Regulamin Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz zgromadzeń izb adwokackich

Wróć do listy dokumentów


Obwieszczenie

 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Regulaminu Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz zgromadzeń izb adwokackich

 

Na podstawie uchwały Nr 26 Krajowego Zjazdu Adwokatury z 17 września 2021 r.

ogłasza się jednolity tekst

Regulaminu Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz zgromadzeń izb adwokackich

uchwalonego przez Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Adwokatury –
załącznik do uchwały z 19 grudnia 2020 r. ze zmianami wprowadzonymi
uchwałą Nr 26 Krajowego Zjazdu Adwokatury z 17 września 2021 r.

 

 

Regulamin

Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz zgromadzeń izb adwokackich

 

Rozdział I

Przepisy ogólne

 

§ 1

 

1. Regulamin niniejszy określa zasady zwoływania, organizacji i przebiegu obrad zgromadzeń izb adwokackich oraz Krajowego Zjazdu Adwokatury, a także tryb wyborów do organów izb adwokackich i organów adwokatury.

2. Przepisy regulaminu dotyczące adwokatów stosuje się odpowiednio do prawników z Unii Europejskiej w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 823) będących członkami izby z tym, że osobom tym nie przysługuje bierne prawo wyborcze opisane w § 28 ust. 1.

 

§ 2

 

Ilekroć mowa w regulaminie o:

1) zgromadzeniu – należy przez to rozumieć zgromadzenie izby adwokackiej,

2) Zjeździe – należy przez to rozumieć Krajowy Zjazd Adwokatury,

3) izbie – należy przez to rozumieć izbę adwokacką,

4) przewodniczącym, zastępcy przewodniczącego, sekretarzu lub prezydium – należy przez to rozumieć przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, sekretarza lub prezydium zgromadzenia lub Zjazdu,

5) stanowisku – należy przez to rozumieć: dziekana, prezesa sądu dyscyplinarnego, rzecznika dyscyplinarnego, przewodniczącego komisji rewizyjnej, prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, prezesa Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury
i przewodniczącego Wyższej Komisji Rewizyjnej,

6) organie – należy przez to rozumieć okręgową radę adwokacką, sąd dyscyplinarny, komisję rewizyjną, Naczelną Radę Adwokacką, Wyższy Sąd Dyscyplinarny, Wyższą Komisję Rewizyjną.

 

Rozdział II

Zgromadzenia i Zjazd

 

§ 3

 

1. Zgromadzenie odbywa się w trybie stacjonarnym zapewniającym bezpieczeństwo uczestników, zaś w przypadkach, gdy odbycie zgromadzenia w tym trybie nie jest możliwe, w związku ze stanem epidemii bądź innym stanem nadzwyczajnym uniemożliwiającym odbycie zgromadzenia w trybie stacjonarnym bez zagrożenia dla bezpieczeństwa jego uczestników, w trybie zdalnym
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, to jest z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej obejmującej w szczególności dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy i osoby uprawnione mogą uczestniczyć w obradach, przebywając w innym miejscu niż miejsce prowadzenia obrad albo w trybie hybrydowym, to jest częściowo w trybie stacjonarnym, a częściowo w trybie zdalnym.

2. Zjazd odbywa się w trybie stacjonarnym zapewniającym bezpieczeństwo uczestników, zaś
w przypadkach, gdy odbycie Zjazdu w tym trybie nie jest możliwe, w związku ze stanem epidemii bądź innym stanem nadzwyczajnym uniemożliwiającym odbycie Zjazdu w trybie stacjonarnym bez zagrożenia dla bezpieczeństwa jego uczestników, w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, to jest z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej obejmującej w szczególności dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy i osoby uprawnione mogą uczestniczyć w obradach, przebywając w innym miejscu niż miejsce prowadzenia obrad albo w trybie hybrydowym, to jest częściowo w trybie stacjonarnym, a częściowo w trybie zdalnym.

3. Zgromadzenie może być zwołane w wyznaczonym miejscu na obszarze izby, a Zjazd –
w wyznaczonym miejscu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Naczelna Rada Adwokacka może określić standardy bezpieczeństwa komunikacji oraz wskazać odpowiednią infrastrukturę techniczną i oprogramowanie pozwalające na identyfikację uczestników na zgromadzeniu lub Zjeździe, w szczególności za pomocą hasła, loginu, tokenu, klucza, w sposób zapewniający jednokrotne oddanie głosu, a w głosowaniach tajnych – zapewniające tajność głosowania. W zakresie nieuregulowanym przez Naczelną Radę Adwokacką określenie takich standardów i wybór infrastruktury należy do zwołującego zgromadzenie.

 

§ 4

 

1. Zgromadzenia lub Zjazd odbywające się w trybie stacjonarnym obradują i podejmują uchwały na sesjach plenarnych, przy czym dopuszczalna jest także taka organizacja zgromadzenia lub Zjazdu, by uczestnicy obradowali w oddzielnych lokalizacjach, połączonych ze sobą systemem audiowizualnym działającym w czasie rzeczywistym. Zgromadzenia lub Zjazd odbywające się
w trybie zdalnym lub hybrydowym obradują i podejmują uchwały także za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość lub w sposób mieszany.

2. Zgromadzenie lub Zjazd mogą powoływać komisje tematyczne, które przedstawiają propozycje uchwał.

3. W przypadku zgromadzeń lub Zjazdu odbywających się w trybie zdalnym lub hybrydowym propozycje uchwał, propozycje osób wchodzących w skład prezydium i komisji zgromadzeń lub Zjazdu mogą przedstawiać okręgowe rady adwokackie i Naczelna Rada Adwokacka.

 

§ 5

 

1. Okręgowa rada adwokacka zwołuje zgromadzenie, zawiadamiając o tym Naczelną Radę Adwokacką najpóźniej w terminie 14 dni od powzięcia uchwały o jego zwołaniu.

2. Naczelna Rada Adwokacka zwołuje Zjazd, zawiadamiając o tym izby co najmniej trzy miesiące przed terminem Zjazdu odbywającego się w trybie stacjonarnym. W przypadku Zjazdu odbywającego się w trybie zdanym lub hybrydowym co najmniej jeden miesiąc przed terminem Zjazdu.

3. Okręgowa rada adwokacka lub Naczelna Rada Adwokacka w uchwale, o której mowa w ust. 1
i 2 może postanowić o zamknięciu przyjmowania przez te organy pisemnych wniosków i projektów uchwał oraz kandydatów do prezydium i komisji zgromadzeń lub Zjazdu w terminie nie wcześniejszym niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia zgromadzenia lub Zjazdu i nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem zgromadzenia lub Zjazdu.

4. Okręgowa rada adwokacka lub Naczelna Rada Adwokacka w uchwale, o której mowa w ust. 1 lub 2 określa termin, miejsce i tryb przeprowadzenia zgromadzenia lub Zjazdu, wskazując jednocześnie system informatyczny, zasady logowania do systemu i inne konieczne informacje – jeżeli zgromadzenie lub Zjazd będzie odbywać się w trybie zdalnym lub hybrydowym
z wykorzystaniem takiego systemu.

5. Okręgowa rada adwokacka lub Naczelna Rada Adwokacka w uchwale, o której mowa ust. 1 lub 2 może postanowić, że przebieg obrad zgromadzenia lub Zjazdu odbywającego się w trybie stacjonarnym będzie transmitowany za pomocą obrazu, dźwięku lub w inny sposób, określając warunki techniczne nadawania i odbioru transmisji oraz identyfikacji i weryfikacji odbiorców – mając na uwadze potrzebę zapewnienia identyfikacji odbiorców oraz bezpieczeństwa transmisji danych.

 

§ 6

 

1. Zgromadzenia zwyczajne odbywają się każdego roku do dnia 30 czerwca, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

2. Zgromadzenia nadzwyczajne odbywają się w terminie do 6 tygodni od zgłoszenia żądania ich zwołania.

3. Zjazd odbywa się w terminie oznaczonym w uchwale Naczelnej Rady Adwokackiej. Zgromadzenie izby zwołane w sprawie wyboru delegatów na Zjazd odbywa się nie później niż na 21 dni przed terminem Zjazdu; po upływie tego terminu wybór delegatów jest bezskuteczny, co nie wpływa na ważność Zjazdu.

4. Naczelna Rada Adwokacka podejmuje uchwałę o zwołaniu nadzwyczajnego Zjazdu w terminie miesiąca od zgłoszenia żądania. Zjazd odbywa się w ciągu miesiąca od podjęcia uchwały o jego zwołaniu.

5. W nadzwyczajnym Zjeździe uczestniczą delegaci wybrani na poprzedni zwyczajny Zjazd.

 

§ 7

 

1. Zawiadomienie o terminie, miejscu, trybie odbywania i porządku obrad, z pouczeniem
o obowiązku uczestnictwa należy przesłać każdemu uprawnionemu do udziału w zgromadzeniu lub Zjeździe co najmniej na 14 dni naprzód. Termin ten może być skrócony do 7 dni w przypadku nadzwyczajnego zgromadzenia lub Zjazdu. W uzasadnionych przypadkach termin ten może być skrócony do 7 dni.

2. Zawiadomienie o zwyczajnym zgromadzeniu przesyła się wraz ze sprawozdaniem z działalności organów izby, wnioskiem komisji rewizyjnej, projektem budżetu z wnioskowaną wysokością składki rocznej, zaś zawiadomienie o Zjeździe – ze sprawozdaniem z działalności organów adwokatury, wnioskami Wyższej Komisji Rewizyjnej w sprawie zamknięć rachunkowych
i udzielenia Naczelnej Radzie Adwokackiej absolutorium. W przypadku zgromadzeń lub Zjazdu odbywającego się w trybie zdalnym lub hybrydowym uprawnionym do udziału przesyła się również wszystkie zgłoszone wnioski i projekty uchwał oraz dane do logowania, przy czym dopuszcza się przekazanie danych do logowania w innym terminie. W przypadku, gdy udział
w zgromadzeniu lub Zjeździe następuje przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, należy dodatkowo pouczyć o sposobie logowania, zasadach uczestniczenia oraz zabierania głosu w jego trakcie, jak również zasadach wykonywania na nim prawa głosu.

3. Obwieszczenie o zwołaniu zgromadzenia i Zjazdu należy wywiesić w siedzibie lub zamieścić na stronie internetowej okręgowej rady adwokackiej.

4. Pisma, o których mowa w ust. 1 i 2, przesyła się listem poleconym, przesyłką kurierską lub pocztą elektroniczną albo faxem (z potwierdzeniem skutecznej transmisji) na adres, pod którym adresat wykonuje zawód, a w jego braku na adres domowy albo na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.

5. W przypadku zgromadzeń lub Zjazdu odbywających się w trybie zdalnym lub hybrydowym dane do logowania mogą zostać przekazane także za pośrednictwem wiadomości wysyłanych na numer telefonu komórkowego uprawnionego do udziału lub w inny sposób zapewniający bezpieczeństwo przekazywanych informacji lub mogą być generowane automatycznie przez uprawnionego. W ten sam sposób mogą być przekazywane instrumenty uprawniające do głosowania.

 

§ 8

 

1. W zgromadzeniu izby udział biorą:

1) członkowie izby wykonujący zawód adwokata,

2) delegaci adwokatów niewykonujących zawodu.

2. W zgromadzeniu izby mogą uczestniczyć bez prawa udziału w głosowaniu:

1) członkowie okręgowej rady adwokackiej, prezes sądu dyscyplinarnego, rzecznik dyscyplinarny i przewodniczący komisji rewizyjnej – jeśli nie biorą udziału w obradach na podstawie ust. 1,

2) przedstawiciele Naczelnej Rady Adwokackiej, Wyższego Sądu Dyscyplinarnego i Wyższej Komisji Rewizyjnej oraz Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury,

3) inne osoby zaproszone przez dziekana okręgowej rady adwokackiej.

3. W przypadku zgromadzeń zwołanych w trybie zdalnym lub hybrydowym za uczestnika
w rozumieniu ust. 1 uznaje się także osobę, która zalogowała się do systemu, za pośrednictwem którego odbywa się zgromadzenie lub w inny przyjęty sposób potwierdziła swój udział
w zgromadzeniu.

 

§ 9

 

1. W Zjeździe udział biorą delegaci na Zjazd.

2. W Zjeździe mogą uczestniczyć bez prawa udziału w głosowaniu:

1) niebędący delegatami: członkowie Naczelnej Rady Adwokackiej, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej oraz Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury,

2) inne osoby zaproszone przez Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej.

3. W przypadku Zjazdu odbywającego się w trybie zdalnym lub hybrydowym za uczestnika
w rozumieniu ust. 1 uznaje się także osobę, która zalogowała się do systemu, za pośrednictwem którego odbywa się Zjazd lub w inny przyjęty sposób potwierdziła swój udział w Zjeździe.

 

§ 10

 

1. Uczestnictwo w zgromadzeniu lub Zjeździe jest samorządowym obowiązkiem osób, o których mowa w § 8 ust. 1 oraz § 9 ust. 1.

2. Nieobecność na zgromadzeniu lub Zjeździe powinna być usprawiedliwiona pisemnie w ciągu
7 dni od dnia ustania przeszkody.

 

§ 11

 

1. Osoby uprawnione do głosowania na zgromadzeniu lub Zjeździe składają podpis na liście obecności, odrębnie w każdym dniu obrad.

2. Podpis na liście obecności może być zastąpiony identyfikacją elektroniczną uczestnika zgromadzenia lub Zjazdu, w szczególności za podpis uznaje się zalogowanie do systemu, za pośrednictwem którego odbywa się zgromadzenie lub Zjazd w trybie zdalnym lub hybrydowym.

3. Po podpisaniu listy obecności wydaje się mandat lub identyfikator elektroniczny. W przypadku zgromadzeń lub Zjazdu odbywającego się w trybie zdalnym lub hybrydowym mandat lub identyfikator elektroniczny, wraz z loginami i hasłami oraz instrukcją do logowania, może zostać wydany bezpośrednio lub przesłany za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość przed zgromadzeniem lub Zjazdem.

 

§ 12

 

1. Zgromadzenie otwiera dziekan okręgowej rady adwokackiej przy obecności co najmniej 1/4 adwokatów – członków izby uprawnionych do udziału w zgromadzeniu i przewodniczy obradom do czasu wyboru przewodniczącego, który proponuje uchwalenie porządku obrad.

2. Zjazd otwiera Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej przy obecności co najmniej połowy delegatów i przewodniczy obradom do czasu wyboru przewodniczącego, który proponuje uchwalenie porządku obrad.

3. Okręgowa rada adwokacka w uchwale, o której mowa w § 5 ust. 1 może postanowić
o zmniejszeniu lub całkowitym zniesieniu wymogu obecności określonej minimalnej liczby uczestników zgromadzenia niezbędnej do otwarcia zgromadzenia, o której mowa w ust. 1.

 

§ 13

 

1. Porządek obrad zgromadzenia i Zjazdu powinien przewidywać w szczególności:

1) otwarcie obrad,

2) wybór prezydium obrad,

3) przyjęcie porządku obrad,

4) wybór pozostałych komisji,

5) przedstawienie sprawozdań i dyskusję,

6) wybory,

7) podjęcie uchwał końcowych,

8) wolne wnioski,

9) zamknięcie obrad.

2. Porządkiem obrad można ponadto objąć sprawy wniesione na żądanie:

1) Naczelnej Rady Adwokackiej,

2) członków izby lub delegatów na Zjazd.

3. Porządek obrad nadzwyczajnego zgromadzenia lub Zjazdu powinien uwzględnić sprawy objęte żądaniem zwołania tego zgromadzenia lub Zjazdu.

4. W trakcie wyborów mogą być procedowane dalsze punkty porządku obrad. Po rozpoczęciu wyborów a przed ich zakończeniem dyskusja nad kandydaturami na stanowiska, do organów oraz na delegatów, dyskusja nad przebiegiem wyborów oraz przeprowadzanie innych głosowań są niedopuszczalne.

 

§ 14

 

1. Zgromadzenie lub Zjazd dokonuje wyboru przewodniczącego oraz odpowiedniej ilości zastępców oraz sekretarzy. W przypadku gdy obrady odbywają się w różnych salach, dla każdej
z nich powinien być wybrany co najmniej jeden zastępca przewodniczącego i sekretarz.

2. Osoby wymienione w ust. 1 stanowią prezydium zgromadzenia lub Zjazdu.

3. Funkcję komisji skrutacyjnej przy wyborach prezydium zgromadzenia lub Zjazdu pełni otwierający obrady oraz osoby przez niego przybrane spośród uprawnionych do udziału
w zgromadzeniu lub Zjeździe. W wypadku zgłoszenia sprzeciwu przez którąkolwiek z osób uprawnionych do udziału w obradach zgromadzenie lub Zjazd wybiera w tym celu tymczasową komisję skrutacyjną.

4. Wybór prezydium i komisji odbywa się w głosowaniu jawnym, chyba że zgromadzenie lub Zjazd postanowi inaczej.

5. W przypadku złożenia przez zwołującego wniosku, o którym mowa w § 34, wybory osób wskazanych w ust. 1 mogą odbyć się przy użyciu elektronicznego systemu głosowania.

 

§ 15

 

1. Przebiegiem zgromadzenia lub Zjazdu kieruje przewodniczący lub wskazany przez niego zastępca. Zastępca przewodniczącego, na wniosek przewodniczącego i w zakresie przez niego wskazanym, czuwa nad przebiegiem obrad na danej sali.

2. W szczególności do zadań przewodniczącego należy:

1) ogólne kierownictwo obradami,

2) udzielanie głosu uczestnikom obrad i przewodniczącym komisji,

3) czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad,

4) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych,

5) dopilnowanie wyczerpania porządku obrad,

6) rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych po ewentualnych konsultacjach z pozostałymi członkami prezydium,

7) zarządzenie przerwy technicznej w obradach w przypadku stwierdzenia zakłócenia lub przerwania transmisji.

3. Od rozstrzygnięcia przewodniczącego przysługuje sprzeciw, o którym rozstrzyga zgromadzenie lub Zjazd.

 

§ 16

 

1. Sekretarze zgromadzenia lub Zjazdu są odpowiedzialni za prowadzenie protokołu obrad
i kierują pracami biura zgromadzenia, jeśli zostanie powołane przez okręgową radę adwokacką,
a gdy chodzi o Zjazd – przez Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej.

2. Sekretarze prezydium prowadzą ewidencję zgłoszeń według kolejności i sporządzają listy wniosków oraz uczestników dyskusji.

 

§ 17

 

1. Po wyborze prezydium zgromadzenie lub Zjazd wybiera:

1) komisję mandatową, która stwierdza prawidłowość zwołania zgromadzenia lub Zjazdu, istnienie kworum (jeśli jest wymagane) dla każdego dnia obrad odrębnie, a w przypadku, gdy jest to wymagane przepisem prawa także dla ważności podjętych uchwał, ważność mandatów oraz bada, czy nie zachodzą przeszkody w zakresie czynnego prawa wyborczego w odniesieniu do osób uprawnionych do głosowania,

2) komisję wnioskową, która rozpatruje wnioski i przygotowuje ostatecznie projekty uchwał,

3) komisję wyborczą, która przedstawia zgromadzeniu zgłoszone kandydatury, stwierdza posiadanie przez kandydatów biernego prawa wyborczego, sporządza listy kandydatów
w kolejności alfabetycznej i przeprowadza wybory, przekazując komisji skrutacyjnej spisy osób, które uczestniczyły w wyborach, oraz nienaruszone urny wyborcze,

4) komisję skrutacyjną, która ustala wyniki głosowań i wyborów,

5) inne komisje – w miarę potrzeby.

2. Skład liczbowy komisji proponuje prezydium, a ustala zgromadzenie lub Zjazd.

3. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.

4. Komisja sporządza ze swych czynności protokół, który podpisuje przewodniczący i sekretarz.

5. Sprawozdanie z prac komisji składa jej przewodniczący.

 

§ 18

 

Komisję wyborczą powołuje się, gdy mają być przeprowadzone wybory.

 

§ 19

 

1. Wnioski powinny być zgłoszone do prezydium na piśmie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób przyjęty w systemie informatycznym – w razie odbywania zgromadzenia lub Zjazdu w trybie zdalnym lub hybrydowym – lub na nośniku elektronicznym
i z wyjątkiem wypadków, gdy przedmiot wniosku na to nie pozwala, powinny mieć formę projektu uchwały zgromadzenia lub Zjazdu.

2. Prezydium przekazuje wniosek do komisji wnioskowej, informując o tym zgromadzenie lub Zjazd, albo podaje wniosek do wiadomości i rozstrzygnięcia uczestnikom obrad.

3. Uwagi wobec wniosku przekazanego do komisji wnioskowej uczestnicy obrad składają do tej komisji w sposób określony w ust 1.

 

§ 20

 

Wnioski formalne i nagłe mogą być zgłaszane ustnie lub za pośrednictwem systemu informatycznego w razie zgromadzenia lub Zjazdu odbywającego się w trybie zdalnym lub hybrydowym.

 

§ 21

 

1. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski dotyczące:

1) ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji,

2) sposobu prowadzenia obrad lub głosowania,

3) powołania komisji lub odesłania sprawy do komisji,

4) zmiany kolejności porządku obrad,

5) wyłącznie formalnego sposobu załatwiania sprawy będącej przedmiotem obrad,

6) realizacji prawa do udziału w zgromadzeniu lub Zjeździe obradującym w trybie zdalnym lub hybrydowym, w tym zakłóceń w możliwości uczestnictwa, oddania głosu, transmisji obrazu lub dźwięku.

2. Do wniosków nagłych zalicza się wnioski dotyczące:

1) sprzeciwu od rozstrzygnięcia przewodniczącego,

2) składu osobowego prezydium lub komisji w związku z tokiem ich prac.

 

§ 22

 

1. Dyskusja nad wnioskiem formalnym i nagłym powinna być otwarta bezpośrednio po jego zgłoszeniu.

2. W dyskusji nad wnioskiem formalnym i nagłym mogą zabrać głos tylko osoby biorące udział w obradach, z których jedna wypowiada się za wnioskiem, a druga przeciw, chyba że zgromadzenie lub Zjazd postanowi inaczej.

3. Bezpośrednio po dyskusji przewodniczący poddaje wniosek pod głosowanie.

 

§ 23

 

Biorący udział w obradach, który zamierza zabrać głos w dyskusji, powinien zgłosić na piśmie lub sposób przyjęty w systemie informatycznym przeznaczonym do odbycia zgromadzenia lub Zjazdu swoje imię i nazwisko, a ewentualnie także pełnioną funkcję oraz izbę, której jest delegatem.

 

§ 24

 

1. Przewodniczący otwiera dyskusję i kieruje nią, zachowując kolejność zgłoszeń w udzielaniu głosu.

2. Poza kolejnością udziela się głosu:

1) na zgromadzeniu – dziekanowi lub wyznaczonemu przez niego członkowi okręgowej rady adwokackiej, prezesowi sądu dyscyplinarnego, rzecznikowi dyscyplinarnemu i przewodniczącemu komisji rewizyjnej,

2) na Zjeździe – prezesowi Naczelnej Rady Adwokackiej lub wyznaczonemu przez niego członkowi Naczelnej Rady Adwokackiej, prezesowi Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, Rzecznikowi Dyscyplinarnemu Adwokatury i przewodniczącemu Wyższej Komisji Rewizyjnej.

3. W każdym stadium obrad udziela się głosu osobom wymienionym w § 8 ust. 2 pkt 2 oraz § 9 ust. 2.

4. Zgłoszony do dyskusji zabiera głos w przypadku zgromadzenia lub Zjazdu odbywającego się w trybie zdalnym lub hybrydowym za pośrednictwem systemu informatycznego w sposób możliwy technicznie, a nadto może złożyć swą wypowiedź do protokołu obrad na piśmie w sposób przyjęty w systemie informatycznym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5. Przewodniczący zamyka dyskusję po wyczerpaniu listy osób zapisanych do głosu albo po podjęciu uchwały o zamknięciu dyskusji.

 

§ 25

 

1. Przewodniczący poddaje pod głosowanie wnioski i projekty uchwał będące przedmiotem obrad.

2. Głosowanie jest jawne, z wyjątkiem głosowania w sprawach osobowych oraz w każdej innej sprawie, gdy zgromadzenie lub Zjazd postanowi o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

3. Przedłożenie projektu uchwały finansowej lub poprawek do takiej uchwały wymaga uzasadnienia projektu oraz określenia budżetowych źródeł finansowania wszystkich pozycji wskazanych w projekcie. W przypadku niespełnienia tego wymogu przewodniczący pozostawia wniosek bez rozpoznania.

 

§ 26

 

1. Zgromadzenie lub Zjazd może podejmować uchwały w obecności co najmniej 1/4 osób biorących udział w obradach. Liczbę tych osób ustala się na podstawie listy obecności.
W przypadku podejmowania uchwał za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość kworum ustala się – gdy zachodzi taki wymóg wynikający z przepisu prawa – na podstawie danych z systemu teleinformatycznego użytego do przeprowadzenia zgromadzenia lub Zjazdu w trybie zdalnym lub hybrydowym.

2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.

3. Okręgowa rada adwokacka w uchwale, o której mowa w § 5 ust. 1 może postanowić
o zmniejszeniu lub całkowitym zniesieniu wymogu udziału w głosowaniu określonej liczby uczestników zgromadzenia, o której mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy wymóg określonego kworum dla ważności uchwał wynika z przepisu prawa oraz z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Zmiana przyjętego porządku obrad oraz zgłoszenie spraw wymagających powzięcia uchwał
w ramach rozpatrywania wolnych wniosków w każdym wypadku wymaga podjęcia uchwały zgromadzenia w obecności co najmniej 1/4 osób biorących udział w zgromadzeniu. Liczbę tych osób ustala się na podstawie listy obecności.

 

Rozdział III

Wybory

 

§ 27

 

1. Wybory na stanowiska, do organów oraz wybory delegatów odbywają się w głosowaniu tajnym, przy nieograniczonej liczbie kandydatów, w obecności co najmniej 1/4 osób biorących udział w obradach. Liczbę tych osób ustala się na podstawie listy obecności lub danych z systemu teleinformatycznego służącego do odbywania zgromadzeń lub Zjazdu w trybie zdalnym lub hybrydowym.

2. Okręgowa Rada Adwokacka w uchwale, o której mowa w § 5 ust. 1 może postanowić
o zmniejszeniu lub całkowitym zniesieniu wymogu udziału w wyborach określonej liczby uczestników zgromadzenia, o której mowa w ust. 1.

 

§ 28

 

1. Bierne prawo wyborcze przysługuje każdemu adwokatowi wpisanemu na listę okręgowej izby adwokackiej i niepozbawionemu tego prawa. Nieobecność podczas obrad Zjazdu lub zgromadzenia nie pozbawia biernego prawa wyborczego osoby, której pisemna zgoda na kandydowanie została złożona lub przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób przyjęty w systemie informatycznym prezydium zgromadzenia lub Zjazdu lub okręgowej radzie adwokackiej w przypadku określonym w § 29 ust. 3 pkt 1 przed zamknięciem list kandydatów.

2. Kandydaci na stanowiska lub do organów nie mogą być członkami komisji wyborczej i komisji skrutacyjnej.

 

§ 29

 

1. Kandydatów zgłasza się oddzielnie na każde stanowisko lub do określonego organu. To samo dotyczy kandydatów na delegatów na Zjazd.

2. Nie można łączyć mandatów ustawowych organów samorządu adwokackiego. Ograniczenie to nie dotyczy kierownika zespołu adwokackiego.

3. Kandydatury zgłaszane są:

1) w przypadku zgromadzenia – okręgowej radzie adwokackiej, na piśmie wraz
z oświadczeniem kandydata na piśmie, że przyjmuje kandydaturę – w terminie nie wcześniej niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia zgromadzenia i nie później niż do dnia określonego uchwałą okręgowej rady adwokackiej, o której mowa w § 5 ust. 1 i § 30 ust. 4, lub

2) na piśmie prezydium zgromadzenia lub Zjazdu odbywającego się w trybie stacjonarnym, przed zamknięciem przyjmowania zgłoszeń kandydatów, a w przypadku zgromadzeń lub Zjazdu odbywających się w trybie zdalnym i hybrydowym w sposób przyjęty w systemie informatycznym.

4. Zgłaszający kandydaturę powinien ją uzasadnić na żądanie obradujących.

5. Zgłoszony w trybie ust. 3 pkt 2 kandydat zostaje wpisany na stosowną listę po złożeniu oświadczenia ustnie do protokołu, na piśmie, a w przypadku zgromadzeń lub Zjazdu odbywających się w trybie zdalnym i hybrydowym w sposób przyjęty w systemie informatycznym, że przyjmuje kandydaturę.

6. W wyborach przeprowadzanych na zgromadzeniu możliwe jest jednoczesne kandydowanie na jedno stanowisko i do jednego organu.

 

§ 30

 

1. Komisja wyborcza bada, czy zgłoszenia dokonały osoby uprawnione oraz czy nie zachodzą przeszkody prawne do wyboru danego kandydata.

2. Komisja wyborcza sporządza listę kandydatów – oddzielnie na każde stanowisko i do każdego organu – w porządku alfabetycznym, którą ogłasza obradującym i przekazuje ją przewodniczącemu. To samo dotyczy listy kandydatów na delegatów na Zjazd.

3. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 niniejszego paragrafu, z chwilą przekazania listy przewodniczącemu uważa się ją za zamkniętą.

4. Okręgowa rada adwokacka w uchwale, o której mowa w § 5 ust. 1 może postanowić
o zamknięciu przyjmowania zgłoszeń kandydatów w terminie nie wcześniej niż 14 dni i nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem zgromadzenia. W przypadku postanowienia o zamknięciu przyjmowania zgłoszeń kandydatów okręgowa rada adwokacka w uchwale, o której mowa w § 5 ust. 1 określa sposób publikacji list kandydatów przed zgromadzeniem.

5. Okręgowa rada adwokacka w przypadku określonym w ust. 4 publikuje listy zgłoszonych kandydatów – oddzielnie na każde stanowisko, do każdego organu i delegatów na Zjazd –
w terminie na 2 dni przed zgromadzeniem. W terminie 1 dnia przed zgromadzeniem osoba zgłaszająca lub kandydat może wnieść zastrzeżenie do listy kandydatów. Zastrzeżenia do opublikowanej przez okręgową radę adwokacką listy kandydatów rozpoznaje komisja wyborcza.

6. Naczelna Rada Adwokacka w uchwale, o której mowa w § 5 ust. 2 może postanowić
o zamknięciu przyjmowania zgłoszeń kandydatów w terminie nie wcześniej niż 14 dni i nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem Zjazdu. W przypadku postanowienia o zamknięciu przyjmowania zgłoszeń kandydatów Naczelna Rada Adwokacka w uchwale, o której mowa w § 5 ust. 2 określa sposób publikacji list kandydatów przed Zjazdem.

7. Naczelna Rada Adwokacka w przypadku określonym w ust. 6 publikuje listy zgłoszonych kandydatów – oddzielnie na każde stanowisko i do każdego organu – w terminie na 2 dni przed Zjazdem. W terminie 1 dnia przed Zjazdem osoba zgłaszająca lub kandydat może wnieść zastrzeżenie do listy kandydatów. Zastrzeżenia do opublikowanej przez Naczelną Radę Adwokacką listy kandydatów rozpoznaje komisja wyborcza.

8. Wraz z listą zgłoszonych kandydatów należy podać informację o liczbie mandatów w danych wyborach. Publikacja dokonana w sposób określony w ust. 4–7 równoznaczna jest
z zawiadomieniem uprawionych o imieniu i nazwisku kandydatów oraz o liczbie mandatów
w danych wyborach.

 

§ 31

 

Przed przystąpieniem do wyborów przewodniczący powinien przypomnieć uczestnikom zgromadzenia lub Zjazdu treść § 33 i – w razie potrzeby – § 34.

 

§ 32

 

1. Wybory przeprowadza komisja wyborcza.

2. Wybory odbywają się tylko w stosunku do kandydatów objętych listą ustaloną zgodnie z § 30 ust. 2.

3. Komisja wyborcza przygotowuje oddzielnie na każde wybierane stanowisko i do każdego wybieranego organu karty do głosowania, na których wskazuje:

1) wybierany organ lub stanowisko,

2) liczbę wybieranych osób,

3) imiona i nazwiska kandydatów w kolejności określonej w § 30 ust. 2 wraz z polami przy każdym z nazwisk przeznaczonymi do oddania głosu,

4) pouczenie o sposobie głosowania.

4. Do przygotowania karty do głosowania na delegatów na Zjazd ust. 3 stosuje się odpowiednio.

 

§ 33

 

1. Głosowanie odbywa się w miejscu i czasie ustalonym przez komisję wyborczą. Przewodniczący komisji wyborczej podaje do wiadomości czas rozpoczęcia i czas trwania głosowania.

2. W przypadku wyborów odbywających się w czasie zgromadzeń lub Zjazdu w trybie zdalnym lub hybrydowym organ zwołujący zgromadzenie lub Zjazd może określić kilka miejsc oddawania głosów.

3. Głosujący zaznacza na karcie do głosowania lub w sposób wykorzystywany przez system informatyczny do głosowania, pole przeznaczone do oddania głosu przy nazwiskach tych osób, na które chce głosować. Karta do głosowania zawierająca liczbę zaznaczonych pól przeznaczonych do oddania głosu większą niż liczba mandatów (członków i ich zastępców), które mają być obsadzone w danym organie, oznacza głos nieważny. Dopisanie nazwisk na karcie do głosowania nie unieważnia głosu, jednakże nazwisk tych nie bierze się pod uwagę.

4. Po zakończeniu głosowania komisja wyborcza przekazuje komisji skrutacyjnej spisy osób, które uczestniczyły w wyborach oraz nienaruszone urny wyborcze.

 

§ 34

 

1. W uchwale zwołującej zgromadzenie lub Zjazd w trybie stacjonarnym można przesądzić, że głosowania przeprowadza się przy użyciu elektronicznego systemu oddawania głosów przez obecnych na zgromadzeniu lub Zjeździe lub przy użyciu elektronicznego systemu liczenia głosów. Odstąpienie od głosowania elektronicznego wymaga uchwały zgromadzenia lub Zjazdu.

2. Oddawanie głosów odbywa się według zasad przyjętych przez komisję wyborczą. Obliczanie głosów i ustalanie wyników wyborów odbywa się według zasad przyjętych przez komisję skrutacyjną.

3. W przypadku zgromadzeń lub Zjazdu odbywających się w trybie stacjonarnym uprawniony do głosowania, składając podpis na liście obecności, otrzymuje identyfikator – mandat, za pomocą którego głosuje.

4. Każdego dnia obrad identyfikator jest rejestrowany w celu stwierdzenia obecności uczestnika obrad.

5. Przepisy § 11, § 32, § 33 w razie potrzeby stosuje się odpowiednio.

6. W przypadku wyborów odbywających się w trakcie zgromadzeń lub Zjazdu odbywających się w trybie zdalnym lub hybrydowym za pośrednictwem systemu informatycznego uprawnionemu do głosowania wydawane są instrumenty do głosowania, takie jak mandaty, loginy, QR-kody
w sposób losowy, uniemożliwiający powiązanie uprawnionego do głosowania z numerem identyfikującym dany instrument do głosowania.

 

§ 35

 

1. Komisja skrutacyjna ustala wyniki wyborów, a w szczególności porównuje listę osób uprawnionych do głosowania z listą osób uczestniczących w głosowaniu, eliminuje głosy nieważne oraz oblicza liczbę oddanych ważnych głosów na poszczególnych kandydatów. Ustalając wyniki wyborów, komisja skrutacyjna uwzględnia w szczególności postanowienia § 40 ust. 2 i 3.

2. Komisja skrutacyjna sporządza ze swych czynności protokół, do którego załącza oddane karty do głosowania oraz listy przekazane jej przez komisję wyborczą.

 

§ 36

 

1. Na zgromadzeniu w pierwszej kolejności wybiera się dziekana okręgowej rady adwokackiej, prezesa sądu dyscyplinarnego, rzecznika dyscyplinarnego i przewodniczącego komisji rewizyjnej spośród dowolnej liczby kandydatów zgłoszonych przez członków izby biorących udział
w zgromadzeniu.

2. Okręgowa rada adwokacka w uchwale, o której mowa w § 5 ust. 1 lub zgromadzenie może postanowić o jednoczesnym przeprowadzeniu wyborów na stanowiska, do organów oraz na delegatów na Zjazd. W takim wypadku druga tura wyborów na stanowiska oraz druga tura wyborów rzecznika dyscyplinarnego następuje przed ogłoszeniem wyników wszystkich pozostałych wyborów.

 

§ 37

 

Liczbę członków izby dla potrzeb ustalenia przez Naczelną Radę Adwokacką proporcji, o której mowa w art. 54 ust. 1 ustawy – Prawo o adwokaturze przyjmuje się według stanu adwokatów wpisanych na listę adwokatów w dniu podjęcia uchwały o zwołaniu zgromadzenia izby w celu dokonania wyborów.

 

§ 38

 

Na Zjeździe w pierwszej kolejności wybiera się prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, prezesa Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury i przewodniczącego Wyższej Komisji Rewizyjnej spośród dowolnej liczby kandydatów zgłoszonych w trybie określonym § 29.

 

§ 39

 

1. Do Naczelnej Rady Adwokackiej wybiera się członków w liczbie odpowiadającej liczbie dziekanów okręgowych rad adwokackich.

2. Z jednej izby nie można wybrać więcej niż ośmiu członków Naczelnej Rady Adwokackiej.

3. Do Wyższego Sądu Dyscyplinarnego wybiera się członków oraz zastępców w liczbie określonej w uchwale Krajowego Zjazdu Adwokatury wydanej na podstawie art. 56 pkt 3a ustawy – Prawo
o adwokaturze.

4. Do Wyższej Komisji Rewizyjnej wybiera się pięciu członków oraz dwóch zastępców członków. Członkowie Komisji wybierają spośród siebie zastępcę przewodniczącego.

 

§ 40

 

1. Za wybranych na stanowiska wymienione w § 36 ust. 1 i § 38 uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali więcej niż połowę oddanych ważnych głosów. Jeżeli głosowanie nie doprowadziło do wyboru, przewodniczący zarządza głosowanie na dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów. Za wybraną uważa się wówczas osobę, która otrzymała większą liczbę głosów.

2. Za wybranych do organów oraz delegatów na Zjazd uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów. W razie równości głosów, uniemożliwiającej stwierdzenie wyboru na członka organu lub na delegata na Zjazd zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, pomiędzy kandydatami, którzy uzyskali równą liczbę głosów, przeprowadza się drugą turę wyborów. Jeżeli w drugiej turze wyborów kandydaci uzyskają równą liczbę głosów, rozstrzyga los wyciągnięty na posiedzeniu komisji skrutacyjnej przez jej przewodniczącego.

3. Jeżeli na zgromadzeniu ta sama osoba została wybrana na stanowisko i do organu, osoby tej nie uwzględnia się na liście osób wybranych do organu.

4. W razie przekroczenia liczby przewidzianej w § 39 ust. 2 uważa się za wybranych do Naczelnej Rady Adwokackiej tych kandydatów z jednej izby, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.

 

§ 41

 

1. Ukonstytuowanie się organów izby powinno nastąpić w ciągu 14 dni od daty ich wyboru, na posiedzeniu zwołanym przez kierującego danym organem.

2. Ukonstytuowanie się prezydium rady następuje w tajnym głosowaniu przy nieograniczonej liczbie kandydatów.

 

§ 42

 

Przewodniczący ogłasza zamknięcie zgromadzenia lub Zjazdu po wyczerpaniu porządku obrad.

 

§ 43

 

1. Protokół zgromadzenia sporządza się w terminie jednego miesiąca, a protokół Zjazdu –
w terminie trzech miesięcy. Protokół zgromadzenia lub Zjazdu podpisują przewodniczący
i sekretarz.

2. Protokół Zjazdu przechowuje Naczelna Rada Adwokacka.

3. Protokół zgromadzenia pozostaje w okręgowej radzie adwokackiej. Odpis protokołu należy przesłać Naczelnej Radzie Adwokackiej w terminie miesiąca od zamknięcia zgromadzenia.

4. W terminie jednego miesiąca od dnia podpisania protokołu biorący udział w obradach ma prawo zgłoszenia uwag.

5. Prezydium zgromadzenia lub Zjazdu rozstrzyga zgłaszane uwagi w terminie jednego miesiąca od daty ich zgłoszenia.

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.