Regulamin prowadzenia listy prawników zagranicznych

Wróć do listy dokumentów


UCHWAŁA NR 47
Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 18 września 2004 r.
REGULAMIN

prowadzenia listy prawników zagranicznych
Na podstawie art. 5 ust.3 Ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 126,poz 1069).

§ 1

Okręgowa Rada Adwokacka, zwana dalej ?Radą? prowadzi listy prawników zagranicznych, na którą wpisuje prawników z Unii Europejskiej zamierzających świadczyć pomoc prawną w zakresie odpowiadającym zawodowi adwokata, oraz prawników spoza Unii Europejskiej, których tytuł zawodowy uprawnia do wykonywania zawodu odpowiadającego zawodowi adwokata.

§ 2

O wpisie na listę prawników zagranicznych, zwaną dalej ?listą? decyduje Rada właściwa miejscowo ze względu na przyszłą siedzibę zawodową wskazaną we wniosku.§ 3

Przez siedzibę zawodowa należy rozumieć miejscowość, w której wnioskodawca zamierza zorganizować działalność polegająca na stałym świadczeniu przez niego pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej, bądź też miejscowość, w której znajduje się siedziba przyszłego pracodawcy.


§ 4

Lista składa się z części A i B
- w części A dokonuje się wpisu prawników z Unii Europejskiej
- w części B dokonuje się wpisu prawników spoza Unii Europejskiej


§ 5


Lista w obu swych częściach zawiera działy dotyczące:
1. numer kolejny odpowiadający numerowi wpisu i akt prawnika zagranicznego, z zaznaczeniem wyróżnika listy,
2. imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia
3. obywatelstwo, miejsce zamieszkania i adres korespondencyjny w państwie macierzystym
4. siedziba zawodowa w państwie macierzystym i jej adres
5. tytuł zawodowy prawnika zagranicznego w państwie macierzystym
6. nazwę i adres grupy zawodowej, o której mowa w art. 9 Ustawy (powołanej wyżej), do której prawnik zagraniczny należy w państwie macierzystym, jej formę oraz imiona i nazwiska pozostałych jej członków,
7. nazwę i adres właściwego organu państwa macierzystego, który wystawił zaświadczenie stwierdzające, że prawnik zagraniczny jest zarejestrowany jako osoba uprawniona do wykonywania zawodu przy użyciu jednego z tytułów , o których mowa w art. 2 pkt. 2 i 3 ustawy (wyżej powołanej), oraz datę wydania zaświadczenia.
8. numer i datę uchwały o wpisie na listę oraz podstawę prawną wpisu
9. numer, datę Orzeczenia zawieszającego prawo prawnika zagranicznego do świadczenia pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej oraz okres tego zawieszenia
10. numer i datę uchwały o skreśleniu z listy oraz podstawę prawna skreślenia.


§ 6


Lista może być prowadzona w formie zapisu tradycyjnego lub informatycznego, bądź w obu formach.


§ 7

Niezależnie od prowadzonej listy prawnika zagranicznego Rada prowadzi jego akta osobowe stanowiące podstawę wpisu, a także inne dokumenty określone powołaną ustawą jak i uchwałami organów samorządu.


§ 8


Wszelkie wpisy na liście dokonywane są na zarządzenie dziekana, oraz na wniosek prawnika zagranicznego.


§ 9.

Lista jest jawna w zakresie danych potwierdzających wpis na nią oraz adres siedziby zawodowej lub adres siedziby pracodawcy.


§ 10

Na wniosek prawnika zagranicznego Rada wydaje stosowne zaświadczenie.

§ 11

Informacje o prowadzonych listach i dokumentowanych w nich zmianach należy dokonywać w terminach określonych a art. 7 ust. 3 przedmiotowej ustawy.

§ 12

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem uchwalenia.


Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.