Uchwała nr 4 Krajowego Zjazdu Adwokatury

Wróć do listy dokumentów


Uchwała Nr 4
Krajowego Zjazdu Adwokatury
z dnia 23 listopada 2007 r.
W Regulaminie w sprawie zasad zwoływania, organizacji i przebiegu obrad zgromadzeń okręgowych izb adwokackich oraz Krajowego Zjazdu Adwokatury, a także trybu wyborów do organów izb adwokackich i organów adwokatury, uchwalonego przez Krajowy Zjazd Adwokatury w dniu 1 października 1983 roku ze zmianami na Krajowych Zjazdach Adwokatury w dniach: 23 listopada 1986 r., 25 listopada 1989 r., 22 listopada 1992 r., 26 listopada 1995 r. i 21 listopada 2004 r. dodaje się w §13 ust.2 i uzupełnia treść dotychczasowego ust.2 z równoczesną zmianą numeracji na ust.3, §35a i nadając im następującą treść:
I
§ 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
?Po podpisaniu wydaje się mandat lub identyfikator elektroniczny.?
Dotychczasowy §13 ust.2 zmienia się na ust. 3 dodając do dotychczasowej jego treści nowe zdanie w brzmieniu:
?Podpis na liście obecności może być zastąpiony identyfikacją elektroniczną uczestnika Zgromadzenia lub Zjazdu.?
§35a otrzymuje brzmienie:
?§ 35 a
1. Można przeprowadzić wybory i głosowania także przy użyciu elektronicznego systemu liczenia i ustalania wyników wyborów.
2. Przeprowadzenie wyborów odbywa się wg zasad przewidzianych dla tego systemu, zaakceptowanych przez Komisję Wyborczą.
3. Obliczanie głosów i ustalanie wyników wyborów odbywa się wg zasad, przewidzianych dla tego systemu, zaakceptowanych przez Komisję Skrutacyjną.
4. Uprawniony do głosowania składa podpis na liście (§ 13) i otrzymuje identyfikator ? mandat, za pomocą którego głosuje.
5. Każdego dnia obrad identyfikator jest rejestrowany i stwierdza obecność uczestnika obrad.
6. Przepisy § 13, § 34, § 35 w razie potrzeby stosuje się odpowiednio.?
II
Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia
Przewodniczący Sekretarz
Krajowego Zjazdu Adwokatury Krajowego Zjazdu Adwokatury
(Henryk Romańczuk) (Monika Strus-Wołos)
adw. Henryk Romańczuk adw. Monika Strus-Wołos

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.