Uchwała nr 13/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej - ramowy plan pracy na 2011 rok.

Wróć do listy dokumentów


UCHWAŁA NR 13/2011
Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 26 marca 2011 r.Na podstawie § 12 ust. 1 Regulaminu działania organów adwokatury i organów izb adwokackich uchwalonego przez Krajowy Zjazd Adwokatury 20 listopada 2010 roku, Naczelna Rada Adwokacka przyjęła ramowy plan pracy na 2011 rok.

Naczelna Rada Adwokacka:

1. Dokona opracowania do dnia 31 grudnia 2011 r. projekt zmian Prawa o adwokaturze celem podjęcia w następnym roku starań o wprowadzenie projektu do prac legislacyjnych.

2. Opracuje zmiany dostosowujące Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu Adwokata do współczesnych wymagań wykonywania zawodu celem ich uchwalenia do dnia 31 grudnia 2011 r.
We wrześniu-październiku 2011 r. zorganizuje konferencję dla przedstawicieli środowiska adwokackiego celem poddania pod dyskusję środowiskową przygotowanego projektu zmian.

3. Podejmie działania polegające na formułowaniu projektów aktów prawnych zwłaszcza w zakresie praw i wolności obywatelskiej (kodyfikacje karne, cywilne, kompetencje służb specjalnych, prawo podatkowe itp.), a także będzie przeciwdziałać projektom, które mogą naruszać prawa i wolności obywatelskie.
W tym celu zintensyfikuje działania poprzez Komisję Legislacyjną, Komisję Praw Człowieka oraz Komisję ds. Działalności Publicznej Adwokatury.

4. Podejmie prace nad reformą programu szkoleniowego aplikacji adwokackiej (wejdzie w życie od roku 2012).

5. Podejmie działania w celu przygotowania modelu ubezpieczeń prawnych.
W maju 2011 r. zorganizuje konferencję poświęconą temu zagadnieniu.

6. Będzie kontynuować działania na rzecz propagowania działalności pro bono, w tym także w zakresie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwami (we współdziałaniu z Ministerstwem Sprawiedliwości).

7. Podejmie dyskusję publiczną na temat konieczności stworzenia w Polsce modelu nieodpłatnej pomocy prawnej.

8. Opracuje przy wykorzystaniu Ośrodka Badawczego Adwokatury:
a/ podręcznik historii adwokatury z uwzględnieniem historii najnowszej,
b/ archiwum Adwokatury,
c/ sprawozdanie o sytuacji socjalnej adwokatów z uwzględnieniem podziału na izby, wraz z wnioskami co do możliwości objęcia opieką samorządową adwokatów w trudnej sytuacji osobistej i materialnej w tym także adwokatów emerytów.

9. Będzie uczestniczyć w pracach legislacyjnych nad projektem ustawy o państwowych egzaminach prawniczych oraz nad innymi projektami związanymi z budową struktury dostępu do zawodu adwokata, celem zagwarantowania takich rozwiązań prawnych, które nie będą godzić w istotę bezpieczeństwa obrotu prawnego.

10. Będzie kontynuować działania zamierzające do kształtowania wizerunku Adwokatury, jako właściwego strażnika praw i wolności obywatelskich, w tym aktywnego działania w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym.

11. Przygotuje audyt IT biura NRA celem opisu stanu istniejącego i jego dostosowania do potrzeb NRA.

12. Podejmie działania w celu wsparcia rządu polskiego w realizacji priorytetów prezydencji polskiej w Unii Europejskiej w okresie od lipca do grudnia 2011 roku,
w tym stworzenia projektu dyrektywy dotyczącej euro obrońcy.

13. Będzie kontynuować kontakty z adwokaturami innych krajów w szczególności
z adwokaturami Czech, Słowacji, Ukrainy i Białorusi.

14. Będzie kontynuować współpracę z samorządami zawodów zaufania publicznego.Wiceprezes
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Jacek Trela)
Adw. Jacek Trela

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.