Regulamin w sprawie wzoru pieczęci

Wróć do listy dokumentów


Regulamin w sprawie wzoru pieczęci

uchwalony przez Naczelną Radę Adwokacką w dniu 3 października 1982 r.

Na podstawie art. 58 pkt 12 lit. f ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz.U. Nr 16, poz. 124) stanowi się, co następuje:

§1

Prawo używania pieczęci z godłem państwowym mają:
a) Naczelna Rada Adwokacka,
b) Wyższy Sąd Dyscyplinarny,
c) okręgowe rady adwokackie,
d) sądy dyscyplinarne.

§2

Pieczęcie są tłoczone w metalu. Pieczęć Wyższego Sądu Dyscyplinarnego i pieczęcie sądów dyscyplinarnych są okrągłe i z godłem państwowym i napisem w otoku. Pozostałe pieczęcie mają kształt ośmioboku, opisanego na owalu pionowo ustawionym, z godłem państwowym umieszczonym w górnej części z poziomym napisem w dwóch lub więcej wierszach umieszczonych w dolnej części. Pieczęcie odciska się ?tuszem.

§3

Pieczęć Wyższego Sądu Dyscyplinarnego ma średnicę ?46 mm, a wysokość orła w tej pieczęci wynosi 29 mm. Napis w otoku tej pieczęci ma brzmienie: Wyższy Sąd Dyscyplinarny Adwokatury w Warszawie.

§4

Pieczęcie sądów dyscyplinarnych mają średnice ?39 mm, a wysokość orła w tych pieczęciach wynosi 22 mm w otoku pieczęci sądu dyscyplinarnego ma brzmienie: Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w ....

§5

1. Pieczęć Naczelnej Rady Adwokackiej ma pionową oś owalu długości 45 mm, poziom zaś ?o długości 36 mm. Wysokość orła wynosi 23,5 mm. Napis w tej pieczęci jest trzywierszowy i brzmi: Naczelna Rada Adwokacka w Warszawie.
2. Pieczęć mała Naczelnej Rady Adwokackiej ma odpowiednio wymiary 20 mm i 16 mm, a wysokość orla 8 mm. Kształt i napis w pieczęci jak w ust. 1.

§6

l. Pieczęcie okręgowych rad adwokackich mają pionową ós owalu długości 40 mm, a poziomą o długości 32 mm. Wysokość orła wynosi 21 mm. Napis pieczęci okręgowych rad adwokackich jest trzywierszowy i ma brzmienie: Okręgowa Rada Adwokacka w ...
2. Pieczęcie małe okręgowych rad adwokackich mają odpowiednio wymiary 20 mm i 16 mm, a wysokość orła 8 mm. Kształt i napis w pieczęci jak w ust. 1.

§7

Pieczęcie są zaopatrzone w numer rozpoznawczy. Pieczęcie bez numeru rozpoznawczego uważa się za zaopatrzoną w numer ,,1". W razie zaginięcia, uszkodzenia lub zniszczenia pieczęci nowa pieczęć otrzymuje kolejny numer rozpoznawczy.

§8

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej prowadzi wykaz pieczęci metalowych, zamawia je w Mennicy Państwowej, dokonuje zniszczenia pieczęci uszkodzonych lub wycofanych z obiegu.

§9

Pieczęcie należy przechowywać pod zamknięciem, w sposób wyłączający ich zaginięcie, uszkodzenie lub zniszczenie albo popełnienie za ich pomocą jakichkolwiek nadużyć.

§ 10

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w terminie do 6 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego regulaminu zamówi nowe pieczęcie i dostarczy je odpowiednim organom, zaprowadzi wykaz pieczęci metalowych i zarządzi zniszczenie pieczęci wycofanych z obiegu.

§11

Do czasu dostarczenia nowych pieczęci używa się dotychczasowych z odpowiednim omówieniem.

§12

Regulamin wchodzi w życie z dniem 3 listopada 1982 r.

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.