Uchwała nr 2/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


UCHWAŁA NR 2/2011
Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 14 stycznia 2011 r.

Na podstawie art. 58 pkt.10 ustawy Prawo o adwokaturze (Ustawa z dnia 26 maja 1982, tekst jedn. Dz. U. 146 poz. 1188 z 2009 r. ze zmianami):
1/ Naczelna Rada Adwokacka postanawia z r z e c się prawa użytkowania nieruchomości Grzegorzewice (Dom Pracy Twórczej Adwokatury) o pow. 14,45 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW PL1Z/00014293/3 (dawniej KW Nr 14293) Sądu Rejonowego
w Żyrardowie;
2/ Wykonanie uchwały powierza się Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej.

U z a s a d n i e n i e .

Na podstawie dokumentów w aktach sprawy ustalono :

Nieruchomość Grzegorzewice (Dom Pracy Twórczej Adwokatury) o pow. 14,45 ha, zapisana jest w księdze wieczystej KW PL1Z/00014293/3 (dawniej KW Nr 14293) Sądu Rejonowego w Żyrardowie. W dziale II : Skarb Państwa , w dziale III : prawo rzeczowe ograniczone - użytkowanie na rzecz NRA (poprzednio zarząd i użytkowanie, protokół zdawczo ? odbiorczy z dnia 18.czerwca 1973 r.).
Udokumentowanie nakładów (rzeczowo i finansowo) poza ogólnymi pozycjami budżetowymi (sprawozdania) nie istnieje.
Wyrokiem z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie I.OSK 1536/09 NSA ? oddalił skargę kasacyjną NRA, odmawiając NRA statusu strony w rozumieniu KPA (w postępowaniu administracyjnym, które toczyło się od roku 2001 r.).
Decyzją z dnia 11 października 2010 r. Nr 2500/2010 SPN.V.TK.7716-22/07 Wojewody Mazowieckiego ? wobec stanowiska TK zawartego w postanowieniu z dnia
1 marca 2010 r. ? postępowanie administracyjne zostało umorzone.
Nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków decyzją WKZ w Skierniewicach
(Nr 821/292 z 1969 r.).
W dniu 14.października 2009 r. Mazowiecki Konserwator Zabytków wydał zalecenia konserwatorskie o znacznym zakresie rzeczowo-finansowym, wymagające sporządzenia dokumentacji projektowej (obowiązki posiadacza i użytkownika nieruchomości z tytułu Prawa budowlanego i przepisów o ochronie zabytków).
W okresie 2003 ? 2008 r. działalność DPTA zakończyła się łączną stratą ponad 900.000,00 PLN.
W okresie tym, jak i wcześniejszym nie powstał żaden gospodarczo uzasadniony projekt wykorzystania obiektu. Projekt taki nadal nie istnieje.
Uchwałą Nr 50/2009 NRA z dnia 20 czerwca 2009 r. postanowiono zaprzestać działalności DPTA (stanowisko WKR z dnia 27 marca 2009 r. i stanowisko Komisji
ds. DPTA w Grzegorzewicach).
Uchwałą Nr 41/2009 Prezydium NRA z dnia 14 lipca 2009 r. postanowiono zaprzestać działalności z dniem 31 października 2009 r. ? obiekt nie spełnia minimalnych wymogów koniecznych dla normalnej eksploatacji (sanitariaty, kuchnia, instalacja grzewcza oraz elektryczna, wszystkie izolacje budynku, stan pokrycia dachowego, opierzeń oraz konstrukcyjna stabilność budynku).
Wykonano niezbędne czynności zabezpieczające, przy uwzględnieniu opinii powołanego biegłego (opinia główna i uzupełniająca oraz raport z inspekcji z marca
i września 2010 r.), podjęto działania zmierzające do zminimalizowania kosztów utrzymania obiektu.
Za rok 2009 koszty (strata) wyniosła jeszcze ok. 200.000,00 PLN (w tym koszty odpraw pracowniczych), a za rok 2010 r. koszty (strata) nie przekroczyła już kwoty preliminowanej 79.500,00 PLN.
Obiekt ulega szybkiej dekapitalizacji, w szybkim terminie wymagać będzie znacznych nakładów finansowych. Decyzja o ich ponoszeniu nie może pomijać kwestii tytułu prawnego do ruchomości , jak i koncepcji gospodarczego jej wykorzystania.
Dalsze generowanie straty (nawet zminimalizowanej) nie znajduje żadnego uzasadnienia.
Zgodnie z art.246 kc możliwe jest zrzeczenie się ograniczonego prawa rzeczowego
(prawo wygasa), przy zachowaniu dalszych prawnych wymagań (wykreślenie prawa ujawnionego z księgi wieczystej przy wymogu podpisów notarialnie poświadczonych).
Wskazane działanie mieści się w rozporządzaniu i zarządzie majątkiem NRA i zgodnie z art.58 pkt.10 Poa wymaga podjęcia uchwały.
Wiceprezes
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Zenon Marciniak)
adw. Zenon Marciniak

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.