Regulamin w sprawie zasad tworzenia, organizowania, funkcjonowania i rozwiązywania zespołów adwokackich oraz uczestniczenia w dochodzie zespołu

Wróć do listy dokumentów
Regulamin w sprawie zasad tworzenia, organizowania,
funkcjonowania i rozwiązywania zespołów adwokackich
oraz uczestniczenia w dochodzie zespołu


uchwalony przez Krajowy Zjazd Adwokatury w dniu 23 listopada 1986 r. ze zmianami uchwalonymi na Krajowym Zjeździe Adwokatury dnia 25 listopada 1989 r., Krajowym Zjeździe Adwokatury w dniu 22 listopada 1992 r., na Krajowym Zjeździe Adwokatury w dniu 26 listopada 1995 r. oraz przez Naczelną Radę Adwokacką w dniu 11 października 1997 r. i 9 października 1999 r.Na podstawie art. 56 pkt 6 lit. b ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz.U. z 1982 r. Nr 16, poz. 124 i Nr 25, poz. 187 oraz z 1983 r. Nr 5, poz. 33) stanowi się, co następuje:


Rozdział I
Tworzenie zespołów adwokackich

§ 1

Zespoły adwokackie są tworzone w celu realizacji zadań wynikających z prawa o adwokaturze.

§ 2

Zespół adwokacki powinien się składać z trzech do dwudziestu pięciu członków.

§ 3

1. Adwokaci, którzy mają zamiar utworzyć zespół, zgłaszają właściwej okręgowej radzie adwokackiej wniosek o wpis do rejestru zespołów adwokackich. Wniosek podpisany przez wszystkich zrzeszających się adwokatów powinien określać skład osobowy zespołu, jego siedzibę i lokal, który powinien odpowiadać wymaganiom niezbędnym dla prawidłowej działalności zespołu.
2. W szczególnie uzasadnionych wypadkach okręgowa rada adwokacka, opierając się na zasadach planowanego rozmieszczenia zespołów adwokackich, może utworzyć zespół adwokacki. W wypadku takim wpis zespołu adwokackiego do rejestru następuje z urzędu.


§ 4
Okręgowa rada adwokacka może z uzasadnionych przyczyn odmówić wpisu tworzonego zespołu do rejestru zespołów adwokackich lub też uzależnić wpis od zmiany siedziby lub lokalu zespołu.


§ 5
(skreślony)


Rozdział II
Rejestr zespołów adwokackich

§ 6

Rejestr zespołów adwokackich prowadzi okręgowa rada adwokacka.

§ 7

Zespół adwokacki otrzymuje nazwę: "Zespół Adwokacki w...". Zespołom adwokackim mającym siedzibę w tej samej miejscowości nadaje się kolejne numery.

§ 8

1. Rejestr zespołów adwokackich zawiera następujące rubryki:
1) pozycja rejestru,
2) numer kolejny wpisu,
3) nazwa zespołu, jego siedziba i adres,
4) imiona i nazwiska członków zespołu,
5) imię i nazwisko kierownika zespołu i jego zastępcy,
6) rozwiązanie i likwidacja zespołu,
7) imię i nazwisko likwidatora zespołu,
8) uwagi,
9) data i podstawa wpisu, podpis kierownika sekretariatu.
2. Wpis do rejestru zarządza dziekan okręgowej rady adwokackiej. Zespół adwokacki uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru.

§ 9

Kierownik zespołu zawiadamia niezwłocznie okręgową radę adwokacką o zmianach w składzie osobowym oraz o zmianie lokalu zespołu. Zmiana lokalu nie może nastąpić przed uprawomocnieniem się uchwały przewidzianej w art. 31 ust. 1, pkt 8 p.o.a.


Rozdział III
Zakres działania organów zespołu adwokackiego

§ 10

Zebranie zespołu stanowią adwokaci-członkowie zespołu. Aplikanci zespołu mogą brać udział w zebraniu bez prawa głosowania.

§ 11

1. Zebrania zespołu odbywają się, w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Zebranie zespołu zwołuje kierownik zespołu z własnej inicjatywy, albo na żądanie jednej trzeciej części członków zespołu, komisji rewizyjnej lub dziekana rady adwokackiej.
3. O terminie i miejscu zebrania oraz o porządku obrad należy zawiadomić wszystkich członków zespołu, okręgową radę adwokacką oraz adwokata, który z ramienia rady sprawuje opiekę nad zespołem, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania. Udział w zebraniu jest dla członków zespołu obowiązkowy. W zebraniu może brać nadto udział, ale bez prawa głosowania, dziekan lub delegowany przez niego członek okręgowej rady adwokackiej.
4. Protokół obrad zebrania zespołu powinien być sporządzony w ciągu 7 dni i przesłany w odpisie okręgowej radzie adwokackiej.
5. Zebranie zespołu otwiera kierownik zespołu i przewodniczy jego obradom, wyjąwszy wypadki zwołania zebrania sprawozdawczego, wyborczego lub rozpoznającego wniosek o odwołanie kierownika. W tych wypadkach przewodniczący jeden z członków zespołu wybrany przez zebranie.

§ 12

1. W razie niedokonania wyboru kierownika zespołu w okresie przewidzianym do przeprowadzenia wyborów okręgowa rada adwokacka ustali termin dodatkowy przeznaczony na wybór kierownika tego zespołu. W razie niedokonania wyboru w tym terminie okręgowa rada adwokacka wyznaczy z grona członków zespołu adwokata, któremu powierzy czasowo wykonywanie czynności kierownika zespołu.
2. Adwokat, o którym mowa w ust. 1, obowiązany jest w terminie jednego miesiąca od daty objęcia czynności zwołać pierwsze zebranie w celu wyboru kierownika zespołu.

§ 13

1. Uchwały zebrania zespołu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego. Do ważności uchwały zebrania zespołu wymagana jest obecność co najmniej dwóch trzecich ogólnej liczby członków zespołu.
2. Uchwały w sprawach wymienionych w art. 31 ust. 1 pkt 2, 3, 7 i 9 p. o a. oraz w sprawach zatrudnienia w niepełnym wymiarze członka zespołu mogą zapaść tylko większością co najmniej dwóch trzecich głosów członków na zebraniu.
3. W sprawach wymienionych w ust. poprzedzającym, w art. 31 ust. 1 pkt. 5 p. o a. oraz w sprawach zatrudnienia w niepełnym zakresie członków zespołu uchwały podejmowane są w drodze głosowania tajnego. Inne uchwały są podejmowane w drodze głosowania tajnego wówczas, gdy zażąda tego choćby jeden członek zespołu obecny na zebraniu.

§ 14

1. Kierownik zespołu załatwia wszystkie sprawy zespołu, jeżeli nie należą one do właściwości innych organów, sprawuje nadzór nad sposobem wykonywania przez członków zespołu i aplikantów adwokackich obowiązków związanych z przynależnością do zespołu, prowadzi sprawy gospodarcze i finansowe zespołu w granicach ustalonych w budżecie zespołu, wyznacza obrońców lub pełnomocników z urzędu.
2. Jeżeli kierownik zespołu lub jego zastępca nie może czasowo wykonywać swych obowiązków, funkcję kierownika zespołu spełnia wyznaczony przez zebranie lub przez kierownika zespołu członek zespołu.

§ 15

Do zakresu działalności komisji rewizyjnej należy kontrola działalności finansowej i gospodarczej zespołu oraz kontrola wszelkich innych spraw dotyczących funkcjonowania zespołu, jak również zgłaszanie wniosków o udzielenie absolutorium kierownictwu zespołu.
Kontrola powinna być przeprowadzona co najmniej raz w roku, a protokół z kontroli powinien być przedstawiony na zebraniu zespołu i przesłany w odpisie okręgowej radzie adwokackiej.


Rozdział IV
Wstępowanie i występowanie z zespołu

§ 16

Wniosek adwokata o przyjęcie do zespołu powinien być rozpatrzony przez zebranie zespołu w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące.

§ 17

Adwokat przestaje być członkiem zespołu na skutek:
1) wystąpienia,
2) skreślenia z listy adwokatów,
3) punkt skreślony,
4) wypowiedzenia członkostwa w zespole,
5) wykluczenia z zespołu.

§ 18

1. Adwokat zamierzający wystąpić z zespołu powinien zawiadomić o tym zespół oraz okręgową radę adwokacką co najmniej na trzy miesiące ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Uchwałą zebrania zespołu okres ten może być skrócony.
2.Adwokat zobowiązany jest zawiadomić o wystąpieniu z zespołu sądy i urzędy we wszystkich prowadzonych przez siebie sprawach do najmniej na 14 dni przed datą wystąpienia z zespołu.

§ 19

Wykluczenie z zespołu może nastąpić w razie rażącego zaniedbania lub naruszenia obowiązków związanych z członkostwem zespołu.

§ 20

W wypadkach przewidzianych w § 17 pkt 2-5 obowiązek wynikający z § 18 ust. 2 ciąży na kierowniku zespołu.


Rozdział V
Udzielenie pomocy prawnej oraz ewidencja spraw

§ 21

Klient dokonuje wyboru adwokata, który ma udzielić mu pomocy prawnej. Jeżeli klient nie dokonał wyboru lub wybrany przez niego adwokat nie może podjąć się zleconych mu czynności, kierownik zespołu kieruje klienta do wyznaczonego przez siebie członka zespołu, biorąc pod uwagę specjalizację członków zespołu i zasadę równomiernego rozdziału spraw.

§ 22

Kierownik zespołu lub upoważniony przez niego członek zespołu ustala w drodze umowy z klientem wysokość i terminy płatności na rzecz zespołu. Wzór umowy i karty ewidencyjnej określi NRA.

§ 23

Kartę ewidencyjną wypełnia się w jednym egzemplarzu przechowywanym w sekretariacie zespołu. Wszelkie wpłaty i wypłaty w danej sprawie są odnotowywane na karcie ewidencyjnej przez pracownika zespołu prowadzącego kasę. Po dokonaniu ostatniej czynności w sprawie adwokat prowadzący sprawę obowiązany jest sprawdzić, czy ustalone wynagrodzenie zostało przez klienta zapłacone i czy kwoty pobrane na wydatki zostały należycie rozliczone. W razie stwierdzenia, że umówionej należności klient nie zapłacił, adwokat prowadzący sprawę powinien poinformować o tym kierownika zespołu i przedstawić swój wniosek co do dalszego postępowania w tej kwestii.

§ 24

Po zakończeniu sprawy i dokonaniu wszelkich rozliczeń karta ewidencyjna zostaje złożona do zbioru kart ewidencyjnych spraw zakończonych.

§ 25

Zespół adwokacki prowadzi skorowidz spraw według nazwisk klientów. Skorowidz powinien zawierać następujące dane: nazwisko i imię klienta, nazwisko adwokata prowadzącego sprawę, nr karty ewidencyjnej. Poza tym zespół prowadzi repertorium spraw zawierające numerację bieżącą kart, nazwisko adwokata prowadzącego sprawę, nazwisko klienta i jego adres oraz krótkie określenie sprawy. Dokumenty, o których mowa w § 23-25 objęte są tajemnicą zawodową.

§ 26

Kierownik i członkowie zespołu są zobowiązani do należytego zabezpieczenia tajemnicy zawodowej w prowadzonych sprawach.

§ 27

Adwokat obowiązany jest prowadzić akta, które odzwierciedlają przebieg każdej powierzonej mu sprawy i wykonane w niej czynności. W aktach nie mogą się znajdować dokumenty ani dane objęte tajemnicą państwową. Czas przechowywania akt adwokackich oraz akt zespołu określi Naczelna Rada Adwokacka.

§ 28

Zespół adwokacki jest obowiązany przechowywać w ciągu trzech lat od dokonania ostatniej czynności w sprawie dokumenty powierzone mu przez klientów.

§ 29

Członkowie zespołu przyjmują klientów w lokalu zespołu.


Rozdział VI
Sprawy finansowe

§ 30

Należności członków Zespołu z tytułu ich udziału w opłatach za czynności adw. ustala, po potrąceniu kosztów, zebranie zespołu.

§ 31

1. Kierownik zespołu i zastępca kierownika uczestniczą w podziale dochodu zespołu na zasadach ogólnych, a ponadto otrzymują dodatek za kierownictwo zespołu.
2. Dodatek dla kierownika zespołu określa uchwała zespołu.
§ 32

(skreślony)

§ 33

(skreślony)

§ 34

W okresie tymczasowego zawieszenia, jak również w okresie kary zawieszenia w wykonywaniu czynności zawodowych, członek zespołu pokrywa przypadające na niego w tych okresach koszty zespołu, chyba że zebranie zespołu zwolni go od tego obowiązku w części lub w całości.

§ 35

Adwokatowi nie przysługuje prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

§ 36

Kierownik zespołu może na wniosek zainteresowanego adwokata udzielić mu w szczególnie uzasadnionych wypadkach urlopu bezpłatnego na czas nie dłuższy niż rok, o czym zawiadamia radę adwokacką. Adwokat w czasie urlopu bezpłatnego uczestniczy w pokrywaniu kosztów zespołu, chyba że zebranie zespołu zwolni go od tego obowiązku w części lub całości.


Rozdział VII
Likwidacja zespołu

§ 37

W razie rozwiązania zespołu następuje jego likwidacja. Likwidację zespołu przeprowadza kierownik zespołu, jeżeli okręgowa rada adwokacka z uzasadnionych przyczyn nie ustanowi likwidatora z urzędu. Wynagrodzenie likwidatora określa okręgowa rada adwokacka.

§ 38

Do obowiązków likwidatora należy w szczególności zakończenie spraw sądowych i administracyjnych, w których zespół jest stroną, rozliczenie z członkami zespołu oraz przekazanie protokolarnie okręgowej radzie adwokackiej archiwum i pozostałego majątku zespołu.

§ 39

W okresie likwidacji nie wolno zespołowi przyjmować nowych spraw. Sprawy będące w toku powinny być - aż do ukończenia postępowania w danej instancji - załatwione przez adwokata, który je prowadził.

§ 40

Z chwilą uprawomocnienia się uchwały o rozwiązaniu zespołu jego członkowie mogą wstępować do innych zespołów lub podjąć wykonywanie zawodu w innych formach przewidzianych ustawą. Wpłaty związane z prowadzeniem spraw przyjętych przed rozwiązaniem zespołu wpływają na rzecz tych jednostek, w których adwokaci ci podjęli działalność - z wyjątkiem należności za czynności już wykonane.

§ 41

1. Adwokaci, którzy byli członkami zespołu ponoszą odpowiedzialność majątkową za zobowiązania zespołu powstałe w okresie należenia do niego. Koszty likwidacji ponoszą adwokaci, którzy byli członkami zespołu w chwili jego rozwiązania.
2. Rozdział tych obciążeń między poszczególnych członków likwidowanego zespołu następuje na podstawie uchwały okręgowej rady adwokackiej, powziętej na wniosek likwidatora.
3. Ewentualne nadwyżki uzyskane z likwidacji zespołu podlegają podziałowi pomiędzy członków zlikwidowanego zespołu na podstawie uchwały okręgowej rady adwokackiej, powziętej na wniosek likwidatora.

§ 42

Po ukończeniu likwidacji likwidator zespołu składa okręgowej radzie adwokackiej sprawozdanie z przeprowadzenia likwidacji oraz zgłasza wniosek o wykreślenie zespołu z rejestru.


Rozdział VIII
Przepisy końcowe


§ 43

Traci moc regulamin działania zespołów adwokackich uchwalony przez Krajowy Zjazd Adwokatury w dniu 2 października 1983 roku.

§ 44

W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszego regulaminu stosuje się przepisy regulaminu w sprawie zasad zwoływania, organizacji i przebiegu obrad zgromadzeń okręgowych izb adwokackich oraz Krajowego Zjazdu Adwokatury, a także trybu wyborów do organów izb adwokackich i organów adwokatury.

§ 45

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.