Regulamin konkursu na aplikację adwokacką

Wróć do listy dokumentów


REGULAMIN
konkursu na aplikację adwokacką
uchwalony
przez Naczelną Radę Adwokacką
w dniu 28 września 2002 r.Na podstawie art. 58 pkt 12 lit. j ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (z późniejszymi zmianami) Naczelna Rada Adwokacka uchwala, co następuje:
§ 1
Osoba ubiegająca się o wpis na listę aplikantów adwokackich (kandydat) przystępuje do konkursu na zasadach i w trybie określonym w niniejszym regulaminie.
§ 2
1. Kandydat składa do okręgowej rady adwokackiej pisemny wniosek o wpis na listę aplikantów adwokackich, załączając do niego następujące dokumenty:
a) ankietę (2 egzemplarze),
b) życiorys (2 egzemplarze),
c) oryginał dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych lub jego odpis sporządzony przez uczelnię albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego,
d) informację z Krajowego Rejestru Karnego,
e) zdjęcia (3 sztuki),
f) opinie z dotychczasowych miejsc pracy, o ile kandydatowi je wydano,
g) nie mniej niż 2 opinie o kandydacie, w tym co najmniej jedną sporządzoną przez adwokata; opinię sporządzić może również radca prawny, sędzia, notariusz, prokurator, pracownik naukowy wyższej uczelni prawniczej,
h) oświadczenie kandydata, czy ubiega się o przyjęcie na inną aplikację niż adwokacka,
i) dowód uiszczenia opłaty konkursowej w wysokości określonej przez okręgową radę adwokacką.
2. Dokument, o którym mowa w ust. 1 lit. c), nie może być złożony później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia konkursu.
3. W przypadku braków formalnych wniosku lub w przypadku jego niekompletności, z wyjątkiem dokumentu opisanego w ust. 1 lit. c) - kandydat jest wzywany listem poleconym lub pocztą kurierską, za zwrotnym poświadczeniem odbioru - do ich uzupełnienia w terminie 14 dni od daty otrzymania listu, pod rygorem niedopuszczenia do konkursu.
§ 3
W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan okręgowej rady adwokackiej może odstąpić od pobrania opłaty konkursowej.
§ 4
1. Wniosek, o którym mowa w § 2, powinien być złożony przez kandydata w terminie 1 miesiąca od dnia podjęcia przez okręgową radę adwokacką uchwały, określającej datę rozpoczęcia konkursu, którą należy podać do wiadomości przez jej wywieszenie w budynku okręgowej rady adwokackiej, w terminie 3 dni po jej podjęciu, oraz przez opublikowanie w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym. Ogłoszenie będzie zgodne z wzorem z załącznika do niniejszego regulaminu.
2. Okres pomiędzy dniem podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 1, a dniem rozpoczęcia konkursu nie może być krótszy niż 2 miesiące.
§ 5
1. Okręgowa rada adwokacka powołuje komisję konkursową, której przewodniczy dziekan lub inny członek komisji wskazany przez dziekana.
2. Komisja składa się z 7 członków oraz 2 zastępców.
3. W miarę potrzeby okręgowa rada adwokacka może powołać większą liczbę komisji.
4. Komisja jest odpowiedzialna za opracowanie testu do etapu pisemnego konkursu oraz opracowanie zestawów pytań do etapu ustnego.
5. W skład komisji może wejść delegat Naczelnej Rady Adwokackiej w charakterze obserwatora; okręgowa rada adwokacka może zaprosić w takim samym charakterze przedstawiciela wyższej uczelni prawniczej.
§ 6
1. Przedmiotem konkursu jest znajomość przez kandydata zagadnień prawnych, zarówno proceduralnych jak i materialnoprawnych, w zakresie takich dziedzin jak prawo konstytucyjne, karne, cywilne, administracyjne, gospodarcze, ustroju adwokatury, organów ochrony prawnej, jak również wiedza i orientacja w zakresie zagadnień polityczno-społecznych, historii powszechnej i Polski oraz zagadnień kulturalnych.
2. Konkurs ma na celu ocenę poziomu wiedzy prawniczej kandydata, ocenę predyspozycji osobowościowych do wykonywania zawodu adwokata, jego wiedzy ogólnej, kultury osobistej, umiejętności formułowania wypowiedzi, argumentowania oraz logicznego rozumowania, zdolności koncentracji, retoryki, odporności na sytuacje stresujące, a także jego zainteresowań intelektualnych i społecznych.
§ 7
Konkurs przeprowadzany jest w dwóch punktowanych etapach: pisemnym i ustnym.
§ 8
1. W etapie pisemnym konkursu kandydaci rozwiązują test wyboru składający się ze 100 pytań. Kandydat nie może korzystać z tekstów prawniczych i przepisów prawa, komentarzy i innych pomocy naukowych, a także nie może posiadać telefonu komórkowego, jak również innych urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji.
2. Za każdą prawidłową odpowiedź na pytanie przysługuje 1 punkt. Czas rozwiązywania testu wynosi 60 minut.
3. Test składa się z pytań podzielonych według następującego klucza:
a) 20 pytań z zakresu prawa cywilnego i postępowania cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy,
b) 20 pytań z zakresu prawa karnego i procedury karnej,
c) 10 pytań z prawa gospodarczego,
d) 10 pytań z prawa o adwokaturze oraz z prawa ustroju organów ochrony prawnej,
e) 10 pytań z prawa konstytucyjnego i administracyjnego,
f) 30 pytań z ogólnej problematyki społeczno-ekonomicznej, politycznej, kulturalnej oraz historii powszechnej i Polski.
4. Oceny etapu pisemnego dokonują oddzielnie dwaj członkowie komisji konkursowej.
5. Wyniki etapu pisemnego konkursu podawane są w terminie 7 dni od daty jego przeprowadzenia przez wywieszenie w siedzibie okręgowej rady adwokackiej listy osób zakwalifikowanych do etapu ustnego konkursu, z jednoczesnym podaniem jego czasu i miejsca, określając termin spotkania z poszczególnymi kandydatami. Ogłoszenie to jest jednoznaczne z powiadomieniem kandydatów o terminie i miejscu etapu ustnego konkursu.
6. Uzyskanie przez kandydata minimum 85 punktów kwalifikuje go do etapu ustnego konkursu.
§ 9
Przerwa pomiędzy etapem pisemnym konkursu a rozpoczęciem etapu ustnego nie może być dłuższa niż 14 dni.
§ 10
1. Etap ustny przeprowadzany jest przez komisję w składzie 7 osób z zastrzeżeniem § 5 ust. 3. Komisja może powołać protokolanta także spoza grona członków komisji. Zmiana w składzie komisji nie może nastąpić w trakcie trwania części ustnej konkursu z poszczególnym kandydatem.
2. Pytania, bądź zestawy pytań podczas etapu ustnego, obejmujące zagadnienia z § 8 ust. 3, są losowane przez kandydata.
3. Odpowiedzi są oceniane łącznie przez każdego członka komisji w zakresie od 1 do 10 punktów, przy czym 1 oznacza ocenę najniższą zaś 10 ocenę najwyższą.
4. Łącznie w wyniku etapu ustnego kandydat może otrzymać maksymalnie 70 punktów.
5. Po przeprowadzeniu rozmów z kandydatami dopuszczonymi do etapu ustnego konkursu, każdy z członków komisji ujawnia ilość punktów uzyskanych przez kandydata według swojej oceny.
§ 11
1. Przebieg konkursu w etapie ustnym rejestruje się w formie protokołu.
2. Protokół etapu ustnego zawiera: treść pytania, osnowę odpowiedzi, oraz charakterystykę przydatności kandydata do wykonywania zawodu adwokata, przy uwzględnieniu kryteriów zawartych w § 6. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji.
§ 12
Kandydat otrzymuje dodatkowe punkty za:
a) Znajomość języków obcych udokumentowaną zaświadczeniami w rozumieniu poziomu podstawowego komunikatu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wydanego na podstawie § 43 ust. 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2001 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych - po 2 pkt za 1 język, z tym, że nie więcej niż 4 pkt.
b) Uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych, zarówno polskich jak i zagranicznych uczelni prawniczych - 3 pkt.
c) Ukończony inny kierunek studiów - 2 pkt.
d) Dyplom ukończenia wyższej uczelni prawniczej z oceną bardzo dobrą - 1 pkt, albo z wyróżnieniem - 2 pkt.
§ 13
Punkty z § 10 ust. 4 i § 12 oraz punkty uzyskane w etapie pisemnym ponad liczbę 85 sumuje się.
§ 14
Otrzymanie 60 punktów w konkursie stanowi podstawę rekomendacji komisji dla okręgowej rady adwokackiej do wpisu na listę aplikantów adwokackich.
§ 15
Wyniki przeprowadzonego konkursu komisja przekazuje okręgowej radzie adwokackiej oraz podaje do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie listy kandydatów w siedzibie okręgowej rady adwokackiej w terminie 7 dni od zakończenia konkursu. Lista ta powinna zawierać imiona i nazwiska kandydatów oraz liczbę uzyskanych punktów.
§ 16
Traci moc dotychczasowy Regulamin w sprawie zasad przeprowadzania konkursu na aplikantów adwokackich, uchwalony przez Naczelną Radę Adwokacką w dniu 19 czerwca 1999 r. - zmiana z 30 września 2000 r. oraz 8 czerwca 2002 r.
§ 17
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2003 r.

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.