STATUT INSTYTUTU LEGISLACJI I PRAC PARLAMENTARNYCH NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ

Wróć do listy dokumentów


 

STATUT
INSTYTUTU LEGISLACJI I PRAC PARLAMENTARNYCH
NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ

 

§ 1

 

Instytut Legislacji i Prac Parlamentarnych zwany dalej „Instytutem” stanowi powołaną przy Naczelnej Radzie Adwokackiej wewnętrzną jednostkę organizacyjną, działającą na prawach komisji, której celem jest:

1)      aktywny udział środowiska adwokackiego w procesach prawodawczych,

2)      tworzenie i przedkładanie projektów aktów prawnych, opinii oraz propozycji zmian
w obowiązujących aktach prawnych,

3)      podejmowanie inicjatyw legislacyjnych, mających na celu regulację i ochronę prawną interesów obywateli, przedsiębiorców, adwokatów, wymiaru sprawiedliwości, środowisk prawniczych oraz wszystkich grup społecznych, których sytuacja prawna wskazuje na konieczność zmian lub regulacji legislacyjnej.

 

§ 2

 

Instytut realizuje swoje cele poprzez:

1)      formułowanie i przedkładanie organom prawotwórczym projektów aktów prawnych i ich zmian,

2)      aktywny kontakt z organami ustawodawczymi, w tym udział w pracach parlamentarnych i pracach organów administracji rządowej,

3)      aktywny kontakt z organami wymiaru sprawiedliwości,

4)      aktywny kontakt ze środowiskiem adwokackim,

5)      analizowanie i opiniowanie aktów prawnych procedowanych przez organy legislacyjne, zgłaszanie uwag i proponowanie rozwiązań alternatywnych,

6)      organizowanie konferencji dotyczących istotnych zagadnień legislacyjnych,

7)      zapewnienie adwokatom oraz organom Adwokatury dostępu do informacji o planach legislacyjnych władz i o uchwalanych aktach prawnych, w tym prowadzenie monitoringu tych zagadnień,

8)      prowadzenie szkoleń dotyczących prawidłowego procesu legislacyjnego, logiki legislacji
i konstruowania aktów prawnych,

9)      organizowanie szkoleń dotyczących nowo wprowadzanych regulacji prawnych, ich zastosowania w praktyce i skutków ich obowiązywania dla obywateli, przedsiębiorców i wymiaru sprawiedliwości.

 

§ 3

 

 1. Instytut działa w oparciu o roczne plany działalności uchwalane przez Radę Programową Instytutu.
 2. Zadania, które nie zostały ujęte w rocznych planach, o których mowa w ust. 1 powyżej,
  a mieszczące się w zakresie działania Instytutu, realizuje Dyrektor Instytutu na podstawie decyzji Rady Programowej Instytutu.
 3. Projekt rocznego planu działalności Instytutu przygotowuje Dyrektor Instytutu, uwzględniając wytyczne Krajowego Zjazdu Adwokatury, Naczelnej Rady Adwokackiej, Rady Programowej Instytutu oraz zapewniając realizację zadań adwokatury określonych w art. 1 ust. 1 i art. 3 ustawy z dnia 26.05.1982 r. Prawo o adwokaturze, w tym w szczególności zadania współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz kształtowaniu prawa.
 4. Projekt rocznego planu działalności Instytutu Dyrektor Instytutu przedstawia Radzie Programowej.
 5. Przyjęty przez Radę Programową roczny plan działalności Instytutu Dyrektor Instytutu przedstawia na posiedzeniu plenarnym Naczelnej Rady Adwokackiej.

 

§ 4

 

 1. Merytoryczne założenia pracy Instytutu określa Rada Programowa.
 2. Przewodniczącym Rady Programowej jest Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.
 3. W skład Rady Programowej wchodzą członkowie, których powołuje na wniosek Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w liczbie odpowiadającej uzasadnionym potrzebom Instytutu.

 

§ 5

 

 1. Rada Programowa podejmuje decyzje na posiedzeniach. Posiedzenia odbywają się w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej lub w innym miejscu uzgodnionym między członkami Rady Programowej. Rada Programowa może obradować za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Komunikacja z członkami Rady w sprawach bieżących i dotyczących zwołania posiedzeń Rady odbywa się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
 2. Rada Programowa podejmuje swoje decyzje zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę członków uczestniczących w posiedzeniu. W przypadku równej liczby głosów oddanych za
  i przeciw uchwale, decyduje głos Przewodniczącego.
 3. Posiedzenia Rady Programowej zwołuje Przewodniczący Rady Programowej Instytutu z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej.
 4. Do zadań Rady Programowej należy:
  1. uchwalanie rocznych planów działalności Instytutu,
  2. określanie zadań Instytutu w zakresie nieobjętym rocznym planem działalności, których konieczność realizacji powstała w danym roku po przyjęciu planu działania,
  3. określanie merytorycznych założeń pracy Instytutu,
  4. nadzorowanie pracy Dyrektora i Wicedyrektorów Instytutu,
  5. określanie kierunków i zakresów działalności poszczególnych zespołów,
  6. wyrażanie zgody na pozyskiwanie opinii eksperckiej ekspertów stałych lub powoływanie ekspertów ad hoc w zakresie spraw, których specyfika wymaga ekspertyzy specjalisty spoza listy ekspertów,
  7. występowanie do Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z wnioskami określającymi wysokość wynagrodzenia ekspertów lub wnioskowanie o ustanowienie diet lub jednorazowych diet dla Dyrektora i Wicedyrektorów Instytutu oraz członków zespołów,
  8. opiniowanie i akceptowanie wydatków Instytutu w ramach przyznanego na realizację jego zadań budżetu.
 5. Członkami Rady Programowej i zespołów powołanych dla realizacji zadań Instytutu mogą być wyłącznie adwokaci lub aplikanci adwokaccy.

 

 

 1. Pracami Instytutu kieruje Dyrektor przy pomocy Wicedyrektorów.
 2. Działalność Dyrektora i Wicedyrektorów wspiera Sekretarz Instytutu, którego zakres działania określa Dyrektor Instytutu.
 3. Dyrektora Instytutu powołuje Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej na wniosek Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej.
 4. Dyrektor Instytutu może być odwołany w każdym czasie decyzją organu powołującego.
 5. Na wniosek Dyrektora Instytutu Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej może powołać do trzech Wicedyrektorów, posiadających kompetencje określone przez Dyrektora Instytutu zgodnie
  z bieżącymi potrzebami realizacji zadań Instytutu.
 6. Sekretarz Instytutu powoływany jest na wniosek Dyrektora Instytutu przez Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej. Sekretarz Instytutu administruje pracą Instytutu, realizując zadania zlecane bezpośrednio przez Dyrektora. Osoba powołana na funkcję Sekretarza nie musi być adwokatem lub aplikantem adwokackim.
 7. Bezpośredni nadzór merytoryczny i organizacyjny nad pracą Dyrektora Instytutu sprawuje Rada Programowa Instytutu.
 8. Dyrektor Instytutu, we współpracy z Wicedyrektorami, kieruje bieżącą pracą Instytutu, w tym
  w szczególności:

-        organizacją pracy Instytutu,

-        koordynowaniem zadań poszczególnych zespołów,

-        bieżącą współpracą z zespołami i ekspertami Instytutu,

-        opracowaniem projektów rocznych planów działalności Instytutu,

-        organizacją wewnętrznych przedsięwzięć Instytutu i przedsięwzięć kierowanych do szerokiego kręgu odbiorców,

-        realizacją bieżących kontaktów z przedstawicielami organów legislacyjnych,

-        na podstawie uchwały Rady Programowej – reprezentacją Instytutu na zewnątrz w sprawach pozostających w jego kompetencjach.,

-        sporządzaniem sprawozdań z działalności rocznej i przedstawianiem ich na Krajowym Zjeździe Adwokatury,

-        uczestniczeniem w posiedzeniach Rady Programowej i zespołów z głosem doradczym,

-        przedkładaniem Radzie Programowej:

a. wyników prowadzonych badań i wniosków z nich płynących,

b. propozycji opinii do projektów aktów prawnych istotnych dla wykonywania zawodu adwokata,

c. własnych projektów aktów prawnych,

d. kwartalnych sprawozdań z działalności Instytutu,

-        nawiązywaniem kontaktów z instytucjami zewnętrznymi w celu realizacji zadań Instytutu.

 

§ 7

 

 1. Instytut realizuje swoje zadania poprzez powołane uchwałą Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej zespoły stałe, w tym w szczególności:
  1. Zespół ds. opiniowania i sporządzania projektów legislacyjnych w zakresie prawa karnego
   i postępowania karnego,
  2. Zespół ds. opiniowania i sporządzania projektów legislacyjnych w zakresie prawa cywilnego
   i postępowania cywilnego,
  3. Zespół ds. opiniowania i sporządzania projektów legislacyjnych w zakresie prawa gospodarczego,
  4. Zespół ds. opiniowania i sporządzania projektów legislacyjnych w zakresie prawa podatkowego,
  5. Zespół ds. opiniowania i sporządzania projektów legislacyjnych w zakresie prawa administracyjnego,
  6. Zespół ds. opiniowania i sporządzania projektów legislacyjnych w zakresie prawa rodzinnego i nieletnich,
  7. Zespół ds. prac parlamentarnych.
 2. Liczbę członków zespołu określa Rada Programowa w zależności od potrzeb aktualnych zadań.
 3. W ramach Instytutu mogą działać zespoły powoływane doraźnie do realizacji zadań w ramach nowych planów Instytutu lub zadań powstałych niezależnie od uchwalonego rocznego planu działania.
 4. Powołanie zespołu następuje na podstawie uchwały Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej na wniosek Dyrektora Instytutu.
 5. Uchwała o utworzeniu zespołu ustala zakres jego działania i jego skład osobowy.
 6. Pracami zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu. Skład osobowy zespołu może być zmieniany lub uzupełniany na wniosek Przewodniczącego Zespołu lub Dyrektora Instytutu w każdym czasie
 7. W ramach realizacji zadań zespoły mogą wnioskować do Rady Programowej ze pośrednictwem Dyrektora Instytutu o zlecenie sporządzenia ekspertyz lub opinii eksperta w określonym we wniosku zakresie.
 8. Organizację pracy i nadzór nad realizacją zadań zespołów sprawuje Dyrektor Instytutu.

 

§ 8

 

 1. Swoje zadania Instytut realizuje we współpracy z niezależnymi i autonomicznymi ekspertami.
 2. Ekspertem Instytutu może zostać osoba posiadająca wiedzę i doświadczenie w dziedzinie objętej przedmiotem działania Instytutu.
 3. Wpisu na listę ekspertów Instytutu dokonuje Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej na wniosek Dyrektora Instytutu.
 4. Instytut prowadzi listę ekspertów, która publikowana jest na stronie internetowej www.adwokatura.pl.
 5. Instytut korzysta z opinii ekspertów w sprawach wymagających stanowiska dotyczącego zagadnień będących przedmiotem prac Instytutu.
 6. Na podstawie uchwały Rady Programowej Dyrektor zleca ekspertowi lub grupie ekspertów sporządzenie opinii w określonych zakresie.
 7. Zasady wynagradzania za przygotowane w ramach Instytutu ekspertyzy, opinie i stanowiska prawne określa Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej i finansuje z budżetu Instytutu.

 

§ 9

 

 1. Instytut realizuje swoje działania w oparciu o środki przyznane w uchwale budżetowej przez Naczelną Radę Adwokacką.
 2. Do dnia 31 grudnia każdego roku Dyrektor Instytutu przedstawia Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej preliminarz wydatków Instytutu na rok następny.
 3. Jednostkowe wydatki i zobowiązania Instytut realizuje na podstawie zgody Prezydium NRA.


 

 

§ 11

 

Ośrodek będzie dysponował własnym logo opracowanym w oparciu o logo Naczelnej Rady Adwokackiej.

 

§ 12

 

Księgowość finansową i obsługę kancelaryjną Instytutu prowadzi Biuro Naczelnej Rady Adwokackiej.

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.