Uchwała nr 171/2022 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 171/2022

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

 

 

 

w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Badawczego Adwokatury im. adw. Witolda Bayera

 

 

§ 1

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej zmienia Statut Ośrodka Badawczego Adwokatury im. adw. Witolda Bayera, tekst jednolity ‒ obwieszczenie Prezydium NRA z 31 stycznia 2017 roku, poprzez wprowadzenie następujących zmian:

 

  1. W § 6 po pkt 6) dodaje się pkt 7) w brzmieniu:

„7) upowszechnianie idei dialogu w środowisku adwokackim”.

 

  1. § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„W ramach działalności Ośrodka funkcjonuje:

1. Biblioteka Adwokatury Polskiej,

2. Muzeum Adwokatury Polskiej,

3. Centrum Historii i Dialogu Adwokatury”.

 

  1. W § 15 po pkt 7) dodaje się pkt 8) w brzmieniu:

„8) organizowanie spotkań, odczytów, konferencji i debat publicznych”

 

§ 2

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej postanawia obwieścić tekst jednolity Statutu Ośrodka Badawczego Adwokatury im. adw. Witolda Bayera, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Przemysław Rosati)

adw. Przemysław Rosati

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.