przyznane miejsca równorzędne dwóm lub więcej uczestnikom konkursu.
 3. Jury podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego.
 4. Jury może przeprowadzić wśród publiczności konkursu głosowanie w celu wyboru laureata publiczności.

 

§ 10

 

 1. Organizator konkursu izbowego niezwłocznie powiadamia organizatora konkursu środowiskowego o wynikach konkursu zgłaszając imię i nazwisko, rok szkolenia i izbę, którą aplikant adwokacki ma reprezentować, jak też przesyła protokół z przebiegu konkursu przynajmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym terminem konkursu środowiskowego.
 2. Organizator konkursu środowiskowego niezwłocznie powiadamia Komisję o wynikach konkursu środowiskowego zgłaszając osoby, które zajęły I i II miejsca jednocześnie podając imię i nazwisko, rok szkolenia i izbę, którą aplikant adwokacki ma reprezentować, jak też przesyła protokół z przebiegu konkursu przynajmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym terminem konkursu finałowego.

 

§ 11

 

 1. Organizator konkursu izbowego i środowiskowego zapewnia nagrody finansowe lub rzeczowe dla aplikantów zajmujących trzy pierwsze miejsca w konkursie.
 2. Nagrody finansowe lub rzeczowe dla laureatów konkursu finałowego zapewnia NRA.

 

§ 12

 

 1. Koszty związane z udziałem aplikantów w konkursach (przejazd, zakwaterowanie, diety) będą pokryte ze środków izb adwokackich, z których wywodzą się uczestnicy konkursu.
 2. Koszty uczestnictwa przedstawicieli izb, ponoszą izby adwokackie, z których wywodzą się przedstawiciele.

 

§ 13

 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.