Załącznik do uchwały 56/2022 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


Obwieszczenie

 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Regulaminu działania organów adwokatury i organów izb adwokackich

 

Na podstawie uchwały Nr 27 Krajowego Zjazdu Adwokatury z 17 września 2021 r.

ogłasza się jednolity tekst

Regulaminu działania organów adwokatury i organów izb adwokackich

uchwalony przez Krajowy Zjazd Adwokatury – załącznik do uchwały Nr 11

z 20 listopada 2010 r. ze zmianami wprowadzonymi uchwałami: Nr 11 Krajowego Zjazdu Adwokatury z 25 listopada 2016 r., Nr 13 Krajowego Zjazdu Adwokatury

z 26 listopada 2016 r. oraz Nr 27 Krajowego Zjazdu Adwokatury z 17 września 2021 r.

 

 

Regulamin działania organów adwokatury i organów izb adwokackich

 

 

Rozdział I

Przepisy ogólne

 

§ 1

 

1. Regulamin niniejszy określa działania organów adwokatury i organów izb adwokackich.

2. Regulamin niniejszy nie określa działania:

1) Krajowego Zjazdu Adwokatury,

2) zgromadzeń okręgowych izb adwokackich.

3. Ilekroć mowa w regulaminie o ustawie, należy rozumieć przez to ustawę z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 146, poz. 118 z późniejszymi zmianami).

4. W sprawach nieunormowanych ustawą lub przepisami wykonawczymi adwokatury mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa powszechnego.

 

§ 1a

 

Adwokat ma prawo otrzymać odpisy, kopie i wyciągi uchwał, protokołów oraz sprawozdań, w tym finansowych, organów adwokatury lub organów izb, wyłącznie dla swojego użytku, w formie pozwalającej na ochronę zawartych w nich danych osobowych.

 

Rozdział II

Działania organów izb adwokackich

 

Oddział I

Okręgowa rada adwokacka

 

§ 2

 

Zasady funkcjonowania okręgowych rad adwokackich określają postanowienia regulaminu,
o którym mowa w art. 58 pkt 12 lit. c ustawy.

 

Oddział Ia

Rzecznik Dyscyplinarny Izby Adwokackiej

 

§2a

 

Rzecznik Dyscyplinarny Izby Adwokackiej podejmuje czynności w postępowaniu dyscyplinarnym, określone w ustawie i przepisach wydanych na jej podstawie.

 

Oddział II

Sąd dyscyplinarny

 

§ 3

 

Sąd dyscyplinarny izby adwokackiej z zastrzeżeniem art. 91 ust. 3 pkt. 2 ustawy jako sąd pierwszej instancji rozpoznaje sprawy dyscyplinarne adwokatów i aplikantów adwokackich. Sąd dyscyplinarny izby adwokackiej rozpoznaje także odwołania od postanowienia rzecznika dyscyplinarnego o odmowie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego lub o umorzeniu postępowania dyscyplinarnego oraz odwołania od upomnienia dziekańskiego.

 

§ 4

 

1. Prezes sądu dyscyplinarnego kieruje pracą sądu, a w szczególności:

1) reprezentuje sąd dyscyplinarny wobec organów adwokatury i izb adwokackich oraz organów władzy publicznej,

2) zapoznaje się z pismami i wnioskami wpływającymi do sądu dyscyplinarnego, odpowiada na nie lub wydaje odpowiednie zarządzenia,

3) wyznacza sędziów powołanych do orzekania w sprawie, w tym przewodniczącego składu
i sprawozdawcę, mając na uwadze zapewnienie rozpoznania sprawy bez zbędnej zwłoki oraz równomierne obciążenie sprawami składów sądu,

4) wyznacza terminy rozpraw i posiedzeń w poszczególnych sprawach oraz wydaje inne zarządzenia, tak aby rozstrzygnięcie sprawy mogło nastąpić na pierwszej rozprawie lub posiedzeniu,

5) czuwa nad tokiem postępowania w sprawach celem zapewnienia sprawności postępowania,
w szczególności zapobieżenia przedawnieniu karalności przewinienia dyscyplinarnego,

6) organizuje, co najmniej dwa razy w roku, szkolenia sędziów sądu dyscyplinarnego poświęcone omówieniu zagadnień prawnych budzących wątpliwości w orzecznictwie dyscyplinarnym oraz omówieniu orzecznictwa Wyższego Sądu Dyscyplinarnego i Sądu Najwyższego,

7) organizuje, co najmniej raz w roku, wspólnie z rzecznikiem dyscyplinarnym izby adwokackiej, poświęcone zagadnieniom organizacyjnym narady członków sądu dyscyplinarnego i zastępców rzecznika dyscyplinarnego,

8) przedstawia okręgowej radzie adwokackiej informacje statystyczne dotyczące liczby i rodzaju rozpoznawanych spraw dyscyplinarnych oraz czasu i sposobu ich rozstrzygnięcia,

9) na pisemny wniosek dziekana przedstawia okręgowej radzie adwokackiej informacje dotyczące przebiegu postępowania we wskazanych we wniosku sprawach dyscyplinarnych,

10) przedstawia Prezesowi Wyższego Sądu Dyscyplinarnego informacje statystyczne dotyczące liczby i rodzaju rozpoznawanych spraw dyscyplinarnych oraz czasu i sposobu ich rozstrzygnięcia,

11) czuwa nad sprawnością, prawidłowością i terminowością pracy sekretariatu sądu dyscyplinarnego oraz umożliwieniem stronom wglądu w akta spraw dyscyplinarnych.

2. Wiceprezes jest stałym zastępcą prezesa sądu dyscyplinarnego. Prezes sądu dyscyplinarnego może dokonywać podziału czynności wskazanych w pkt. 1 pomiędzy siebie i wiceprezesa lub wiceprezesów sądu. W razie wygaśnięcia mandatu lub trwałej niemożności pełnienia funkcji przez prezesa sądu dyscyplinarnego, czynności prezesa sprawuje z urzędu wiceprezes. Sprawowanie czynności prezesa sądu dyscyplinarnego przez wiceprezesa trwa do czasu wyboru nowego prezesa.

3. Prezes sądu dyscyplinarnego, kierując jego pracą wydaje zarządzenia dotyczące rozpoznawanych w sądzie spraw dyscyplinarnych oraz sposobu organizacji pracy sądu i jego sekretariatu.

 

Oddział III

Komisja rewizyjna

 

§ 5

 

Do działań komisji rewizyjnej stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego regulaminu dotyczące Wyższej Komisji Rewizyjnej.

 

Rozdział III

Działania organów adwokatury

 

Oddział I

Naczelna Rada Adwokacka

 

§ 6

 

1. Naczelna Rada Adwokacka (zwana dalej również NRA) wykonuje obowiązki wynikające z ustawy i uchwał Krajowego Zjazdu Adwokatury w drodze działań własnych lub swojego organu wykonawczego, jakim jest Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej.

2. Naczelna Rada Adwokacka składa Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej coroczne sprawozdanie z działalności adwokatury oraz przedstawia informacje problemowe. Sprawozdanie dla Prezydenta RP uchwala Naczelna Rada Adwokacka na wniosek Prezydium.

3. Realizując swoje zadania, Naczelna Rada Adwokacka lub Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej powołuje komisje w zależności od potrzeb.

4. Komisje mogą powoływać stałe lub doraźne zespoły problemowe.

5. Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej powołuje Centralny Zespół Wizytatorów przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w sposób określony regulaminem, o którym mowa w art. 58 pkt 12 lit. d ustawy oraz określa jego zadania.

 

§ 7

 

1. Naczelna Rada Adwokacka odbywa swoje posiedzenia plenarne w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na cztery miesiące.

2. Posiedzenia plenarne zwoływane są przez Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej lub na żądanie 1/3 członków Naczelnej Rady Adwokackiej.

3. Naczelna Rada Adwokacka podejmuje uchwały większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej lub jednego z wiceprezesów. Członkowie Naczelnej Rady Adwokackiej mogą uczestniczyć w posiedzeniach NRA za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się, np. w trybie  telekonferencji.

4. Członkowie Naczelnej Rady Adwokackiej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady, jak również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

5. Głosowanie na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.

6. Podjęcie uchwały przez NRA za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się może nastąpić także bez zwoływania posiedzenia. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie NRA zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

7. Podejmowanie uchwał przez NRA w trybie pisemnym lub za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się nie ma zastosowania do wyboru członków prezydium NRA, ich odwoływania oraz do spraw wymienionych w art. 58 pkt 1a, pkt 11, pkt 12 lit. a, pkt 13 ustawy,

8. Przepisy ust. 3, 4, 5, 6 i 7. stosuje się odpowiednio do Prezydium NRA.

9. Przebieg czynności, przyjęty tryb głosowania i jego wyniki odnotowuje się w protokole posiedzenia, a jeśli uchwała została podjęta w trybie określonym w ust. 6 – w osobno sporządzonym protokole. Zapis elektromagnetyczny telekonferencji nie zastępuje protokołu.

 

§ 8

 

1. Pierwsze posiedzenie Naczelnej Rady Adwokackiej zwołuje jej prezes w ciągu 14 dni od dnia wyboru NRA.

2. Pierwsze posiedzenie NRA odbywa się przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków.

 

§ 9

 

1. Naczelna Rada Adwokacka dokonuje wyboru Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej na pierwszym posiedzeniu, a najpóźniej na drugim posiedzeniu dokonuje podziału czynności między członków Prezydium NRA.

2. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów, więcej jednak niż połowę oddanych ważnych głosów. W razie równości głosów lub w przypadku niedokonania wyboru z innej przyczyny zarządza się wybory uzupełniające.

 

§ 10

 

1. Zwołując plenarne posiedzenie Naczelnej Rady Adwokackiej przesyła się zawiadomienia co najmniej na 7 dni przed terminem jego zwołania, podając termin, miejsce i porządek obrad. Zawiadomienie wysyła się listem poleconym, przesyłką kurierską lub pocztą elektroniczną lub faxem (z potwierdzeniem skutecznej transmisji) na adres siedziby, pod którym wykonują zawód adwokata w kancelarii, zespole adwokackim lub spółce, a w braku takiego adresu na adres domowy albo na wskazany przez adresata przy wykonywaniu zawodu adwokata adres poczty elektronicznej.

2. W posiedzeniach plenarnych Naczelnej Rady Adwokackiej uczestniczą osoby, o których mowa w ustawie, i goście zaproszeni przez Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej.

3. Wicedziekan okręgowej rady adwokackiej działający na podstawie §5 ust. 1 lub §11 ust. 1 uchwały Naczelnej Rady Adwokackiej nr 55/2016 z dnia 15 stycznia 2016 r. „Regulamin organizacji i funkcjonowania Okręgowych Rad Adwokackich” może brać udział w posiedzeniu plenarnym Naczelnej Rady Adwokackiej, wykonując prawa i obowiązki zastępowanego dziekana okręgowej rady adwokackiej.

 

§ 11

 

1. Posiedzeniom plenarnym Naczelnej Rady Adwokackiej przewodniczy prezes Naczelnej Rady Adwokackiej bądź wyznaczony przez niego członek Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej.

2. Z posiedzenia plenarnego sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący obrad, sekretarz Naczelnej Rady Adwokackiej lub zastępujący go członek Prezydium NRA i protokolant wyznaczony przez Prezydium NRA.

3. Protokół powinien być udostępniony członkom NRA przed następnym posiedzeniem Rady
i uważa się go za przyjęty, jeżeli członkowie Naczelnej Rady Adwokackiej nie zgłoszą poprawek.

 

§ 12

 

1. Naczelna Rada Adwokacka ustala corocznie plan pracy i ocenia jego wykonanie. Naczelna Rada Adwokacka ocenia także stan wykonania uchwał Krajowego Zjazdu Adwokatury.

2. Uchwalenie budżetu NRA na dany rok powinno nastąpić do dnia 30 czerwca tego roku.

 

§ 13

 

1. Prezydium NRA składa się z prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza, skarbnika, zastępcy sekretarza oraz dwóch członków.

2. Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej podejmuje decyzje w formie uchwały większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków, w tym prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej lub jednego z wiceprezesów.

3. Za wykonanie uchwał odpowiada sekretarz NRA, chyba że Prezydium obciążyło tą odpowiedzialnością innego członka Prezydium.

 

§ 14

 

1. W razie wygaśnięcia mandatu lub trwałej niemożności pełnienia funkcji przez prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej czynności jego sprawuje jeden z wiceprezesów, któremu na podstawie uchwały powierzy pełnienie tej funkcji Naczelna Rada Adwokacka.

2. W razie niemożności pełnienia obowiązków przez prezesa, podczas czasowej nieobecności funkcje jego pełni jeden z wiceprezesów wyznaczony przez Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej.

 

§ 15

 

1. Posiedzenia Prezydium NRA odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu.

2. Z każdego posiedzenia Prezydium sporządza się protokół. Postanowienie § 11 niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio.

 

§ 16

 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej reprezentuje adwokaturę między posiedzeniami,
a w szczególności:

1) Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej sprawuje czynności należące do Naczelnej Rady Adwokackiej w zakresie określonym w art. 59 ust. 3, art. 60 i art. 61 ustawy;

2) Składanie oświadczeń i podpisywanie dokumentów dotyczących zobowiązań majątkowych Naczelnej Rady Adwokackiej, wymaga współdziałania dwóch członków Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, w tym prezesa lub wiceprezesa lub skarbnika lub sekretarza.

 

§ 17

 

1. Pracami Prezydium kieruje prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, który w szczególności:

1) opracowuje projekt podziału czynności członków Prezydium,

2) zwołuje posiedzenia Prezydium NRA, proponuje porządek dzienny obrad Prezydium,

3) przydziela sprawy do załatwienia członkom Prezydium NRA,

4) podpisuje korespondencję urzędową, przy czym stosuje się tu § 16 pkt 2.

2. Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej wyznacza spośród członków Prezydium NRA opiekuna poszczególnych izb adwokackich.

 

§ 18

 

Wiceprezesi Naczelnej Rady Adwokackiej są zastępcami prezesa.

 

§ 19

 

1. Sekretarz NRA odpowiada za wykonanie uchwał Naczelnej Rady Adwokackiej i Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej.

2. Do jego obowiązków należy nadto:

1) redagowanie protokołów posiedzeń Prezydium NRA i Naczelnej Rady Adwokackiej,

2) nadzorowanie i czuwanie nad sprawozdawczością Naczelnej Rady Adwokackiej i Prezydium NRA,

3) załatwianie bieżącej korespondencji,

4) udzielanie informacji o pracach Prezydium NRA organom adwokatury, okręgowym radom adwokackim i redakcji "Palestry",

5) opracowywanie projektów uchwał Prezydium NRA,

6) sprawowanie nadzoru nad pracą biura Naczelnej Rady Adwokackiej i zgłaszanie Prezydium NRA odpowiednich wniosków personalnych,

7) analizowanie odwołań od uchwał okręgowych rad adwokackich,

8) załatwianie skarg i wniosków.

3. Zastępca sekretarza NRA zastępuje sekretarza w razie jego nieobecności, chyba że Prezydium NRA postanowi inaczej. Prowadzi także sprawy zlecone przez sekretarza NRA.

 

§ 20

 

1. Skarbnik NRA odpowiada za gospodarkę finansową Naczelnej Rady Adwokackiej,
a w szczególności:

1) przygotowuje projekt preliminarza budżetowego,

2) przygotowuje odpowiednie analizy i sprawozdania z wykonania budżetu i referuje je na posiedzeniu NRA,

3) nadzoruje księgowość, rachunkowość i sprawozdawczość finansową adwokatury,

4 )wykonuje wszelkie czynności związane z normalnym zarządem majątkiem adwokatury,

5) kieruje egzekwowaniem wierzytelności, zgłasza wnioski o umorzenie,

6) kontroluje działalność gospodarczą, a w szczególności inwestycyjną i remontową okręgowych rad adwokackich,

7) opracowuje projekty aktów prawnych, o których mowa w art. 58 pkt 6 ustawy, i analizuje propozycje Ministra Sprawiedliwości w zakresie aktów prawnych, o których mowa w art. 16 ustawy, przedstawiając wnioski Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej.

2. Skarbnik w swojej pracy może korzystać z opinii biegłego i rzeczoznawców.

 

Oddział Ia

Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury

 

§ 21

 

Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury podejmuje czynności w postępowaniu dyscyplinarnym, określone w ustawie i przepisach wydanych na jej podstawie.

 

 

Oddział II

Wyższy Sąd Dyscyplinarny

 

§ 22

 

1. Wyższy Sąd Dyscyplinarny rozpoznaje jako sąd drugiej instancji sprawy rozpoznawane
w pierwszej instancji przez sądy dyscyplinarne izb adwokackich, jako sąd pierwszej instancji sprawy dyscyplinarne członków Naczelnej Rady Adwokackiej i okręgowych rad adwokackich oraz inne sprawy przewidziane przepisami ustawy.

2. Prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego kieruje pracą sądu. Przepis §4 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

 

Oddział III

Wyższa Komisja Rewizyjna

 

§ 23

 

1. Pracami Wyższej Komisji Rewizyjnej kieruje jej przewodniczący.

2. W razie wygaśnięcia mandatu lub trwałej niemożności pełnienia funkcji przez przewodniczącego Wyższej Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio § 14 niniejszego regulaminu.

 

§ 24

 

Do zakresu czynności przewodniczącego Komisji należy:

a) reprezentowanie Komisji wobec Naczelnej Rady Adwokackiej,

b) opracowanie planu pracy Komisji i czuwanie nad jego realizacją,

c) podział pracy między członków Komisji,

d) zwoływanie posiedzeń komisji i przewodniczenie im,

e) podpisywanie korespondencji w imieniu Komisji,

f) składanie w imieniu Komisji sprawozdań na posiedzeniach plenarnych NRA.

 

§ 25

 

Komisja wykonuje swoje zadania przez planową kontrolę polegającą na:

a) badaniu wykonania uchwał Krajowego Zjazdu Adwokatury,

b) ustosunkowywaniu się do sprawozdań finansowych NRA,

c) badaniu ksiąg, rejestrów, akt i dokumentów,

d) analizie spraw gospodarczych i finansowych NRA.

 

§ 26

 

1. Komisja odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy do roku.

2. W posiedzeniach Komisji mogą brać udział ‒ na zaproszenie przewodniczącego ‒ zastępcy członków Komisji.

 

§ 27

 

1. Komisja przeprowadza kontrolę w składzie co najmniej trzech członków, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.

2. W wypadkach nagłych i wyjątkowych doraźną kontrolę częściową może przeprowadzić sam przewodniczący.

3. Komisja ma prawo powoływać biegłych.

 

§ 28

 

1. Z każdej kontroli oraz posiedzenia Komisji sporządza się protokół.

2. Protokół z kontroli powinien zawierać ustalenia i wnioski.

3. Protokół z posiedzenia Komisji zawiera ponadto uchwałę obejmującą w miarę potrzeby wnioski i zalecenia.

4. Protokół z kontroli z ewentualnymi wnioskami i zaleceniami przewodniczący przekazuje Prezydium NRA.

 

§ 29

 

Wnioski i zalecenia Komisji powinny być przedmiotem obrad najbliższego posiedzenia NRA.

 

§ 30

 

Komisja na wniosek Prezydium NRA udziela opinii co do zamierzeń finansowych i gospodarczych Prezydium NRA.

 

§ 31

 

Członkowie Komisji na zaproszenie Prezydium NRA mogą uczestniczyć w posiedzeniach Naczelnej Rady Adwokackiej i Prezydium NRA z głosem doradczym przy omawianiu spraw finansowych
i gospodarczych.

 

§ 32

 

Członkowie Prezydium NRA i organów przez niego powołanych oraz personel biurowy udzielają Komisji na jej żądanie ustnych i pisemnych wyjaśnień.

 

§ 33

 

1. Obsługę Komisji zapewnia biuro NRA.

2. Wydatki Komisji pokrywane są z budżetu NRA.

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.