REGULAMIN POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO CENTRUM MEDIACJI PRZY NACZELNEJ RADZIE ADWOKACKIEJ

Wróć do listy dokumentów


 

REGULAMIN POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO

CENTRUM MEDIACJI PRZY NACZELNEJ RADZIE ADWOKACKIEJ

 

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin postępowania mediacyjnego Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, zwany dalej „Regulaminem”, określa przebieg postępowania mediacyjnego prowadzonego przez mediatorów Centrum w ramach Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.
 2. Przez użyte w Regulaminie terminy i określenia rozumie się:

1)      Centrum – Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej,

2)      Statut – Statut Centrum,

3)      mediator – osoba wpisana na listę mediatorów Centrum,

4)      Prezes – Prezes Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej,

5)      Rada Konsultacyjna – Rada Konsultacyjna Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej,

6)      Sekretarz – pracownik Naczelnej Rady Adwokackiej, który zajmuje się̨ techniczną
i administracyjną organizacją pracy Centrum.

 1. Przez postępowanie mediacyjne należy rozumieć dobrowolne i poufne postępowanie
  z udziałem niezależnej, bezstronnej i neutralnej osoby – mediatora, który pomaga znajdującym się w sporze stronom w osiągnięciu porozumienia, w szczególności poprzez zawarcie ugody.
 2. Przedmiotem postępowania mediacyjnego mogą być wszelkie spory, w których dopuszczalne jest osiągniecie porozumienia, w szczególności poprzez zawarcie ugody.

 

§ 2.
Zasady postępowania mediacyjnego

 1. Mediacje są dobrowolne. Każda ze stron samodzielnie podejmuje decyzję o swoim udziale w postępowaniu, o jego kontynuowaniu lub zakończeniu, a także zawarciu porozumienia, w szczególności ugody.
 2. Mediacje są poufne. Mediator, strony i inne osoby biorące udział w postępowaniu mediacyjnym są obowiązane zachować w tajemnicy wszelkie okoliczności, o których dowiedziały się w związku z udziałem w tym postępowaniu. Powyższe nie uchybia powszechnie obowiązującym przepisom.
 3. Mediacje opierają się o zasadę bezstronności i neutralności. Mediator dba o równowagę stron w trakcie postępowania mediacyjnego, stwarzając stronom przestrzeń do konstruktywnego przekazania stanowisk co do przedmiotu sporu. Mediator jest neutralny wobec przedmiotu postępowania i wypracowanego przez strony porozumienia.  Mediator niezwłocznie ujawnia stronom okoliczności, które mogłyby wzbudzić wątpliwości co do jego bezstronności lub neutralności.
 4. W przypadku, gdy strony zwrócą się z wnioskiem o przeprowadzenie mediacji bezpośrednio do mediatora, z pominięciem trybu postępowania ustalonego przez Regulamin, mediacja nie jest prowadzona w ramach Centrum.

 

§ 3.

Mediator

 1. Postępowanie mediacyjne jest prowadzone przez mediatora wybranego wspólnie przez strony sporu lub wskazanego przez sąd albo inny organ kierujący do mediacji. Jeżeli strony wspólnie nie wybrały mediatora, bądź mediator nie został wskazany przez sąd albo inny organ kierujący do mediacji, mediatora wyznacza Prezes wedle zasad ustalonych przez Radę Konsultacyjną.
 2. Strony mogą wnieść o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego przez dwóch lub więcej mediatorów.
 3. W przypadku ujawnienia okoliczności, o których mowa w § 2. ust. 3. Regulaminu, każda ze stron może żądać wyłączenia mediatora w przypadku mediacji prowadzonej na wniosek strony lub stron. Po złożeniu wniosku o wyłączenie, Prezes niezwłocznie powoła innego mediatora w danej sprawie.
 4. Mediator niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od powiadomienia przez Sekretarza Centrum o wyborze lub wyznaczeniu do prowadzenia postępowania mediacyjnego, ma obowiązek potwierdzić gotowość prowadzenia mediacji i złożyć oświadczenie o swojej niezależności, bezstronności i braku przeszkód do pełnienia funkcji mediatora albo poinformować o przeszkodach w podjęciu mediacji w skierowanej do niego sprawie.
 5. Mediator może odmówić prowadzenia mediacji tylko z ważnych powodów, informując o tym strony, Prezesa oraz sąd albo inny organ, jeżeli strony do mediacji skierował sąd albo inny organ.
 6. Mediator ma prawo do wynagrodzenia i zwrotu wydatków związanych z przeprowadzeniem mediacji, chyba że wyraził zgodę na prowadzenie mediacji bez wynagrodzenia. Wynagrodzenie i zwrot wydatków obciążają strony.

 

§ 4.

Strony

 1. Stroną postępowania mediacyjnego może być każda osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jeżeli przepisy prawa przyznają jej zdolność sądową, a także organ administracji publicznej.
 2. Mediacja może mieć charakter wielostronny.
 3. W charakterze strony postępowania mediacyjnego występować może więcej niż jeden z podmiotów określonych w ust. 1., jeżeli jest to uzasadnione łączącym je stosunkiem prawnym. Podmioty występujące łącznie w charakterze jednej strony wskazują wspólnego pełnomocnika do doręczeń.
 4. Strony mogą działać podczas mediacji także poprzez pełnomocników.

 

§ 5.

Postępowanie mediacyjne

 1. Wszczęcie postępowania mediacyjnego następuje na podstawie:

1)      wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego,

2)      postanowienia sądu albo innego organu kierującego do mediacji.

 1. Wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego może być złożony w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, w tym także za pośrednictwem poczty elektronicznej Centrum.
 2. Wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego powinien zawierać:

1)      oznaczenie stron wraz z podaniem ich adresów zamieszkania (siedziby), numerów telefonów oraz adresów poczty elektronicznej, które będą wykorzystywane do doręczeń w toku postępowania mediacyjnego,

2)      oznaczenie stosunku faktycznego lub prawnego, z którego wyniknął spór wraz z podaniem wartości przedmiotu sporu w sprawach o prawa majątkowe,

3)      oznaczenie sądu albo innego organu oraz sygnaturę akt sprawy, jeżeli spór jest przedmiotem postępowania zawisłego przed sądem albo innym organem,

4)      oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji treści Regulaminu,

5)      podpis,

6)      odpisy wniosku dla mediatora i każdej ze stron w przypadku, gdy wniosek nie jest wspólnym wnioskiem o mediację, a złożony został w formie pisemnej.

 1. Strona we wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego może wskazać mediatora.
 2. Jeżeli strony zawarły umowę o mediację, do wniosku dołącza się kopię tej umowy.
 3. W przypadku, gdy wniosek o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego nie został złożony wspólnie przez wszystkie strony, Prezes przesyła niezwłocznie kopię wniosku pozostałym stronom sporu i wyznacza 7-dniowy termin na złożenie oświadczenia w przedmiocie wyrażenia zgody na przeprowadzenie mediacji.
 4. Prezes jest uprawniony do zwrotu wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w przypadku braków uniemożliwiających prowadzenie mediacji, które nie zostały uzupełnione przez stronę w wyznaczonym terminie.

 

§ 6.

Przebieg mediacji

 1. Mediator ma pełną swobodę wyboru sposobu przeprowadzenia mediacji, którą organizuje według swojego uznania, w sposób zapewniający jej jak największą efektywność oraz umożliwiający osiągnięcie celów mediacji, z zachowaniem zasad etyki mediatora, jak też obowiązujących przepisów prawa, Statutu oraz Regulaminu.
 2. Podstawowymi celami mediacji, do których osiągnięcia zmierza mediator są:

1)      określenie rzeczywistych interesów każdej ze stron,

2)      wypracowanie i wdrożenie środków służących zbliżeniu stanowisk stron, prowadzących do zakończenia konfliktu i osiągnięcia porozumienia, w szczególności poprzez zawarcie ugody przed mediatorem.

 1. W ramach postępowania mediacyjnego mediator wysłuchuje strony oraz umożliwia formułowanie i wyrażanie propozycji rozwiązania sporu.
 2. Posiedzenia mediacyjne wyznaczane są przez mediatora. Przed posiedzeniem mediacyjnym, a także w czasie jego trwania, mediator może kontaktować się ze stronami wspólnie lub z każdą z nich oddzielnie, jak też organizować spotkania indywidualne i wspólne.
 3. Strony reprezentowane przez pełnomocników mogą być nieobecne na posiedzeniu mediacyjnym. Warunkiem udziału pełnomocników, występujących pod nieobecność strony, jest posiadanie przez nich odpowiedniego umocowania.
 4. Posiedzenia mediacyjne są zamknięte. Osoby trzecie mogą uczestniczyć w postępowaniu mediacyjnym tylko za zgodą stron i mediatora.
 5. Posiedzenie mediacyjne rozpoczyna się od przedstawienia się mediatora i wyjaśnienia podstawowych zasad postępowania mediacyjnego, identyfikacji osób biorących udział w postępowaniu oraz sprawdzenia należytego umocowania pełnomocników.
 6. W trakcie posiedzenia mediacyjnego strony powinny przedstawić swoje stanowisko co do istoty powstałego między nimi konfliktu, uzasadniając swoje twierdzenia i określając interesy, jak też składając propozycje rozwiązania sporu.
 7. Mediator dokłada starań, aby postępowanie mediacyjne zostało zakończone na pierwszym posiedzeniu mediacyjnym.
 8. Posiedzenia mediacyjne mogą być prowadzone także przy użyciu dostępnych elektronicznych środków komunikacji na odległość.

 

§ 7.

Zakończenie mediacji

 1. Postępowanie mediacyjne kończy:

1)      podpisanie ugody mediacyjnej albo porozumienia mediacyjnego,

2)      zawiadomienie mediatora przez strony sporu lub jedną z nich o podjętej decyzji o niekontynuowaniu mediacji,

3)      zawiadomienie stron przez mediatora, iż w jego opinii mediacja nie doprowadzi do rozwiązania sporu,

4)      upływ terminu do przeprowadzenia mediacji, chyba że strony złożyły wniosek o jej kontynuowanie.

 1. Z przebiegu mediacji mediator sporządza protokół zawierający w szczególności:

1)      imię, nazwisko (nazwę) i adresy stron,

2)      imię i nazwisko oraz adres mediatora,

3)      miejsce i czas mediacji,

4)      wynik mediacji,

5)      podpis mediatora.

 1. Mediator dba, aby protokół z przebiegu mediacji został sporządzony zgodnie z zasadą poufności, o której mowa § 2. ust. 2. Regulaminu.
 2. W razie zawarcia przez strony ugody mediacyjnej lub porozumienia mediacyjnego, zamieszcza się informację o tym w protokole. Ugodę mediacyjną lub porozumienie mediacyjne dołącza się do protokołu wówczas, gdy przepis szczególny tak stanowi.
 3. W razie skierowania do mediacji przez sąd albo inny organ, mediator składa protokół w sądzie lub innym organie rozpoznającym sprawę.
 4. Odpis protokołu mediator doręcza także stronom oraz Sekretarzowi Centrum.
 5. W przypadku gdy strona, po zawarciu ugody, w ramach mediacji prowadzonej na podstawie umowy o mediację, wystąpi do sądu z wnioskiem o zatwierdzenie ugody, mediator składa protokół w sądzie, który byłby właściwy do rozpoznania sprawy.
 6. Po zakończeniu mediacji mediator niezwłocznie zawiadamia Sekretarza Centrum o zakończeniu postępowania mediacyjnego.

 

§ 8.
Koszty postępowania mediacyjnego

 1. Na koszty postępowania mediacyjnego prowadzonego na podstawie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego składają się:

1)      opłata mediacyjna,

2)      wydatki.

 1. Strony zobowiązane są do ponoszenia zarówno opłaty mediacyjnej, jak i wydatków, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku o którym mowa w ust. 3. pkt 3) wydatki ponoszą wyłącznie adwokaci lub aplikanci adwokaccy.
 2. Opłata mediacyjna wynosi:

1)      w przypadku spraw o oznaczonej wartości przedmiotu sporu określonej na moment złożenia wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego sporu – 2 % wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 500 zł i nie więcej niż 2.500 zł od każdej strony postępowania mediacyjnego, niezależnie od ilości sesji mediacyjnych i czasu ich trwania;

2)      w przypadku spraw dotyczących praw niemajątkowych:

3)      w sprawach dyscyplinarnych prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze, niezależnie od ilości sesji mediacyjnych i czasu ich trwania:

 1. Jeżeli spór obejmuje więcej niż jedną sprawę wskazaną w ust. 3., opłata mediacyjna jest pobierana od każdej z tych spraw, chyba że mediator i strony postanowią inaczej.
 2. Jeżeli jedna ze stron ponosi całość opłaty mediacyjnej i wydatków, nie wpływa to na bezstronność i neutralność mediatora.
 3. Strony są zobowiązane do uiszczenia na rzecz mediatora opłaty mediacyjnej w terminie trzech dni roboczych po wskazaniu przez mediatora sposobu uiszczenia przez strony wynagrodzenia i zwrotu wydatków mediatora. Jeżeli w trakcie postępowania mediacyjnego strony postanowią objąć postępowaniem mediacyjnym także inne sprawy, obowiązane są do uiszczenia na rzecz mediatora opłaty mediacyjnej od każdej sprawy, liczonej zgodnie z ust. 3. w terminie trzech dni roboczych. Warunkiem wszczęcia postępowania mediacyjnego w tym zakresie jest uiszczenie opłaty mediacyjnej.
 4. W przypadku rezygnacji z postępowania mediacyjnego zgłoszonego przez stronę lub strony przed pierwszym posiedzeniem mediacyjnym, opłata mediacyjna w zakresie przewyższającym łącznie 200 zł podlega zwrotowi.
 5. Wszelkie opłaty przewidziane w Regulaminie powiększa się o należny podatek od towarów i usług według obowiązujących stawek.
 6. Mediator jest zobowiązany powiadomić Strony o konieczności poniesienia dodatkowych wydatków, w szczególności na: koszty podróży mediatora, opinie biegłych i tłumaczy oraz najem sali do przeprowadzenia mediacji, o ile jest to uzasadnione szczególnymi okolicznościami danego postępowania mediacyjnego. Strony są zobowiązane do wnoszenia zaliczek na wydatki związane z przeprowadzeniem mediacji. Niewniesienie zaliczki na wydatki powoduje zakończenie postępowania mediacyjnego.

 

§ 9.
Koszty postępowania mediacyjnego wywołanego postanowieniem sądu albo innego organu

Koszty postępowania mediacyjnego wywołanego postanowieniem sądu albo innego organu regulują odpowiednie przepisy prawa.

 

§ 10.

Odpowiedzialność

Centrum, mediatorzy i osoby wykonujące w imieniu Centrum czynności w toku postępowania mediacyjnego, odpowiedzialne są za szkodę wyrządzoną stronom jedynie w przypadku jej wyrządzenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.

 

§ 11.

Postanowienia końcowe

 1. Dokumenty związane z prowadzeniem mediacji, w szczególności wniosek i protokół, przechowuje się przez okres 6 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono postępowanie mediacyjne.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.