Uchwała nr 21/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


UCHWAŁA NR 21/2011
Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 18 czerwca 2011 r.


I. Naczelna Rada Adwokacka postanowiła wystąpić do Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z prośbą o wyrażenie zgody, na podstawie § 29 ust. 2 Regulaminu Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 października 2006 r. (M. P. Nr 72, poz. 720)
w związku z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, ze zm.) na przedstawienie Trybunałowi Konstytucyjnemu przez Naczelną Radę Adwokacką opinii amicus curiae w sprawie zainicjowanej wnioskiem Grupy posłów (sygn. K 2/11), dotyczącej zgodności
z Konstytucją RP oraz Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności przepisów art. 19 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji,
art. 9e ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, art. 36c ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej, art. 31 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej, art. 27 ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, art. 17 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, art. 31 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Wywiadu Wojskowego oraz Służbie Kontrwywiadu Wojskowego; a ponadto art. 180a ust. 1 i art. 180c ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku - Prawo telekomunikacyjne
w związku z art. 20c ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji, art. 10b ustawy
z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, art. 36b ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej, art. 30 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej, art. 28 z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, art. 18 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, art. 32 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Wywiadu Wojskowego oraz Służbie Kontrwywiadu Wojskowego.
II. Naczelna Rada Adwokacka powierza przygotowanie wskazanej w punkcie I uchwały opinii amicus curiae Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.
III. Naczelna Rada Adwokacka upoważnia jednocześnie Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej do wystąpienia w imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej do Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie wskazanej
w punkcie I uchwały opinii amicus curiae, do złożenia tejże opinii oraz ewentualnego dalszego reprezentowania Naczelnej Rady Adwokackiej w związku ze złożeniem opinii, jak również do wyznaczenia spośród adwokatów osoby, która będzie reprezentowała w tej sprawie Naczelną Radę Adwokacką.

Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Andrzej Zwara)
adw. Andrzej Zwara
Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.