Uchwała nr 43/2004 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


Regulamin
zasad współdziałania adwokata z prawnikiem zagranicznym reprezentującym klienta w postępowaniu, w którym zgodnie z obowiązującymi przepisami wymagane jest, aby strona była reprezentowana przez adwokata
Na podstawie art. 58 pkt 12 lit. k) ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz 1058, z późn. zm.1), uchwala się, co następuje:
§ 1.
Regulamin odnosi się do współdziałania adwokata z prawnikiem zagranicznym, w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 126, poz.1069), reprezentującym klientów w postępowaniu, w którym zgodnie z obowiązującymi przepisami wymagane jest, aby strona była reprezentowana przez adwokata.
§ 2.
Adwokat może współdziałać z prawnikiem zagranicznym w sytuacjach określonych w art. 17 ust.1, art. 38 ust. 1 w zw. z art. 17 ust. 1 i art. 43 w zw. z art. 38 ust. 1 i art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej, po zawarciu z nim umowy o współdziałaniu, zwanej dalej ?umową?.
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 126, poz. 1069, Nr 78, poz. 717, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, z 2004 r. Nr 34, poz. 303
§ 3.
Umowa powinna być zawarta na piśmie w języku polskim.
§ 4.
Umowa ma mieć na celu umożliwienie prawnikowi zagranicznemu prawidłowego wykonywania jego obowiązków wobec klienta i wobec organu prowadzącego postępowanie, w szczególności zapewnienia przestrzegania przez niego obowiązujących przepisów postępowania i zasad etyki zawodowej.
§ 5.
Umowa powinna zawierać oznaczenie adwokata i prawnika zagranicznego, nazwy ich kancelarii (spółki), tytuł zawodowy prawnika zagranicznego uzyskany w jego państwie macierzystym, oznaczenie wpisu adwokata na listę adwokatów, wpisu prawnika z Unii Europejskiej na listę prawników zagranicznych wykonujących w Polsce stałą praktykę oraz właściwego organu państwa macierzystego, który wystawił zaświadczenie stwierdzające uprawnienie do wykonywania zawodu.
§ 6.
1. W umowie należy oznaczyć przedmiot sprawy oraz klienta reprezentowanego przez prawnika zagranicznego.
2. Mając na uwadze obowiązek prawnika zagranicznego, w sytuacji określonej przepisami art. 17 ust.1, art. 38 ust. 1 w zw. z art. 17 ust. 1 i art. 43 w zw. z art. 38 ust. 1 i art. 17 ust. 1 ustawy, przedkłada on organowi prowadzącemu sprawę umowę przy pierwszej podejmowanej czynności.
§ 7.
W umowie należy określić zakres, warunki i sposób współdziałania oraz w razie potrzeby czynności objęte tym współdziałaniem. W razie przyjęcia przez adwokata również obowiązków wobec klienta prawnika zagranicznego ? należy je wskazać w umowie.
§ 8.
W umowie strony powinny określić sposoby i środki komunikowania się oraz zasady dotyczące dokumentowania przez adwokata podejmowanych czynności, a także zasady postępowania z dokumentacją powstałą w czasie tego współdziałania jak również określić w umowie sposób przedkładania umowy organowi prowadzącemu sprawę w sytuacjach określonych w art. 17 ust.1, art. 38 ust. 1 w zw. z art. 17 ust.1 i art. 43 w zw. z art. 38 ust. 1 i art. 17 ust. 1 ustawy.
§ 9.
W umowie adwokat powinien zawrzeć oświadczenie o wysokości sumy gwarancyjnej posiadanego przez niego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu zawodu a także określić wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela z tego tytułu.
§ 10.
Umowa powinna zawierać zasady ustalania wynagrodzenia adwokata z tytułu jej wykonania, terminy i tryb zapłaty wynagrodzenia. Wysokość wynagrodzenia może być ustalona w załączniku do tej umowy lub w odrębnej umowie.
§ 11.
W umowie strony powinny określić termin lub zdarzenie, które będą uważać za zakończenie współdziałania.
§ 12.
Regulamin podlega opublikowaniu w ?Palestrze? oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 13.
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
Sekretarz
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Andrzej Siemiński)
adw. Andrzej Siemiński

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.