Uchwała nr 53/2014 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


UCHWAŁA NR 53/2014
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej
dnia 16 grudnia 2014 r.
Na podstawie uchwały nr 16/2014 Naczelnej Rady Adwokackiej z 14 czerwca 2014 r. pkt. 3 ustala się następujące zasady kolportowania ?Palestry? od nr 1-2 z 2015 r.:
1. Pismo Adwokatury Polskiej ?Palestra? przesyłane jest do członków Adwokatury:
1.1 adwokatów, od których Izby Adwokackie odprowadzają składkę na Fundusz Administracyjny Naczelnej Rady Adwokackiej zgodnie z uchwałą nr 13/2014 NRA z 28 marca 2014 r.:
a. od adwokatów członków izb adwokackich wykonujących zawód
b. od adwokatów członków izb adwokackich niewykonujących zawodu
1.2 aplikantów adwokackich na podstawie uchwały nr 2/XI/92 NRA z 8 lutego 1992 r., w ramach funduszu szkolenia aplikantów istniejącego w izbach adwokackich
1.3 kobiet-adwokatów od miesiąca następującego po dacie urodzenia dziecka, przez okres 6 miesięcy zgodnie z uchwałą nr 13/2014 NRA z 28 marca 2014 r.
1.4 innych osób, na podstawie wskazań okręgowych rad adwokackich.
2. Podstawową wersją ?Palestry? jest forma papierowa. Odbiorca może zrezygnować z wersji papierowej na rzecz wersji elektronicznej poprzez poinformowanie okręgowej rady adwokackiej.
3. Redakcja ?Palestry? dokonuje dystrybucji pisma na adres pocztowy lub e-mailowy wskazany przez okręgową radę adwokacką, której członkiem jest odbiorca.
4. 1. Redakcja dwa razy do roku przekazuje okręgowym radom adwokackim wykaz adresowy odbiorców celem jego zaktualizowania. Terminy zwrotu list odbiorców ?Palestry? w terminie do dwóch tygodni od otrzymania, ale nie później niż:
a. do 15 grudnia roku poprzedniego ? dla zeszytów wydanych w pierwszym półroczu
b. do 15 czerwca ? dla zeszytów wydanych w drugim półroczu.
NACZELNA RADA ADWOKACKA
ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa
tel. +48 22 505 25 00, + 48 22 505 25 01, fax +48 22 505 25 08
e-mail: nra@nra.pl www.adwokatura.pl
2
2. O pilnych zmianach odbiorców oraz nośnika okręgowe rady adwokacie informują redakcję
?Palestry? drogą e-mailową na adres redakcja@palestra.pl.
5. 20 egzemplarzy wersji papierowej pisma redakcja rezerwuje na cele związane
z działalnością publiczną wydawcy tj. Naczelnej Rady Adwokackiej.
6. Prenumeratorzy pisma spoza Adwokatury:
6.1 otrzymują w październiku roku poprzedzającego prenumeratę fakturę proformę.
Zapłata faktury jest równoznaczna z zamówieniem prenumeraty na rok następny
6.2 nowi odbiorcy pisma składają zamówienie za pośrednictwem strony internetowej,
e-mailem lub wpłacając równowartość zamówienia na konto NRA z podaniem danych
wysyłkowych i treści zmówienia, bez względu na to, czy jest to zakup jednostkowy, czy
prenumerata
6.3 księgarnie i kolporterzy zamawiają pismo w cyklach rocznych, z możliwością zmian
ilościowych drogą mailową lub pocztową. Równolegle z wysyłką zamówionych
egzemplarzy redakcja obciąża odbiorcę fakturą VAT z przysługującym mu rabatem.
7. Nieodpłatnie redakcja przekazuje egzemplarze pisma autorom, członkom Kolegium,
bibliotece Sądu Najwyższego, bibliotekom izb adwokackich, bibliotece Ośrodka Badawczego
Adwokatury im. adw. Witolda Bayera oraz wykonując ustawę z dnia 7 listopada 1996 r.
o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych.

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.