Uchwała nr 49/2022 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

UCHWAŁA NR 49/2022

Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 12 marca 2022 roku

 

 

 

Naczelna Rada Adwokacka wyraża stanowczy sprzeciw wobec stanowiska Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 marca 2022 r. zaprezentowanego w sprawie K 7/21,
a stwierdzającego niezgodność art. 6 ust. 1 zdanie pierwsze Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmienionej następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełnionej Protokołem nr 2 z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.

Stanowisko to jest kolejnym krokiem prowadzącym do wykluczenia Polski z europejskiej wspólnoty prawnej i do pozbawienia obywateli konwencyjnie gwarantowanego prawa do rzetelnego procesu przed niezależnym od politycznych nacisków sądem.

Z głęboką dezaprobatą i oburzeniem przyjmujemy fakt, iż na skutek takiego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego Polska stała się drugim, obok Federacji Rosyjskiej, europejskim państwem uzurpującym sobie prawo do negowania postanowień Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, jak i orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Stanowisko to wyrażone zostało w dniu, w którym Federacja Rosyjska zapowiedziała wypowiedzenie Konwencji, co nadaje rozstrzygnięciu polskiego Trybunału szczególnie smutny wymiar symboliczny.

Stanowisko Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 marca 2022 r. zaprezentowane w sprawie K 7/21 uznajemy za rażąco sprzeczne z polską racją stanu.

 

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Przemysław Rosati)

adw. Przemysław Rosati

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.