Uchwała nr 8/II/87 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 29 marca 1987 r. w sprawie ustalania liczby członków oraz ich zastępców w organach poszczególnych Izb Adwokackich

Wróć do listy dokumentów


U C H W A Ł A NR 8/II/87
NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ
z dnia 29 marca 1987 r.

W sprawie ustalenia liczby członków oraz ich zastępców
w organach poszczególnych izb adwokackich


Na podstawie przepisu art. 58 pkt 5 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze * stanowi się, co następuje:
§ 1

1. Do okręgowej rady adwokackiej należy wybrać- zależnie od liczby członków izby adwokackiej:
1) do 100 członków izby 6 członków rady i 2 zastępców,
2) do 200 członków izby - 8 członków rady i 3 zastępców,
3) do 300 członków izby - 10 członków rady i 3 zastępców,
4) do 500 członków izby - 12 członków rady i 4 zastępców,
5) powyżej 500 członków izby - 14 członków rady i 4 zastępców.

2. Do sądu dyscyplinarnego należy wybrać- zależnie od liczby członków izby adwokackiej:
1) do 200 członków izby - 8 członków sądu dyscyplinarnego i 3 zastępców,
2) do 500 członków izby - 16 członków sądu dyscyplinarnego i 3 zastępców,
3) powyżej 500 członków izby - 23 członków sądu dyscyplinarnego i 3 zastępców.

3. Do komisji rewizyjnej należy wybrać- zależnie od liczby członków izby adwokackiej:
1) do 300 członków izby - 4 członków komisji i 2 zastępców,
2) powyżej 300 członków izby - 6 członków komisji i 2 zastępców.

§ 2

Przepis § 38 Regulaminu w sprawie zasad zwoływania, organizacji i przebiegu obrad zgromadzeń okręgowych izb adwokackich oraz Krajowego Zjazdu Adwokatury, a także trybu
wyboru do organów izb adwokackich. i organów adwokatury, uchwalonego przez Krajowy Zjazd Adwokatury w dniu 1 października 1983 r. ze zmianami uchwalonymi przez Krajowy Zjazd Adwokatury w dniu 23 listopada 1986 r., ma odpowiednie zastosowanie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.