Uchwała nr 55/2022 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

UCHWAŁA NR 55/2022

Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 13 marca 2022 roku

 

 

 

w sprawie złożenia w interesie publicznym petycji

dotyczącej zmiany ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego

 

 

Na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze i art. 2 ustawy z dnia z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, działając w interesie publicznym, w tym
w interesie wymiaru sprawiedliwości, mając na względzie troskę o jego prawidłowe funkcjonowanie,
Naczelna Rada Adwokacka uchwala, co następuje:

 

  1. Wystąpić do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z petycją w interesie publicznym w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zmianę przepisów prawa, tj. ustawy
    z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego poprzez:

 

1)      nadanie art. 52 § 1 i § 2 następującego brzmienia:

„§ 1. W razie śmierci pokrzywdzonego prawa, które by mu przysługiwały, mogą wykonywać osoby najbliższe, osoby pozostające na jego utrzymaniu lub spadkobiercy, a przypadku ich braku lub nieujawnienia – prokurator, działając z urzędu”.

„§ 2. W przypadku, gdy organ prowadzący postępowanie dysponuje informacjami
o osobach najbliższych dla pokrzywdzonego, osobach pozostających na jego utrzymaniu lub osobach z kręgu spadkobierców, poucza o przysługujących uprawnieniach co najmniej jedną z nich”.

2)    nadanie art. 58 § 1 następującego brzmienia:

„§ 1. Śmierć oskarżyciela posiłkowego nie tamuje biegu postępowania; osoby najbliższe, osoby pozostające na jego utrzymaniu lub spadkobiercy mogą przystąpić do postępowania w charakterze oskarżyciela posiłkowego w każdym stadium postępowania”.

3)      nadanie art. 61 § 1 następującego brzmienia:

„§ 1. W razie śmierci oskarżyciela prywatnego postępowanie zawiesza się, a osoby najbliższe, osoby pozostające na utrzymaniu zmarłego lub spadkobiercy mogą wstąpić w jego prawa. Postanowienie o zawieszeniu postępowania może wydać także referendarz sądowy”.

 

 

4)      nadanie art. 542 § 2 następującego brzmienia:

„§ 1. Wniosek o wznowienie postępowania na korzyść złożyć może w razie śmierci skazanego osoba najbliższa, osoba pozostająca na utrzymaniu zmarłego lub spadkobierca”.

 

  1. Wyrazić zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych podmiotu wnoszącego petycję.
  2. Upoważnić adw. Dorotę Kulińską do reprezentowania Naczelnej Rady Adwokackiej w pracach nad petycją przed Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej, w tym do złożenia petycji.

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Przemysław Rosati)

adw. Przemysław Rosati

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.