Regulamin w sprawie zasad wyboru delegatów adwokatów niewykonujących zawodu na zgromadzenia izb adwokackich

Wróć do listy dokumentów


Regulamin w sprawie zasad wyboru
delegatów adwokatów nie wykonujących zawodu
na zgromadzenia izb adwokackich


uchwalony przez Naczelną Radę Adwokacką w dniu 28 lutego 1988 r. ze zmianą wprowadzoną uchwałą Nr 8/99 z 7 kwietnia 1999 r.Na podstawie art. 58 pkt 12 lit. a ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz.U. Nr 16, poz. 124) stanowi się, co następuje:

§ 1

Regulamin określa zasady wyboru delegatów na zgromadzenia Izb Adwokackich spośród adwokatów nie wykonujących zawodu w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce jawnej, cywilnej i komandytowej.

§ 2

1. Adwokaci, o których mowa w § 1, wybierają delegatów na zgromadzenie izby adwokackiej na osobnym zebraniu.
2. Zebranie zwołuje dziekan okręgowej rady adwokackiej co najmniej na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia izby adwokackiej, a w wypadku zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia na 10 dni przed wyznaczonym terminem.
3. Zebranie otwiera dziekan lub delegowany przez niego członek okręgowej rady adwokackiej. Zebrani dokonują wyboru przewodniczącego i sekretarza obrad.

§ 3

1. Prawo do głosowania przysługuje jedynie adwokatom-członkom izby, którzy uczestniczą w zebraniu.
2. Każdy uczestnik zebrania mający prawo do głosowania, może zgłosić kandydatów na delegatów.

§ 4

Wybory odbywają się w drodze głosowania tajnego przy nieograniczonej liczbie kandydatów.

§ 5

Zebrani wybierają delegatów na zgromadzenie izby w stosunku:
-1 delegat na 2 uczestniczących w zebraniu w okręgowych izbach adwokackich liczących do 100 adwokatów nie wykonujących zawodu,
-1 delegat na 3 uczestniczących w zebraniu w okręgowych izbach adwokackich liczących powyżej 100 do 300 adwokatów nie wykonujących zawodu,
-1 delegat na 5 uczestniczących w zebraniu w okręgowych izbach adwokackich liczących powyżej 300 adwokatów nie wykonujących zawodu.

§ 6

Po zamknięciu listy kandydatów zebrani wybierają komisje wyborczą i skrutacyjną.

§ 7

Komisja wyborcza ustala listę kandydatów w porządku alfabetycznym po sprawdzeniu, czy zgłoszeni kandydaci posiadają bierne prawo wyborcze.

§ 8

Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę ważnych głosów.

§ 9

W sprawach nieregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio przepisy regulaminu w sprawie zasad zwoływania, organizacji i przebiegu obrad zgromadzeń okręgowych izb adwokackich oraz Krajowego Zjazdu Adwokatury, a także trybu wyborów do organów izb adwokackich i organów adwokatury, uchwalonego przez Krajowy Zjazd Adwokatury.

§ 10

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.