Uchwała nr 39/2022 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

UCHWAŁA NR 39/2022

Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 15 stycznia 2022 r.

 

 

 

w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Naczelnej Rady Adwokackiej na rok 2022

 

 

            Na podstawie § 12 ust. 1 Regulaminu działania organów adwokatury i organów izb adwokackich oraz w wykonaniu uchwał Krajowego Zjazdu Adwokatury w Bydgoszczy uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

  1. Przyjmuje się priorytety działania Naczelnej Rady Adwokackiej na rok 2022, które mają charakter długofalowy, a ich realizacja może zostać przeniesiona na lata następne lub ulec modyfikacji z uwagi na sytuację epidemiczną w Polsce.
  2. Naczelna Rada Adwokacka realizuje plan pracy uwzględniający w szczególności priorytety wskazane w § 1 ust. 3 uchwały w ramach działań własnych Naczelnej Rady Adwokackiej
    i Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej oraz poprzez działania wykonawcze jednostek funkcjonujących przy Naczelnej Radzie Adwokackiej i jej Prezydium.
  3. Priorytetami Naczelnej Rady Adwokackiej na rok 2022, przy uwzględnieniu założeń wskazanych w § 1 ust. 1 uchwały, są w szczególności działania realizowane przez:

1)      Instytut Legislacji i Prac Parlamentarnych, który:

a)      będzie kontynuował opracowywanie projektu rozwiązań legislacyjnych prowadzących do uregulowania zasad świadczenia pomocy prawnej,

b)      opracuje projekt nowych rozwiązań legislacyjnych w zakresie egzaminu na aplikację adwokacką, odbywania aplikacji adwokackiej, formuły egzaminów wstępnych i egzaminu zawodowego, na podstawie doświadczeń funkcjonowania systemu obecnie obowiązującego, w celu podniesienia poziomu kształcenia aplikantów adwokackich i egzaminu zawodowego;

c)      będzie kontynuował opracowywanie projektu nowych rozwiązań legislacyjnych w zakresie systemu świadczenia pomocy prawnej z urzędu,

d)      zaktualizuje projekt zmian w ustawie z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze, w tym w zakresie rozwiązań umożliwiających wykonywanie zawodu adwokata w formie spółki kapitałowej oraz w oparciu o adwokacką umowę o współpracy,

e)      opracuje projekt nowych rozwiązań legislacyjnych w zakresie biegłych sądowych,

f)       opracuje projekt nowych rozwiązań legislacyjnych zapewniających profesjonalną, obligatoryjną pomoc prawną w postępowaniach cywilnych i gospodarczych,

g)      opracuje projekt rozwiązań legislacyjnych mających na celu dostosowanie prawa regulującego obecne funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości (Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, prokuratury, Krajowej Rady Sądownictwa) do wymogów demokratycznego państwa prawnego
z wypracowaniem systemu istotnego wdrożenia tych rozwiązań bez uszczerbku dla obrotu prawnego,

h)      będzie na bieżąco przedkładał organom legislacyjnym opinie w sprawach procedowanych w procesach legislacyjnych oraz petycje w sprawach zmian w obowiązującym prawie zmierzające m.in. do usprawnienia funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, stworzenia właściwych warunków pracy adwokatów
i ochrony praw obywateli, a także uczestniczył w procesie legislacyjnym w Sejmie RP oraz Senacie RP,

i)        przygotuje projekt rozwiązań legislacyjnych, który pozwoli na naprawę sytuacji w wymiarze sprawiedliwości, z uwzględnieniem argumentacji zawartej w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, dotyczący statusu sędziów i sądów polskich, przy zagwarantowaniu obywatelom stabilności obrotu prawnego,

j)        opracuje jednolite rekomendacje w zakresie procedur wymaganych od adwokatów w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu,

k)      będzie rozwijać czasopismo „De Lege Ferenda – Przegląd Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych Naczelnej Rady Adwokackiej”, którego zadaniem jest m.in. publikowanie opinii legislacyjnych wydawanych w ramach działań Instytutu oraz opinii autorstwa podmiotów zewnętrznych wydawanych w sprawach będących w zakresie zainteresowania Adwokatury, tworząc forum szerokiej wymiany myśli legislacyjnej.

2)      Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, które:

a)      będzie kontynuować prace w przedmiocie ustalenia minimalnych standardów związanych z kształceniem i doskonaleniem zawodowym mediatorów zrzeszonych w Centrum Mediacji przy NRA,

b)      ustali zasady wyznaczania mediatorów Centrum Mediacji przy NRA do przeprowadzania postępowań mediacyjnych,

c)      przedstawi propozycje uregulowań mediacji w postępowaniu dyscyplinarnym,

d)      przeprowadzi szkolenia z podstaw mediacji dla adwokatów i aplikantów adwokackich oraz szkolenia specjalistyczne;

e)      przeprowadzi projekty:

- „Kancelaria przyjazna mediacji”, 

- „Mentoring, czyli dzielenie się wiedzą” dla adwokatów – mediatorów Centrum Mediacji przy NRA,

                           - „Konstruowanie porozumień i ugód w mediacji”,

                           - „Szkoleniowe środy” (kontynuacja),

f)       będzie kontynuować izbowe projekty szkoleniowe w zakresie mediacji zgodnie ze Standardami Społecznej Rady ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości,

g)      będzie kontynuować współpracę z ośrodkami mediacji w Polsce i za granicą,

h)      będzie współpracować z sędziami-koordynatorami ds. mediacji w wybranych sądach, podejmie próby organizacji wspólnych salonów mediacji,

i)        będzie kontynuować współpracę ze Społeczną Radą ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości oraz z Wydziałem ds. Mediacji Ministerstwa Sprawiedliwości, a także z Wyższą Szkołą Bankową
w Warszawie, Wrocławiu i Opolu,

j)        nawiąże współpracę z uczelniami wyższymi w oparciu o umowy partnerskie w celu promocji mediacji na uczelniach wyższych,

k)      zorganizuje:

- międzynarodową konferencję „Profesjonalizacja zawodu mediatora. Perspektywy i kierunki rozwoju mediacji”,

- panel w ramach międzynarodowej konferencji medycyny estetycznej,

- Ogólnopolski Tydzień Mediacji Rówieśniczych i Szkolnych,

- debatę „Mediacja sądowa. Potrzeby i oczekiwania wymiaru sprawiedliwości oraz uczestników mediacji”,

- Dni Mediacji.

3)      Instytut LegalTech, który:

a)      będzie krzewił i popularyzował wiedzę na temat zastosowania nowych technologii w świadczeniu pomocy prawnej, w tym prawnych i etycznych aspektów prowadzenia działalności adwokackiej z wykorzystaniem nowych technologii (Tech for Law),

b)      będzie promował rozwiązania prawne oraz etyczne w stosowaniu nowych technologii, a nadto współpracował w przygotowywaniu rozwiązań normatywnych w zakresie prawa nowych technologii (Law for Tech).

4)      Ośrodek Badawczy Adwokatury im. Witolda Bayera, który:

a)      przeprowadzi badania środowiska adwokackiego w obszarach:

- procedury karnej i cywilnej w kontekście wykonywania zawodu adwokata (ocena obecnego kształtu uregulowań, preferencje środowiska, oczekiwania na przyszłość, propozycje rozwiązań),

- priorytetów i preferowanych aktywności samorządu adwokackiego (analiza, zdefiniowanie wniosków),

       b)   wyda publikacje książkowe obejmujące tematykę historii Adwokatury,

b)      rozpocznie projekt pt. „Wielkie mowy adwokackie” (projekt zakłada zbiór materiałów archiwalnych, dokonanie niezbędnej korekty tekstu, przygotowanie wstępu z informacją o konkretnym procesie, nagranie audio w formie podcastu, montaż, opracowanie graficzne i dźwiękowe),

c)      przeprowadzi cykl debat „Adwokat w czasach post-Covid” nt. różnych aspektów funkcjonowania samorządu adwokackiego i przygotuje podsumowanie w postaci opracowania poszczególnych zagadnień,

d)      będzie koordynował projekt „Dni Adwokatury Polskiej”,

e)      rozpocznie prace związane z utworzeniem i rozpoczęciem działalności „Centrum Historii, Kultury i Dialogu Adwokatury”,

f)       będzie kontynuować prace związane z utworzeniem Muzeum Adwokatury Polskiej w nowej formule,

g)      przeprowadzi Konkurs im. Adw. Witolda Bayera dla aplikantów adwokackich i młodszych stażem adwokatów na glosę, publikację, pracę naukową z dziedziny prawa,

h)      będzie współorganizatorem dwóch konferencji naukowych, w tym jednej o charakterze międzynarodowym,

i)        skataloguje zasoby biblioteczne OBA, a następnie udostępni adwokatom i aplikantom adwokackim w formie elektronicznej.

5)      Bibliotekę Palestry, która:

a)      będzie kontynuowała działalność wydawniczą obejmującą:

- Horyzonty Filozofii Prawa,

- Historię Adwokatury,

- Metodykę pracy adwokata,

- inne pozycje,

b)      będzie prowadziła spotkania autorskie, szkolenia oraz konferencje związane z wydawanymi pozycjami książkowymi,

c)      przygotuje i wyda serię opracowań dla aplikantów adwokackich przystępujących do egzaminu zawodowego odpowiadających poszczególnym blokom tematycznym egzaminu adwokackiego,

d)      będzie kontynuowała rozwój serii „Słownika Biograficznego Adwokatów Polskich”,

e)      podejmie współpracę z ORA w Szczecinie w zakresie produkcji nagrania filmowego odnoszącego się do historii Adwokatury Szczecińskiej, zawodu adwokata.

6)      Komisję Etyki, która:

a)      będzie kształtowała etykę i zasady wykonywania zawodu oraz dbała o stałe podnoszenie poziomu świadomości etycznej adwokatów
i aplikantów adwokackich, a także wspierała członków i organy Adwokatury
w interpretacji obowiązujących zasad,

b)      będzie wspierała adwokatów, aplikantów adwokackich oraz organy Adwokatury w debacie publicznej w sprawach dotykających etyki i zasad wykonywania zawodu,

c)      będzie na bieżąco sporządzała opinie w sprawach z zakresu etyki i wykonywania zawodu w odpowiedzi na pytania kierowane przez członków Adwokatury
i publikowała je na stronie internetowej adwokatura.pl,

d)      przygotuje materiały dotyczące rozwijania umiejętności miękkich członków Adwokatury,

e)      we współpracy z innymi jednostkami będzie współtworzyła, z wykorzystaniem dostępnych narzędzi, przestrzeń do cyklicznej debaty środowiskowej w sprawie zmian w zasadach etyki adwokackiej, praktyki adwokackiej i wykonywania zawodu,

f)       będzie współpracowała z CCBE, IBA i innymi organizacjami adwokackimi w zakresie rozwijania etyki zawodowej pod kątem nowych wyzwań cywilizacyjnych

7)      Komisję Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki, która:

a)      Będzie kontynuowała działania organizujące i koordynujące wydarzenia kulturalne, sportowe i turystyczne, dążąc do integracji środowiska Adwokatury Polskiej,

b)      zrealizuje zaplanowane wydarzenia integracyjne.

8)      Komisję Doskonalenia Zawodowego, która:

a)      przygotuje i przeprowadzi tzw. Szkolenia Pakietowe, które mają przybliżyć w sposób kompleksowy regulacje prawne i powiązaną z nimi problematykę pozaprawną, a to:

- „Nowe prawo zamówień publicznych z perspektywy adwokata” (wykłady zostaną nagrane i udostępnione na e-palestrze lub na platformie ZOOM w czasie rzeczywistym w cyklu cotygodniowych spotkań w I kwartale roku, czas trwania jednego webinaru 90-120 min.),

- „Prezentacja instrumentów dotyczących współpracy zagranicznej w sprawach karnych” (szkolenie zostanie przeprowadzone w czasie rzeczywistym na platformie ZOOM w III kwartale roku) szkolenia doskonalące służące nieograniczonej liczbie adwokatów, wg bieżącego zapotrzebowania środowiska adwokackiego,

b)      uzupełni listę rekomendowanych wykładowców celem wymiany informacji pomiędzy izbami adwokackimi o dostępnych specjalistach z danej dziedziny objętej szkoleniem,

c)      będzie koordynowała zawarcie porozumienia pomiędzy izbami adwokackimi o wymianie informacji oraz wzajemnej pomocy w zakresie organizacji szkoleń zawodowych, w tym zasad ich udostępniania,

d)      zorganizuje cykliczne spotkania z kierownikami szkoleń z izb adwokackich w celu wymiany doświadczeń i sygnalizacji problemów,

e)      zorganizuje konferencję poświęconą Legaltech w pracy adwokata przy współpracy z C.H.Beck i Wolters Kluwer,

f)       będzie współpracować z Instytutem Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA w celu śledzenia nadchodzących zmian i planowania tematyki szkoleń zawodowych z odpowiednim wyprzedzeniem,

g)      przeprowadzi następujące szkolenia:

- „Prawne i techniczne aspekty doręczeń elektronicznych. Jak przygotować kancelarię prawną na doręczenia elektroniczne” (cykl szkoleń w poszczególnych izbach w II kwartale roku jako szkolenia stacjonarne lub na platformie ZOOM w czasie rzeczywistym),

- „Obrót dobrami kultury”, „Transgraniczne delegowanie pracowników w UE w świetle nowych rozwiązań prawnych”, „Zjawisko dopingu w sporcie” (wykłady zostaną nagrane i udostępnione w e- palestrze bądź szkolenia zostaną przeprowadzone na platformie ZOOM w czasie rzeczywistym),

h)      podejmie współpracę ze Śląskim Centrum Nowych Technologii, Inżynierii Prawa i Kompetencji Cyfrowych w Katowicach, którego celem będą wspólne badania naukowe i dydaktyka,

i)        weźmie udział w Forum Prawa Mediów Elektronicznych organizowanych z Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Śląskim i Iustitią dotyczącym cyfryzacji sądownictwa i usług prawnych.

9)      Komisję Aplikacji Adwokackiej, która:

a)      będzie kontynuować program ogólnopolskich zdalnych repetytoriów bezpośrednio poprzedzających egzamin adwokacki, dostępnych dla aplikantów adwokackich wszystkich izb adwokackich, odpowiadający blokom tematycznym na egzaminie adwokackim,

b)      będzie kontynuować program monograficznych wykładów zdalnych dla aplikantów adwokackich wszystkich izb adwokackich, uzupełniając ofertę szkoleniową izb adwokackich,

c)      przeprowadzi szkolenia zdalne dla wykładowców mające na celu pogłębienie umiejętności przekazywania wiedzy, w tym przy użyciu nowoczesnych narzędzi e-learningowych

d)      będzie nadzorować i koordynować wydawanie pisma „Młoda Palestra”,

e)      wspólnie z Biblioteką Palestry przygotuje dla aplikantów opracowania odpowiadające blokom tematycznym na egzaminie adwokackim,

f)       zorganizuje dwie konferencje kierowników szkolenia z poszczególnych izb,

g)      będzie współpracować i koordynować organizację Finałowego Konkursu Krasomówczego,

h)      zorganizuje próbny egzamin adwokacki

10)  Komisję Praw Człowieka, która:

a)      będzie współpracowała z Rzecznikiem Praw Obywatelskich i innymi podmiotami, w tym organizacjami pozarządowymi, w celu realizacji zadań z zakresu ochrony praw i wolności obywatelskich,

b)      będzie upowszechniała wśród adwokatów, adwokatek wiedzę oraz zwiększała ich kompetencję w zakresie:

-  pełnienia funkcji kuratora małoletniego pokrzywdzonego w postępowaniu karnym,

- prawa migracyjnego i uchodźczego,

- sporządzania skarg i prowadzenie postępowań przed ETPCZ,

c)      będzie kontynuować działania mające na celu monitoring wykonania wyroków      ETPCZ w sprawach rule of law,

d)      przeprowadzi analizę praktyki stosowania tymczasowego aresztowania,

e)      weźmie udział w Festiwalu Praw Człowieka,

f)       zorganizuje seminarium dotyczące skutków udziału w rozpoznawaniu sprawy sędziego powołanego z udziałem KRS ukształtowanej na podstawie ustawy z 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw,

g)      będzie kontynuowała działania w celu nawiązania współpracy i wsparcie w zakresie działań na rzecz ochrony praw człowieka adwokatów białoruskich i ukraińskich,

h)      będzie prowadziła monitoring projektów aktów prawnych pod kątem ich zgodności ze standardami ochrony praw człowieka i angażowała się w sporządzanie opinii tych projektów,

i)        spopularyzuje w Izbach program HELP`28 Rady Europy i przeszkoli tutorów, wdroży istniejące kursy HELP po ich przetłumaczeniu,

j)        przeprowadzi szkolenia w metodologii NETPRALAT i spopularyzuje tą metodologię w izbach,

k)      będzie inicjować sporządzanie opinii amicus curiae w sprawach toczących się przed ETPCZ

11)  Komisję Edukacji Prawnej, która:

a)      przeprowadzi ogólnopolską akcję edukacyjną „Adwokaci rozjaśniają prawo” skierowaną dzieci i młodzieży w szkołach, domach poprawczych i domach dziecka,

b)      zorganizuje szkolenie on – line dla przedstawicieli komisji edukacji prawnych poszczególnych Izb oraz członków KEP z zakresu wsparcia dydaktycznego dla adwokatów przy prowadzeniu zajęć dla młodzieży – „Jak uczyć o prawie w szkołach w dobie nauki stacjonarnej i zdalnej”,

c)      zorganizuje we współpracy Krajową Izbą Gospodarczą webinar adresowany do przedsiębiorców dotyczący wdrożenia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/1937 z 23.10.19 w sprawie przepisów o ochronie sygnalistów,

d)      przeprowadzi działania edukacyjne w ramach mediacji rówieśniczych w szkołach,

e)      przygotuje w formie pdf informator dla izb instrukcję w zakresie organizacji i prowadzenia zajęć edukacyjnych w szkołach,

f)       przygotuje i opracuje bajkę edukacyjną (w formie książki) adresowaną do przedszkolaków

12)  Komisję Informatyzacji, która:

a)      będzie kontynuować prace nad przygotowaniem minimalnych standardów dla systemów informatycznych używanych przez adwokatów wykonujących zawód,

b)      pozyska oferty na usługi bezpiecznej skrzynki e-mail i innych usług dla adwokatów wykonujących zawód, które spełniają ww. standardy dla systemów informatycznych,

c)      będzie współpracowała z Ministerstwem Sprawiedliwości w zakresie rozwoju informatyzacji postępowań sądowych i doręczeń elektronicznych oraz integracji platformy adwokackiej i platform organów państwowych,

d)      będzie współpracowała z odpowiednimi organami państwowymi, operatorem publicznym oraz kwalifikowanymi dostawcami usług zaufania w zakresie ochrony tajemnicy adwokackiej oraz sposobów korzystania przez adwokatów z systemu doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, zgodnie z wymaganiami wskazanymi w tej ustawie,

e)      będzie kontynuowała budowę i rozwijanie systemu informatycznego Adwokatury e-SOA, w tym opracowywanie nowych modułów rozwijających system, a także koordynowanie ich produkcji, testów oraz nadzór nad ich prawidłowym funkcjonowaniem,

f)       przygotuje i wdroży system informatyczny „Cyfrowa Kancelaria” ułatwiający prowadzenie kancelarii w cyfrowym świecie zgodnie z wymaganiami procedur sądowych i administracyjnych, wymogami RODO, kodeksem etyki i regulaminem wykonywania zawodu,

g)      przygotuje i wdroży informatyzację i digitalizację czynności oraz prac pionu rzecznika dyscyplinarnego i pionu sądownictwa dyscyplinarnego,

h)      będzie kontynuować inwentaryzację obecnych zasobów NRA i izb adwokackich,

i)        będzie brała udział w rozmowach z organami państwowymi w ramach budowy elektronicznego systemu komunikacji w postępowaniach sądowych, administracyjnych i systemu e-doręczeń,

j)        będzie kontynuować zebranie zapotrzebowania na funkcjonalności informatyczne od adwokatów i od biur ORA,

k)      zweryfikuje możliwość finansowania z zewnętrznych źródeł, zbierze oferty od dostawców rozwiązań chmurowych.

13)  Komisję Wizerunku, która:

a)      opracuje spójną dla wszystkich izb adwokackich, a także organów Adwokatury koncepcję kreowania wizerunku zewnętrznego oraz budowy marki Adwokatury i adwokatów w połączeniu z edukacją prawną, popularyzacją wiedzy o wymiarze sprawiedliwości oraz kształtowaniem świadomości prawnej społeczeństwa,

b)      podejmie działania wzmacniające wizerunek Adwokatury poprzez pokazanie samorządu jako korporacji dbającej o wysoki poziom etyczny i fachowość adwokatów oraz ukazywanie wymiernych korzyści, jakie klient może odnieść, korzystając z pomocy profesjonalisty już na samym początku „problemu prawnego”,

c)      przeprowadzi kampanie ukierunkowane na propagowanie zawodu adwokata, poprzez informowanie potencjalnych Klientów za pośrednictwem różnego rodzaju działań wizerunkowych uświadamiających społeczeństwu zakres działań adwokatów w konkretnych sprawach (m.in. poprzez tworzenie akcji społecznych dotykających najbardziej problematycznych kwestii, z którymi na co dzień borykają się potencjalni klienci (np. przemoc domowa, alienacja rodzicielska, „rolowanie” kredytowe, kredyty frankowe, wyzysk przez firmy pożyczkowe, odszkodowania, niealimentacja),

d)      będzie propagowała działalność edukacyjną we współpracy z Komisją Edukacji Prawnej,

14)  Komisję Współpracy Zawodów Zaufania Publicznego, która:

a)      będzie kontynuować współpracę Naczelnej Rady Adwokackiej z zawodami zaufania publicznego na szczeblu krajowym oraz koordynować współpracę na szczeblu izb adwokackich,

b)      będzie kontynuować współpracę Naczelnej Rady Adwokackiej z innymi zawodami prawniczymi i stowarzyszeniami prawniczymi na szczeblu krajowym oraz koordynować współpracę na szczeblu izb adwokackich,

c)      podejmie wspólne inicjatywy z innymi zawodami zaufania publicznego zmierzające do popularyzowania działań edukacyjnych w społeczeństwie dotyczących idei samorządności zawodowej oraz szczególnej roli i misji społecznej tych zawodów.

15)  Komisję ds. Równego Traktowania, która:

a)      opracuje program wsparcia adwokatów przy rozpoczynaniu działalności oraz w trudnych sytuacjach (np. wypalenie zawodowe, powrót do pracy po urlopie macierzyńskim, wsparcie adwokatów wykluczonych cyfrowo w nabywaniu umiejętności posługiwania się nowymi technologiami),

b)      będzie kontynuować działania wspierające osoby wykluczone cyfrowo,

c)      będzie wspierała osoby wykonujące zawód adwokata/aplikanta adwokackiego oraz osoby wpisane na listy prawników zagranicznych prowadzone przez samorząd adwokacki, w celu równego traktowania,

d)      doprowadzi do powołania w każdej izbie Koordynatorów do spraw dostępności oraz Centralnego Koordynatora dostępności przy NRA,

e)      zorganizuje konferencję dotyczącą ubezwłasnowolnienia i przymusowego umieszczenia w DPS,

f)       przeprowadzi kampanię społeczną „Adwokatura Różnorodności”,

g)      przeprowadzi we współpracy Helsińską Fundacją Praw Człowieka szkolenia dla adwokatów dotyczących przemocy instytucjonalnej, z którą spotykają się osoby nieheteronormatywne w Polsce oraz inkluzywnego języka,

h)      zbada możliwości i podjęcie współpracy z samorządami w zakresie równego traktowania,

i)        uruchomi tzw. „mail zaufania” – skrzynkę pocztową dedykowaną osobom dyskryminowanym, sygnalistom oraz dotkniętym wypaleniem zawodowym,

j)        podejmie współpracę z Polskim Towarzystwem Psychologicznym w zakresie szkoleń z psychologii komunikacji oraz strategii radzenia sobie ze stresem,

k)      stworzy system superwizji adwokackich zapobiegającym wypaleniu zawodowemu i wspomagającego adwokatów i aplikantów borykających się z trudnościami emocjonalnym wynikającymi z wykonywania zawodu.

16)  Komisję ds. Zagranicznych, która:

a)      będzie reprezentować Naczelną Radę Adwokacką w strukturach i organizacjach międzynarodowych oraz wobec samorządów zagranicznych,

b)      zorganizuje webinary i wykłady dotyczące kwestii praktyki międzynarodowej,

c)      nawiąże współpracę z wybranymi samorządami krajowymi z zagranicy, z którymi NRA nie miała wcześniej kontaktów

17)  Zespołu ds. Kobiet, który będzie:

a)      aktywizował kobiety w działalności samorządowej, społecznej i naukowej poprzez tworzenie wydarzeń o charakterze edukacyjnym, naukowym, integracyjnym i kulturalnym,

b)      budował obszary wsparcia i komunikacji oraz integracji środowiskowej,

c)      reagował na wszelkie przejawy naruszenia praw kobiet w Adwokaturze,

d)      upamiętniał postawy kobiet w historii Adwokatury.

18)  Zespołu prasowego, który:

a)      będzie kontynuować prace nad system komunikacji pomiędzy Naczelną Radą Adwokacką, a środowiskiem adwokackim (za pośrednictwem izb adwokackich) oraz komunikacji pomiędzy środowiskiem adwokackim (Naczelna rada Adwokacka oraz izby adwokackie) a społeczeństwem, w tym w celu promocji w mediach Adwokatury i współpracy z mediami,

b)      utworzy w ramach strony www.adwokatura.pl podstronę „Adwokat w Mediach” (rodzaj informatora, wizytówki z mapą Polski, zawierającego dane konkretnych adwokatów, którzy deklarują chęć udzielania w przestrzeni publicznej informacji o charakterze komentatorskim oraz dzielenia się wiedzą ekspercką),

c)      stworzy miejsce spotkań mediów z przedstawicielami NRA – studio, przestrzeń dla organizowania konferencji i briefingów oraz wszelkich wystąpień mających zakomunikować stanowisko Adwokatury, tj. Prezesa NRA, Prezydium NRA lub innego przedstawiciela Adwokatury, w przestrzeni publicznej,

d)      będzie ściśle współpracował z izbami w całej Polsce w celu pozyskiwania informacji o pracach i wydarzeniach izbowych i publikowania ich w mediach NRA (strona www, FB),

e)      będzie stale współpracował z Prezydium NRA w zakresie przekazywania informacji o jego pracach,

f)       przygotuje księgę identyfikacji wizualnej NRA (opracowanie wzorów graficznych i formatów wykorzystywanych publicznie we wszystkich oficjalnych komunikatorach NRA, w tym opracowanie LOGO NRA w języku angielskim i niemieckim),

g)      będzie rozwijał newsletter wykorzystywany przez Naczelną Radę Adwokacką.

19)  Zespołu ds. opracowania projektu zmian w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu, który będzie kontynuować prace i opracuje materiał roboczy zawierający propozycję zmian punktowych regulacji zawartych w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu.

20)  Zespołu ds. opracowania projektu zmian w Regulaminie wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach, który będzie kontynuować prace i opracuje propozycje nowego regulaminu wykonywania zawodu adwokata.

21)  Pełnomocnika Prezesa NRA ds. ochrony tajemnicy adwokackiej, który:

a)      będzie podejmował działania chroniące tajemnicę adwokacką, jak też będzie wspierał adwokatów, w stosunku do których podjęto próbę naruszenia tajemnicy zawodowej,

b)      będzie zbierał informacje ze wszystkich izb adwokackich o przypadkach zwalniania lub próbach zwalniania adwokatów i aplikantów adwokackich z obowiązku zachowania tajemnicy adwokackiej,

c)      będzie kontynuować pracę w celu stworzy zielonej linii – stałego bezpośredniego kontaktu służącego do uzyskania pomocy i wsparcia samorządu w zakresie ochrony tajemnicy adwokackiej,

d)      stworzy bazę zanonimizowanych postanowień o zwolnieniu z obowiązku zachowania tajemnicy adwokackiej oraz bazę zażaleń na takie postanowienia.

22)  Pełnomocnika ds. pozyskiwania środków publicznych, który przygotuje koncepcję pozyskiwania środków publicznych na realizację zadań samorządowych Adwokatury.

 

§ 2.

  1. Realizacja priorytetów, o których mowa w § 1 zostanie zrealizowana przez Naczelną Radę Adwokacką i Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, w tym za pośrednictwem: Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych, Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, Ośrodka Badawczego Adwokatury im Witolda Bayera, Biblioteki Palestry, Komisji Etyki, Komisji Doskonalenia Zawodowego, Komisji Aplikacji Adwokackiej, Komisji Edukacji Prawnej, Komisji Informatyzacji, Komisji Praw Człowieka, Zespołu ds. Kobiet, Komisji ds. Równego Traktowania, Komisji Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki, Komisji Wizerunku, Komisji Współpracy Zawodów Zaufania Publicznego, Komisji ds. Zagranicznych, a także zespołów, koordynatorów i pełnomocników.
  2. Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej koordynuje współdziałanie Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych, Centrum Mediacji, Ośrodka Badawczego Adwokatury im. Witolda Bayera, Biblioteki Palestry, komisji, zespołów i pełnomocników w realizacji zadań, których przedmiot tego wymaga. 

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Naczelnej Radzie Adwokackiej i jej Prezydium,
a także innym jednostkom organizacyjnym działającym przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

Przemysław Rosati

Adw. Przemysław Rosati

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.