Uchwała nr 40/2022 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

UCHWAŁA NR 40/2022

Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 15 stycznia 2022 r.

 

 

Na podstawie art. 58 pkt 11 ustawy Prawo o adwokaturze, Naczelna Rada Adwokacka postanowiła określić udział poszczególnych Izb Adwokackich w pokrywaniu jej wydatków budżetowych w 2022 roku w formie składek tworzących Fundusz Administracyjny w ten sposób, że:

 

 1. Ustalić udział poszczególnych izb adwokackich w pokrywaniu tych wydatków w okresie od
  1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. jako iloczyn liczby członków danej Izby na 31.10.2021 r. i kwoty miesięcznej po:

-          30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych) – liczoną od adwokata członka Izby Adwokackiej wykonującego zawód;

-          15,00 zł (słownie: piętnaście złotych) – liczoną od adwokata wykonującego zawód, który ma ustalone prawo do emerytury;

-          20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych) – liczoną od adwokata członka Izby Adwokackiej niewykonującego zawodu adwokata.

 1. Ustalić udział poszczególnych izb adwokackich w pokrywaniu tych wydatków w okresie od
  1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. jako iloczyn liczby członków danej Izby na 31.10.2021 r. i kwoty miesięcznej po:

-          35,00 zł (słownie: trzydzieści pięć złotych) – liczoną od adwokata członka Izby Adwokackiej wykonującego zawód;

-          15,00 zł (słownie: piętnaście złotych) – liczoną od adwokata wykonującego zawód, który ma ustalone prawo do emerytury;

-          30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych) – liczoną od adwokata członka Izby Adwokackiej niewykonującego zawodu adwokata.

 1. Wysokość wpłat miesięcznych każdej z izb adwokackich wyliczona stosownie do postanowień pkt 1 niniejszej uchwały określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Wysokość wpłat miesięcznych każdej z izb adwokackich wyliczona stosownie do postanowień pkt 2 niniejszej uchwały określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
 3. Składki na potrzeby Funduszu Administracyjnego NRA płatne są do 10-go dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc.
 4. Ustalić, że 5 zł (słownie: pięć złotych) z kwot wskazanych w pkt 2 uchwały będzie przeznaczone na informatyzację Adwokatury.
 5. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

Przemysław Rosati

Adw. Przemysław Rosati

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.